Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939.
Dobiesław Dudek (Zakład Historii i Organizacji Rekreacji)  

 

 

 

 

 

 

 

Fragment wstępu:
... celem pracy jest przedstawienie dziejów polskiej myśli o kulturze fizycznej od czasów najdawniejszych do 1939 r. Rozwój myśli o polskiej kulturze fizycznej ukazaliśmy oczywiście na tle ogólnych uwarunkowań kulturowych, społecznych, oświatowych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie te wydarzenia są ukazane na tle uwarunkowań europejskiej i światowej kultury fizycznej...


Zarządzanie Bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym. System, strategia, ryzyko.
Tomasz Wałek (Zakład Ekonomii i Zarządzania) 

Ukazała się monografia autorstwa dr Tomasza Wałka. Fragment wstępu: "Książka Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym. System, strategia, ryzyko - ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autor porządkuje oraz charakteryzuje zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń". 

W treści publikacji uwzględniono m. in, problematykę zapewnienia bezpieczeństwa turystom przez samorządy lokalne, zarządzania bezpieczeństwem w turystyce. 

 


Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej.

Nakładem PWN ukazał się podręcznik pt. "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej", przygotowany pod redakcją naukową dra Bartosza Szczechowicza. Zespół autorów tworzą pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania funkcjonującego w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (prof. nadzw. dr hab.Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych), a także nauczyciele reprezentujący UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. 

Informacje nt. podręcznika dostępne są na stronie: https://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-z-elementami-opisu-gospodarki-turystycznej-i-rekreacyjnej,742050114,p.html.


Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. 
Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska (Zakład Teorii Rekreacji i Turystyki)

...In "Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds", Sabina Owsianowska and Magdalena Banaszkiewicz examine the limitations of the anthropological study of tourism, which stem from both the domination of researchers representing the Anglophone circle as well as the current state of tourism studies in Central and Eastern Europe. This edited collection contributes to the wider discussion of the geopolitics of knowledge through its focus on the anthropological background of tourism studies and its inclusion of contributors from Austria, Bulgaria, Estonia, and Poland...

 


Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. 
Piotr Cybula (Zakład Prawa)

...Zawarte w niniejszej publikacji artykuły odnoszą się do niektórych zagadnień w obszarze prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży. Pomysł jej przygotowania wynikał z dostrzeżenia, iż mimo ogromnego znaczenia tej materii, w literaturze poświęca się jej stosunkowo mało uwagi, a publikacje nierzadko ograniczają się niemalże do przywołania obowiązujących przepisów. Z drugiej strony wiele osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków, poszukuje odpowiedzi na nurtujące ich w tym zakresie pytania... (str.7).

 


130 lat turystycznej działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie (1885-2015).
Małgorzata Orlewicz-Musiał, Artur Kurek (Zakład Historii i Organizacji Rekreacji)

... Działalność wycieczkowa „Sokoła” odgrywała istotną rolę w życiu organizacji, o czym może świadczyć fakt, iż została specjalnie ujęta w Statucie stowarzyszenia, który mówił o „(...) pielęgnowaniu gimnastyki wspólnymi ćwiczeniami,wspólnymi wycieczkami, śpiewem i szermierką”. Niebawem uzupełniono go o nowe zadania: „(...) gdy powszechnie głoszono hasło dobrobytu i hasło oświaty – my Sokoły dodaliśmy hasło trzecie – zdrowia i siły”3...  (str.6).

 


Konsumpcja usług turystycznych w Polsce.
Małgorzata Kryczka (Zakład Ekonomii i Zarządzania)

 

 

 

 

 

W monografii podjęto ilościową i jakościową analizę zjawisk i tendencji zachodzących w sferze konsumpcji  usług turystycznych, rozważanej w obszarze turystyki krajowej i wyjazdowej społeczeństwa polskiego w okresie dwudziestu lat funkcjonowania gospodarki rynkowej. Z punktu widzenia dokonanych zmian społeczno-politycznych to właśnie korzystanie z bogatej oferty turystycznej stało się synonimem sukcesu transformacyjnego Polaków. Określenie współzależności zjawisk pozwala rozszerzyć efekt ich oddziaływania poza cezurę czasową, w której zjawiska te są rozpatrywane. W podjętej analizie konsumpcji brany jest pod uwagę przede wszystkim aspekt makroekonomiczny, choć w treści rozważań obecny jest również aspekt mikroekonomiczny.

