Kierunek studiów drugiego stopnia pn. „Management w Organizacjach Czasu Wolnego” umiejscowiony jest w obszarze kształcenia w zakresie „nauk medycznych i nauk o zdrowiu”, w tym «nauk o kulturze fizycznej» (dyscyplina wiodąca) oraz „nauk społecznych” w dyscyplinie: «nauki o zarządzaniu i jakości» (dyscyplina dodatkowa).

Dynamicznie zachodzące zmiany w postrzeganiu czasu wolnego, będące skutkiem dokonujących się przemian kulturowych oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, skłaniają do refleksji nad podejściem współczesnego człowieka do wykorzystania czasu wolnego w sposób dla niego pożyteczny i twórczy, a jednocześnie społecznie pożądany. Brak ewentualnego zrównoważenia między czasem nauki i pracy a czasem wolnym (tzw. work-life balance) prowadzi bowiem do przeciążenia organizmu i zachwiania równowagi psychofizycznej. Zatem czas wolny jest zjawiskiem (a przy tym interesującą kategorią poznawczą) ważnym z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa, a zarazem istotną z pozycji instytucji państwa, których zadania wiążą się m.in. ze wspieraniem takich inicjatyw, które sprzyjają osiągnięciu przez obywateli zdrowia oraz dobrobytu, czy też wysokiej jakości życia.

         
     
   
     

Kierunek studiów „Management w Organizacjach Czasu Wolnego” wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Współczesny człowiek ma duże możliwości wolnoczasowe, które pozwalają mu na atrakcyjne i zróżnicowane jego wykorzystanie. Z kolei coraz większa izolacja społeczna, wpływa na konieczność zintensyfikowania i dobrej organizacji aktywności wśród lokalnych społeczności. Stwarza to szerokie pole do działania dla przedsiębiorców i menadżerów. Wymaga jednakże stosowania kreatywnego, nieszablonowego podejścia do oferty, projektów i nowych inicjatyw. W treściach kształcenia na kierunku uwzględniono specjalistyczne i innowacyjne podejście do zagospodarowania czasu wolnego dla różnych grup społecznych. Student zostanie także przygotowany do pełnienia roli menadżera w organizacjach czasu wolnego, szczególnie działających na poziomie lokalnym. Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta zgodne są z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku branżowego w zakresie czasu wolnego oraz rynku pracy.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login