W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik.

Głównym celem badań, które rozpisane były na rok 2017 i 2018 jest analiza struktury podmiotowej (uczestników, tj. oferujących i kupujących) i przedmiotowej (usług będących przedmiotem wymiany) rynku usług kosmetycznych oraz warunków i czynników prowadzenia na nim działalności gospodarczej, a także perspektyw jego rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i możliwości zatrudnienia. Zakres przedmiotowy badań – a jednocześnie wstępny układ raportu końcowego (który w założeniu ma mieć formę monografii przydatnej do celów dydaktycznych) – przedstawia się następująco:

  • Usługi kosmetyczne - podstawowe pojęcia, podziały, specyficzne cechy.
  • Metody analizy rynku - badania rynkowe, badania marketingowe, prognozowanie.
  • Znaczenie i ekonomiczny wymiar współczesnego rynku usług kosmetycznych.
  • Uwarunkowania rozwoju sektora usług kosmetycznych w Polsce i na świecie.
  • Modele biznesowe oraz konkurencja rynku usług kosmetycznych.
  • Główni gracze oraz rola franchisingu na rynku usług kosmetycznych.
  • Wykorzystanie instrumentów marketingowych na rynku usług kosmetycznych.
  • Rynek edukacyjny i pracy w sektorze usług kosmetycznych.
  • Aktualne tendencje i trendy uwidaczniające się na rynku usług kosmetycznych

Badania krakowskiego rynku usług kosmetycznych nie były jak dotąd prowadzone (nie prowadzono zresztą takich badań w żadnym innym polskim mieście). W ogóle problematyka rynku usług kosmetycznych stanowi rzadki przedmiot badań oraz publikacji, co jest jednym z czynników niekorzystnie wpływających zarówno na procesy edukacyjne (nie tylko na poziomie akademickim, ale na innych poziomach nauczania), jak i funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy. Niedostatek badań i publikacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług kosmetycznych oraz praktycznych aspektów działalności w tym sektorze gospodarki stanowił jedną z podstawowych przesłanek decyzji o podjęciu badań oraz ich zakresie przedmiotowym. Obecnie prowadzone są końcowe analizy statystyczne oraz trwają prace nad raportem z pierwszej część badań, który powinien się ukazać – jako monografia - w pierwszej połowie 2019 roku.

 PC