Praca skierowana jest do słuchaczy kierunków studiów, których przedmiotem jest turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze. Może okazać się również pomocna dla studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekonomiki turystyki, marketingu usług turystycznych, rynków turystycznych, a także opracowujących prace projektowe i magisterskie o tematyce związanej z ekonomicznymi zagadnieniami uwarunkowań zaspokajania potrzeb turystyki. Wyniki badań stanowią interesujące źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych, przedstawicieli nauki i branży badań rynkowych.

 


Galicyjskie stowarzyszenia kolarskie 1886 – 1914. Charakterystyka i działalność.
Artur Kurek (Zakład Historii i Organizacji Rekreacji)

 

 

 

 

 

 
Monografia poświęcona została zagadnieniom sportu, turystyki i rekreacji rowerowej. Całość została podzielona na dwie części traktujące w równej mierze o sprawach organizacyjnych galicyjskich stowarzyszeń kolarskich jak i ich działalności. Opracowanie prezentuje ponad sto różnych stowarzyszeń od najstarszych, które zdaniem autora można uznać za pierwsze na ziemiach polskich, do zawiązanych tuż przed Wielką Wojną. Druga część to przedstawienie początków sportu rowerowego i jego rozwoju. Wskazanie głównych rodzajów konkurencji rozwijanych w ramach kolarstwa w Galicji jak i ich mistrzów. Zagadnienia turystyki kolarskiej starano się uchwycić pokazując jej przemiany i główne kierunki nie zapominając o dysfunkcjach, które i w dobie autonomii galicyjskiej dało się zauważyć. Podobnie zrealizowano zagadnienie rekreacji rowerowej. Na ponad 400 stronach, zdaniem autora, pokazano dość szczegółowo tytułowe zagadnienie.

 


„100 porad GÓR”

 

 

 

 

 
Autorami czterech spośród pięćdziesięciu rozdziałów publikacji są pracownicy naukowi WTiR AWF Kraków: dr Tomasz Ręgwelski i dr Wojciech Swędzioł.

Książka to pierwszy tego typu projekt zakrojony na tak szeroką skalę, realizowany przez Wydawnictwo GÓRY BOOKS. W jego skład wchodzą dwa bogato ilustrowane poradniki w formie książkowej oraz strona internetowa www.100poradgor.pl, na której można znaleźć dodawane cyklicznie wideo-porady ekspertów, przygotowane specjalnie na potrzeby projektu.

Więcej informacji

 


Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne

Bartosz Szczechowicz (Zakład Ekonomiki Turystyki)

 

 

 

 

 

Autor, korzystając z osiągnięć nauk ekonomicznych, podjął w niej próbę ujawnienia związków istniejących między kulturą fizyczną i turystyką poprzez identyfikację społecznie oczekiwanych kierunków poszerzania produktów oferowanych na rynku turystycznym o związane z kulturą fizyczną wartości. Publikacja adresowana jest do studentów, przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o turystyce, w tym zwłaszcza osób zainteresowanych kwestią upowszechniania kultury fizycznej; może być polecana jako podręcznik w Akademiach Wychowania Fizycznego oraz w innych uczelniach kształcących kadry w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

 


 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE. Fenomen, typologia, metody badań 
Zygmunt Kruczek

 W monografii dokonano analizy pojęcia atrakcji turystycznych, przedstawiono ich klasyfikację i ewolucję od czasów starożytnych po współczesne. Zasadniczym celem pracy jest identyfikacja i opis metod badań nad atrakcjami turystycznymi. Zaproponowano podział metod i omówiono najważniejsze stosowane techniki i narzędzia badań, ilustrując zastosowanie omawianych metod przykładami konkretnych badań. Osobny rozdział poświęcono roli atrakcji w tworzeniu produktu turystycznego. Obszerna bibliografia problemu, zdjęcia, schematy, ryciny, tabele oraz streszczenie w języku angielskim

 


Rekreacja i czas wolny
/red. nauk. Ryszard Winiarski. Warszawa 2011

 

 

 

 

 

Podręcznik akademicki prezentujący w zwięzłej formie aktualne problemy i dorobek badawczy nauk humanistycznych zajmujących się rekreacją i czasem wolnym. Książka adresowana jest do studentów, doktorantów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja, ale może też być przydatna wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką.Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści, profesorowie i wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szczecińskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

[…] praca jest niewątpliwie dziełem nowatorskim, oryginalnym i bogatym treściowo. Tytułowa problematyka – czasu wolnego i rekreacji – naświetlona została w sposób wszechstronny, z wykorzystaniem dorobku naukowego głównych dyscyplin humanistycznych: historii, filozofii, socjologii, psychologii, antropologii, pedagogiki, ekonomii […]. Zaletą całego zbioru jest […] podziwu godna rzetelność, ogromna erudycja oraz umiejętność prowadzenia gruntownie pogłębionej refleksji. Z recenzji prof. dr hab. Józefa Lipca.

 Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin.

 

 

 

 

 

Księga zawiera, oprócz zarysu sylwetki jubilata i jego dokonań, 33 artykuły dotyczące gór, ich wartości, ideologii, tradycji turystyki w górach, a także rozważania o górach w literaturze i sztuce oraz charakterystykę współczesnych uwarunkowań rozwoju turystyki górskiej. Autorami artykułów są wybitni znawcy gór i turystyki górskiej (m.in. profesorowie: Kolbuszewski, Przecławski, Zdebski, Witkowski, Pociask-Karteczka, Ryn i inni).

 Myśli o górach i wspinaniu. Sentencje, refleksje, obrazy
Andrzej Matuszyk

 

„Myśli o górach i wspinaniu” to zbiór ponad tysiąca cytatów, zaczerpniętych z opowiadań, bujdałek, esejów, relacji, wierszy i innych gatunków literackich, powstałych głównie w XIX i XX wieku. Wśród ich autorów znaleźli się światowej sławy wspinacze, pisarze należący do klasyki literatury, ale i twórcy mniej znani. Jedni pisali o górach i ludzkich z nimi zmaganiach z czcią i namaszczeniem, inni tylko z szacunkiem, wreszcie znaleźli się i tacy, których stać było przede wszystkim na ironiczny dystans. To zatem doskonała lektura-podpowiedź dla wszystkich poszukujących odpowiedzi na pytanie o źródła i istotę górsko-wspinaczkowej pasji oraz książka-zachęta, polecana tym, którzy jeszcze nie doświadczyli magicznej mocy wertykalnej rzeczywistości.
 

Regiony turystyczne 
Zygmunt Kruczek

 

 

 

 

 

 
Nakładem wydawnictwa „Proksenia” ukazała się książka pt. „Regiony turystyczne” przygotowana przez dr. Zbigniewa Kruczka (Zakład Geografii Turystyki WTiR AWF w Krakowie) oraz dr. Piotra Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Jest to podręcznik do nauczania przedmiotu ”regiony turystyczne” na II stopnia studiów uzupełniających magisterskich na kierunku „Turystyka i rekreacja”, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (zał. 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.). Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według WTO. Opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Podręcznik zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.


 

 


Polska kultura fizyczna i turystyka w czasie zaborów i II Rzeczypospolitej
pod red. Dobiesława Dudka

 

 

 

 

 

 
Publikacja ukazała się z okazji 80 rocznicy odzyskania niepodległości. Jest zbiorem artykułów z różnych ośrodków uniwersyteckich i akademickich. Wspólną bazą dla rozważań wszystkich autorów był  temat przewodni: POLSKA KULTURA FIZYCZNA.

Składa się z czterech z czterech działówi.
I DZIAŁ - zostały tu przedstawione losy polskiego ruchu niepodległościowego w Galicji i wykorzystania organizacji gimnastyczno-sportowych jako zaplecza do tworzenia polskiej siły zbrojnej.
Dobiesław Dudek: Wstęp
Dobiesław Dudek: Polski ruch niepodległościowy w Galicji
Pozostałe trzy działy analizują różne przejawy aktywności narodu polskiego na polu turystyki, sportu i wychowania fizycznego w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej.

 

II Dział Turystyki - znalazły się tutaj między innymi artykuły pracowników Wydziału Turystyki i Rekreacji takie jak;
Ewa Roszkowska: Rola nieformalnych "organizacji "taternickich w rozwoju polskiego ruchu wspinaczkowego w latach 19034-1914,
Artur KurekTurystyka kolarska w Galicji do 1914 roku- formy i przemiany ,
Małgorzata Orlewicz-Musiał: Krajoznawstwo w świetle galicyjskich kronik szkolnuch (na przykładzie Kroniki szkoły im. Św. Scholastyki oraz Kroniki Szkoły  im. Dietla w Krakowie),
Małgorzata Berwecka: Narodziny balneologii jako nowożytnej nauki,
Marek Czyż: Jan Alfred Szczepański (1902-1991) taternik, publicysta, literat.

