Krzysztof Kaganek

Katedra Turystyki i Rekreacji
AWF Kraków

Program obozu wędrownego dla kierunku: Turystyka i Rekreacja
Czas trwania obozu: 10 dni

Obóz wędrowny to zajęcia o charakterze praktycznym w których uczestniczą studenci kierunku turystyki i rekreacji po pierwszym roku studiów realizując określony program w plenerze. Założenia programowe obozu dotyczą przygotowania teoretycznego i praktycznego uczestników do udziału w nim.

Przygotowanie obozu dzieli się na przygotowanie samej imprezy turystyki kwalifikowanej, jaką jest obóz wędrowny, jak również przygotowanie uczestników.

Przygotowanie obozu jako imprezy obejmuje przygotowanie: programowe, organizacyjne, sprzętowe.

Drugi rodzaj przygotowania to przygotowanie uczestników dzielące się na: programowe, organizacyjne, sprzętowe i kondycyjne.

W myśl tych założeń uczestnicy obozu zajmują się przygotowaniami obozu, jego programu oraz przeprowadzeniem samej imprezy. Prowadzący obóz pracownik uczelni sprawuje funkcję doradczą i pomaga w organizacji obozu, sprawując jednocześnie merytoryczną kontrolę nad działaniami studentów i przeprowadzaniem imprezy.

Uczestnictwo w programowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu obozu wędrownego ma na celu praktyczne zapoznanie z najpełniejszym rodzajem uczestnictwa w zakresie turystyki specjalistycznej, aktywnej jakim jest obóz oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego organizowania i przeprowadzania tego typu imprez w przyszłości. Założeniami obozu jest również praktyczny trening w posługiwaniu się różnorodnym sprzętem turystycznym i nabranie przez uczestników doświadczenia politechnicznego w zakresie obsługi tego sprzętu.

Obozy wędrowne organizowane są w zakresie:

 • - turystyki pieszej nizinnej
 • - turystyki pieszej górskiej
 • - turystyki rowerowej
 • - turystyki kajakowej
 • - turystyki kolarskiej
 • - turystyki żeglarskiej
 • - turystyki trampingowej
 • - w zakresie innych form turystyki specjalistycznej, które odzwierciedlają aktywny charakter wypoczynku i turystyki, jak również w formie wielodyscyplinowej.

W szczególności programowanie, organizowanie i prowadzenie obozu wędrownego powinno obejmować:

 1. Ułożenie plan pracy kierownika obozu wędrownego, przedyskutowanie jego treści z zespołem uczestników, ustalenie liczebności zespołu.
 2. Wyznaczenie celu poznawczego obozu.
 3. Ustalenie czasu trwania.
 4. Ustalenie trasy wędrówki, środków lokomocji, miejsc postoju.
 5. Ustalenie zakresu prac przygotowawczych w odniesieniu do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 6. Ustalenie zakresu prac przygotowawczych w odniesieniu do realizacji zadań krajoznawczych, programu kulturalno-rozrywkowego i turystycznego.
 7. Ustalenie grup działania i dokonanie podziału zadań między grupy i uczestników.
 8. Sporządzenie kosztorysu, przedyskutowanie wysokości niezbędnych wydatków.
 9. Ustalenie sposobu żywienia na obozie.
 10. Kompletowanie sprzętu obozowego i indywidualnego.
 11. Zarezerwowanie wstępów do muzeów i obiektów krajoznawczych.
 12. Zamówienie noclegów w schroniskach i innej bazie.
 13. Ubezpieczenie uczestników.
 14. Kontrola przygotowania imprezy i uczestników.
 15. Zapoznanie uczestników z fachową, tematyczną literaturą.

Prace przygotowawcze związane z obozem powinny być prowadzone odpowiednio wcześniej w celu jak najpełniejszego włączenia wszystkich uczestników w proces jego przygotowania i późniejszego prowadzenia.

Ocena uzyskiwana z obozu wędrownego jest oceną składową związaną z zaangażowaniem uczestników w proces przygotowania jak i prowadzenia imprezy oraz realizowania przydzielonych indywidualnie zadań.

Literatura

 1. Cendrowski Z., Wakacje na sportowo, Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, Warszawa 1998.
 2. Cholewa J., Wybrane elementy turystyki kajakowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2004.
 3. Denek K., Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej, MAW, Warszawa 1985.
 4. Kruczek Z., Zdebski J., Metodyka organizowania i prowadzenie wycieczek górskich oraz imprez turystycznych, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa-Kraków 1990.
 5. Łobożewicz T., Obozy wędrowne, MAW, Warszawa 1985.
 6. Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej (Przewodnik do ćwiczeń), Skrypt dla studentów AWF, AWF Warszawa, Warszawa 1996.
 7. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009.
 8. Nawara H., Organizacja czasu wolnego na obozach i koloniach, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 1997.
 9. Paterka S., Wieczorek A., Gołaszeski J., Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych, Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Seria: Skrypty Nr 138, Poznań 2000.
 10. Sportowe wakacje, poradnik dla organizatora wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (red. T. Łobożewicz), Centralny Ośrodek Sportu, Resortowe Centrum Metodyczo-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1996.

Wykaz obozów 2018