OBOZY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

regulamin obozów letnich oraz nowelizacja z 2020 roku

I rok, kierunek: Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoba koordynująca obozy turystyki kwalifikowanej:

dr hab. Krzysztof Kaganek prof. AWF
Zakład Coachingu i Innowacyjności

Program obozu turystyki kwalifikowanej dla kierunku: Turystyka i Rekreacja
Czas trwania obozu: 10 dni

Obóz turystyki kwalifikowanej to zajęcia o charakterze praktycznym w których uczestniczą studenci kierunku turystyki i rekreacji po pierwszym roku studiów, realizując określony program w plenerze. Założenia programowe obozu dotyczą przygotowania teoretycznego i praktycznego uczestników do udziału w nim.

Przygotowanie obozu dzieli się na:

 1. Przygotowanie samej imprezy turystyki kwalifikowanej
 2. Przygotowanie uczestników obozu.

Przygotowanie obozu jako imprezy obejmuje przygotowanie: programowe, organizacyjne, sprzętowe.

Drugi rodzaj przygotowania to przygotowanie uczestników, dzielące się na: programowe, organizacyjne, sprzętowe i kondycyjne.

W myśl powyższych założeń uczestnicy, pod opieką osoby prowadzącej dany obóz zajmują się przygotowaniami obozu, jego programu oraz przeprowadzeniem samej imprezy. Prowadzący obóz pracownik uczelni sprawuje funkcję doradczą i pomaga w organizacji obozu, sprawując jednocześnie merytoryczną kontrolę nad działaniami studentów i przeprowadzaniem imprezy.

Uczestnictwo w programowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu obozu turystyki kwalifikowanej ma na celu praktyczne zapoznanie z najpełniejszym rodzajem uczestnictwa w zakresie turystyki kwalifikowanej, aktywnej, specjalistycznej, jakim jest obóz oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego organizowania i przeprowadzania tego typu imprez w przyszłości. Założeniami obozu jest również praktyczny trening w posługiwaniu się różnorodnym sprzętem turystycznym i rekreacyjnym oraz nabranie przez uczestników doświadczenia politechnicznego w zakresie obsługi tego sprzętu.

Obozy turystyki kwalifikowanej organizowane są w zakresie:

 • turystyki pieszej nizinnej
 • turystyki pieszej górskiej
 • turystyki rowerowej
 • turystyki kajakowej
 • turystyki kolarskiej
 • turystyki żeglarskiej
 • turystyki konnej
 • turystyki trampingowej
 • w zakresie innych form turystyki specjalistycznej, które odzwierciedlają aktywny charakter turystyki i wypoczynku, jak również w zakresie wielodyscyplinowym.

W szczególności programowanie, organizowanie i prowadzenie obozu turystyki kwalifikowanej powinno obejmować:

 1. Ułożenie plan pracy kierownika obozu, przedyskutowanie jego treści z zespołem uczestników, ustalenie liczebności zespołu.
 2. Wyznaczenie celów obozu, w tym celu poznawczego obozu.
 3. Ustalenie czasu trwania poszczególnych zajęć.
 4. Ustalenie tras, szlaków, środków lokomocji, zakwaterowania, miejsc postoju.
 5. Ustalenie zakresu prac przygotowawczych w odniesieniu do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 6. Ustalenie zakresu prac przygotowawczych w odniesieniu do realizacji zadań krajoznawczych, programu animacyjnego i turystyczno-rekreacyjnego.
 7. Ustalenie grup uczestników i dokonanie podziału zadań między grupy i uczestników.
 8. Sporządzenie kosztorysu, przedyskutowanie wysokości niezbędnych wydatków.
 9. Ustalenie sposobu żywienia na obozie.
 10. Kompletowanie sprzętu obozowego i indywidualnego.
 11. Zarezerwowanie wstępów do muzeów i obiektów krajoznawczych.
 12. Zamówienie noclegów w schroniskach i innej bazie.
 13. Ubezpieczenie uczestników.
 14. Kontrola przygotowania imprezy i przygotowania uczestników.
 15. Zapoznanie uczestników z fachową, tematyczną literaturą.

Prace przygotowawcze związane z obozem powinny być prowadzone odpowiednio wcześniej, w celu jak najpełniejszego włączenia wszystkich uczestników w proces jego przygotowania i późniejszego prowadzenia.

Ocena uzyskiwana z obozu wędrownego jest oceną składową, związaną z zaangażowaniem uczestników w proces przygotowania jak i prowadzenia imprezy oraz realizowania przydzielonych indywidualnie zadań. Ocena studenta jest dokonywana w oparciu o uzyskana przez niego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Literatura

 1. Cendrowski Z., Wakacje na sportowo, Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, Warszawa 1998.
 2. Cholewa J., Wybrane elementy turystyki kajakowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2004.
 3. Denek K., Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej, MAW, Warszawa 1985.
 4. Drake P. G., Obozy, wyprawy turystyczne i umiejętność przetrwania w terenie, Praktyczny Przewodnik, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016.
 5. Kruczek Z., Zdebski J., Metodyka organizowania i prowadzenie wycieczek górskich oraz imprez turystycznych, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa-Kraków 1990.
 6. Łobożewicz T. (red.), Sportowe wakacje, poradnik dla organizatora wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży Centralny Ośrodek Sportu, Resortowe Centrum Metodyczo-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1996.
 7. Łobożewicz T., Obozy wędrowne, MAW, Warszawa 1985.
 8. Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej (Przewodnik do ćwiczeń), Skrypt dla studentów AWF, AWF Warszawa, Warszawa 1996.
 9. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009.
 10. Nawara H., Organizacja czasu wolnego na obozach i koloniach, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 1997.
 11. Paterka S., Wieczorek A., Gołaszeski J., Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych, Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Seria: Skrypty Nr 138, Poznań 2000.
 12. Śledzińska J., Wielocha A. (red.), Wspólne wędrowanie poradnik organizatora turystyki aktywnej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015.
 13. Śledzińska J., Wielocha A. (red.), Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login