III Dział Sportu
IV Dział Wychowania Fizycznego
Kraków 2009.
Wydawnictwo Monograficzne nr 61

 

 Człowiek w czasie i przestrzeni 
książka prof. Krzysztofa Przecławskiego

Nakładem wydawnictwa Albis ukazała się niedawno nowa książka Profesora Krzysztofa Przecławskiego (doktora honoris causa AWF w Krakowie, byłego wykładowcy na naszej uczelni) pt. „Człowiek w czasie i przestrzeni”. Książka ta stanowi owoc czterech podstawowych zainteresowań naukowych Autora na przestrzeni ponad czterdziestu lat – od wydanej w roku 1966 książki „Miasto i człowiek” do ostatniej – „Życie to podróż” (2005). Część pierwsza nosi tytuł „Człowiek”. Szczególną uwagę Autor poświęca temu, co o człowieku wiemy i temu, czego do końca nie wiemy i o co się spieramy. Część druga – „Człowiek w przestrzeni” koncentruje się na dwóch aspektach związku człowieka z przestrzenią: procesie „urbanizacji” i procesie „turystyfikacji”. Część trzecia przypomina najważniejsze procesy dokonujące się w świecie na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, zawiera także biogram autora. Wreszcie część czwarta – to wynik szczególnych zainteresowań Autora w ostatnim okresie problematyką religii i etyki.
Książka z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy  interesują się szeroko pojętą turystyką, jej aspektami humanistycznymi, socjologicznymi, etycznymi itp.

 

 Media- Człowiek- Środowisko
Wojciech Biernacki

Nakładem wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego  ukazała się książka pt. „Media- Człowiek- Środowisko” autorstwa dr. Wojciecha Biernackiego z Zakładu Geografii  Turystyki naszego wydziału.
Publikacja przedstawia badania empiryczne prowadzone przez autora, obejmujące analizę zawartości mediów oraz ocenę kształtu wiedzy społeczeństwa na temat zjawisk o charakterze globalnym.  Wyniki badań zaprezentowane zostały na tle rozważań teoretycznych dotyczących  wpływu  mediów  (prasy, radia i telewizji)
Książka może być przydatna dla wszystkich zainteresowanych praktycznym  zastosowaniem ilościowych metod analizy zawartości mediów oraz analizami z zakresu badań społecznych.

Książka jest dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie: 
http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000152&page=monografie&menu=3

 


 

Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne
pod red. Piotra Krasnego (UJ) oraz Dominika Ziarkowskiego (absolwenta kierunku turystyka i rekreacja, a obecnie  doktoranta naszej uczelni).

Publikacja została przygotowana m.in. w oparciu o referaty wygłoszone we wrześniu ubiegłego roku na konferencji w Ojcowie pt. „Sztuka i podróżowanie”, której współorganizatorem był Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków. W książce tej opublikowane zostały następujące artykuły osób związanych naszą Uczelnią:
Józef Lipiec, Kolekcjoner, zdobywca, wyczynowiec (szkice do portretów podmiotu wędrującego)
Sabina Owsianowska, Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym
Zygmunt Kruczek, Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne
Dominik Ziarkowski, Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku
Joanna Ziarkowska, Działalność Jerzego Dobrzyckiego w zakresie popularyzacji Krakowa w okresie międzywojennym

W pracy znajduje się również m.in. artykuł Krzysztofa Przecławskiego pt. Kultura i sztuka a turystyka.


 

 

Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej
Wiesław Alejziak

Aktywność turystyczna, rozwijając się w ostatnich latach w sposób niezwykle prężny, jest nie tylko czynnikiem, ale i miernikiem poziomu oraz jakości życia ludności i należy do trudniejszych zadań w metodologii badań społecznych. Jest wynikiem  jednoczesnego działania wielu uwarunkowań, umiejscowionych w sferze gospodarczej, społecznej i psychologicznej społeczeństw. Dlatego recenzowana praca wpisuje się w bardzo ważny nurt nauki o społecznych efektach zmian gospodarczych, szczególnie we współczesnych warunkach gospodarki globalnej, dyskusji o konieczności zrównoważonego rozwoju, podążaniu ładu ekologicznego (elementu ładu społecznego) za ładem gospodarczym. […] Można stwierdzić, że Autor zajął się jednym z ważniejszych problemów pomiaru społecznych efektów wzrostu gospodarczego. Spróbował zmierzyć się z wieloma aspektami metodologicznymi badań z tego zakresu, tworząc potężne podwaliny dla nauki o turystyce. Praca ma w zasadzie charakter monografii, ale również można stwierdzić wyraźne pole rozważań teoretyczno-aplikacyjnych, co czyni ją podwójnie wartościową i potrzebną. […] Pokaźna część rozważań dotyczy metodologii, ale bogate doświadczenia empiryczne (w tym badania własne Autora) mogą stanowić wzór aplikacji wielu narzędzi analizy statystycznej danych pierwotnych i wtórnych do przyszłych badań w dziedzinie szeroko rozumianej aktywności turystycznej i rekreacyjnej. W rezultacie recenzowana praca wnosi istotny wkład do rozwoju metodologii badań nad turystyką, co ma niewątpliwe walory użyteczności dla polityków gospodarczych i społecznych.

(z recenzji prof. dr. hab. T. Słaby - Katedra Poziomu Życia, SGH w Warszawie)

 

Jest to pierwsza tak obszerna i wyczerpująca analiza aktywności turystycznej w literaturze polskiej (a prawdopodobnie również zagranicznej), w której dokonano reinterpretacji obszernych danych GUS-u, CBOS-u, Instytutu Turystyki oraz EUROSTAT-u. Autor wykazał się w swojej rozprawie dużą erudycją, łącząc - na gruncie interdyscyplinarnym - analizy ekonomiczne, politologiczne, socjologiczne i psychologiczne. Wykazał się też doskonałą orientacją w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej.
(z recenzji prof. dr. hab. R.W. Winiarskiego - Instytut Turystyki i Rekreacji,  AWF w Krakowie

 


Transformacje Prawa Turystycznego
pod red. Piotra Cybuli

Na pracę składają się następujące rozdziały:

 • Andrzej Kremer, Prawnomiędzynarodowe znaczenie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce
 • Piotr Kostański, Prawo szlaku – analiza projektu zmian legislacyjnych
 • Mariusz Załucki, Autorskoprawna ochrona trasy wycieczki
 • Dominik Wolski, Ryzyko i odpowiedzialność w turystyce górskiej
 • Katarzyna Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r.
 • Krzysztof Sondel, Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki
 • Katarzyna Górska, Piotr Cybula, Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de lege lata i de lege ferenda
 • Emilia Wieczorek, Prawo odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną
 • Tomasz Pałdyna, Przedawnienie roszczeń z umów o świadczenie usług turystycznych
 • Bogusława Gnela, Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną
 • Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda, Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
 • Edyta Rutkowska, Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystyki
 • Piotr Mostowik, Refleksje nad rozwojem prawa konsumenckiego na tle wzorcowych europejskich reguł ochrony korzystającego z nieruchomości w okolicznościach timesharingu z 2009 r.
 • Hanna Zawistowska, Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT
 • Mariusz Chudzik, Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług

Z recenzji wydawniczych:

„Przygotowany tom stanowi ciekawy przyczynek do wiedzy o turystyce i niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie zarówno przedsiębiorców turystycznych jak i ich partnerów – turystów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zgodnie z brzmieniem tytułu, poszczególni autorzy zasadniczą uwagę przywiązują do proponowanych w projekcie nowelizacji zmian w treści ustawy o usługach turystycznych, traktując swoje rozważania jako istotny wkład do ogólnonarodowej dyskusji na ten temat. Trzeba przy tym podkreślić, co w opracowaniach tego typu ma szczególne znaczenie, że pomimo utrzymania należytego poziomu naukowego, zawierają one również szereg uwag o znaczeniu praktycznym, a to bezdyskusyjnie podnosi wartość tomu”.

prof. dr hab. Janusz Sondel

Wydział Prawa i Administracji UJ, AWF Kraków

„Wszystkie prace zawarte w niniejszym zbiorze dotyczą aktualnych problemów prawnych, a ich autorzy rozstrzygają kwestie nie w pełni jeszcze zbadane w nauce prawa, a przy tym o doniosłym znaczeniu praktycznym. Nie stronią także od zgłaszania własnych, stanowiących istotny wkład w reformę polskiego prawa turystycznego, propozycji de lege ferenda”.

dr hab. Piotr Stec

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

 Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne
Pod red. Piotra Cybuli i Jerzego Raciborskiego

