Wydział Turystyki i Rekreacji 28 stycznia 2019 r. otrzymał prawa do doktoryzowania w zakresie dyscypliny naukowej: nauki o kulturze fizycznej. W związku z powyższym Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji na posiedzeniu 31 stycznia 2019 roku podjęła następującą uchwałę dotyczącą procedury doktoryzowania:

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie odbywa się przed Radą Wydziału na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami
  (Podstawa prawna: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 179, art. 280)
 1. Szczegółowy tryb postępowania jest następujący:
 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej składa w Dziale Nauki 2 tygodnie przez posiedzeniem Rady Wydziału niżej wymienione dokumenty:
 1. Wniosek do Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem:
  • tematu rozprawy,
  • nazwiska proponowanego promotora, stopnia lub tytułu naukowego oraz miejsca jego podstawowego zatrudnienia
  • nazwiska proponowanego promotora pomocniczego
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub magistra inżyniera.
 3. Życiorys;
 4. Informację o zamierzonej rozprawie doktorskiej w ilości 12 egzemplarzy w wersji papierowej + konspekt proponowanej pracy doktorskiej w wersji elektronicznej  [w formacie Word]
 5. Wykaz publikacji – warunkiem koniecznym do otwarcia przewodu jest posiadanie wydanej publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
 6. Propozycję trzech egzaminów doktorskich
 7. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora. Jeżeli kandydat nie otwierał przewodu doktorskiego – składa stosowne oświadczenie;
 8. Opinię od przyszłego promotora;
 9. W przypadku osoby niezatrudnionej w AWF w Krakowie, kandydat składa oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego;
 10. Zgodę Komisji Bioetycznej na prowadzenie planowanych badań – jeżeli badania naukowe tego wymagają.
 11. Ewentualnie inne dokumenty, jak:
  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski
 1. Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji po zapoznaniu się z tematem i koncepcją pracy doktorskiej i pozytywnym głosowaniu podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznacza promotora (-ów), ewentualnie promotora pomocniczego.

DALSZE CZYNNOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWODU DOKTORSKIEGO

 1. Doktorant przedkłada w Dziale Nauki gotową rozprawę doktorską (5 egzemplarzy) wraz ze streszczeniem w postaci papierowej i elektronicznej (gdy rozprawa napisana jest w języku obcym, streszczenie powinno być również po polsku) oraz pisemną opinią Promotora. 
 2. Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji powołuje drogą uchwały:
  • komisje egzaminacyjne do dyscypliny podstawowej (4 osobową), dyscypliny dodatkowej i języka obcego (3 osobową).
  • komisję doktorską do przyjęcia rozprawy i jej dopuszczenia do publicznej obrony (7 osobową).
   Promotor może uczestniczyć – bez prawa głosu – w posiedzeniach w/w komisji. 
 3. Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji podejmuje uchwałę o wyznaczeniu co najmniej dwóch recenzentów pracy doktorskiej.
  Recenzenci przygotowują recenzję w terminie 2 miesięcy (w szczególnych przypadkach 3 miesięcy) od zlecenia jej sporządzenia
 4. Komisja doktorska po zdaniu przez Kandydata egzaminów doktorskich, zapoznaje się z rozprawą, opinią promotora (-ów) i recenzjami, przygotowuje protokół kierujący rozprawę do dalszych etapów postępowania. Protokół z posiedzenia przedkłada Radzie Wydziału. 
 5. Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i wyznacza termin publicznej obrony. 
 6. Po obronie, Komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia (lub odmowy przyjęcia) obrony, przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia i ewentualny wniosek o wyróżnienie pracy doktorskiej.
  Komisja Doktorska może procedować wyróżnienie pracy jedynie w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez wszystkich recenzentów
 7. Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login