We wrześniu ubiegłego roku odbyła się konferencja pt. „Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce”. Owocem tej konferencji jest monografia „Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne”. Praca zawiera dwadzieścia osiem artykułów, autorstwa przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Znaczna ich część koncentruje się na problematyce działalności biur podróży. Przedstawiono w niej także rozważania dotyczące m.in. organizowania tzw. „wypraw partnerskich”, bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, działalności przewodników turystycznych w świetle zasady swobody działalności gospodarczej, opieki dyplomatycznej i konsularnej nad turystą, reklamy turystycznej i krytyki jakości usług turystycznych, ochrony informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, ochrony nazw obiektów hotelarskich w internecie, ochrony informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskiej Organizacji Turystycznej, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz opodatkowania marży jako sposobu opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług.
Sucha Beskidzka - Kraków 2008
ISBN 978-83-926999-0-3Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
prof. dr. hab. Leszek Rudnicki

Nakładem wydawnictwa „Proksenia” ukazała się książka Pana prof. dr. hab. Leszka Rudnickiego z Zakładu Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji pt. „Zachowania konsumentów na rynku turystycznym”.

Książka zawiera przystępnie podane wiadomości o zachowaniu się konsumenta na rynku turystycznym – od teorii zachowań poprzez ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz analizę potrzeb i procesu podejmowania decyzji.
Publikacja jest przydatna dla studentów kształcących się w zakresie turystyki, zarządzania, marketingu oraz dla pracowników branży turystycznej.

 TURYSTYKA W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH”
Podręcznik pod red. Ryszarda Winiarskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Książka zawiera pierwszą w Polsce próbę syntetycznego i zwięzłego ujęcia dorobku nauk humanistycznych w zakresie turystyki, podkreślając jej kulturowe i społeczne znaczenie w globalizującym się świecie. Łącząc różne ujęcia tego zjawiska, ukazuje jego interdyscyplinarny charakter. Książka dostępna jest również w wersji elektronicznej w księgarni internetowej.

Książka jest podręcznikiem humanistycznych podstaw turystyki, kierowanym do studentów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków ekonomicznych i humanistycznych ze specjalnościami związanymi z problematyką turystyczną. Osobną grupę czytelników mogą stanowić pracownicy branży turystycznej, dla których wiedza humanistyczna stanowi ważny element przygotowania zawodowego (np. piloci wycieczek, przewodnicy, specjaliści do spraw marketingu i reklamy). Podręcznik składa się z 9 rozdziałów, w których autorzy omawiają specyfikę poszczególnych dziedzin wiedzy, ukazując sposób, w jaki ujmują one problematykę związaną z turystyką.  Do dziedzin tych należą m.in.:  ■ filozofia, ■ historia, ■ psychologia, ■ socjologia, ■ pedagogika, ■ antropologia.

 "TURYSTYKA W BADANIACH NAUKOWYCH"
Pod red. Ryszarda Winiarskiego i Wiesława Alejziaka

Turystyka w badaniach naukowych stanowi plon międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia kształcenia kadr turystyki w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wóród pytań stawianych w książce znajduję sięte najistotniejsze dla rozwoju nauk o turystyce, dotyczące ich autonomii, dorobku, poznawczej, metodologicznej i instytucjonalnej tożsamości. Próbują na nie odpowiedzieć wybitni naukowcy zajmujący się turystyką w Polsce i na świecie. Oddając do rąk czytelników niniejszy tom, chcemy go polecić wszystkim, którzy zajmują się teorią i praktyką turystyki. Mamy nadzieję, że jego lektura umożliwi szersze, multidyscyplinarne spojrzenie na problemy turystyki, jednego z najciekawszych zjawisk XXI wieku.
AWF W KRAKOWIE i WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE 2005
PL ISSN 1429-8627"FITNESS ĆWICZENIA SIŁOWE" Podręcznik dla instruktorów
Tadeusz Ambroży, Krzysztof Kaganek 

Podręcznik adresowany jest do instruktorów wykorzystujących na swoich zajęciach zagadnienia z tego zakresu. W podręczniku znalazły się treści dotyczące metod i form treningu siłowego ze szczególnym uwzględnieniem fitness. Publikacja zawiera również zestawy przykładowych ćwiczeń siłowych jaki i zestawów treningowych dla ćwiczących o różnym stopniu zawansowania. Ćwiczenia zostały zademonstrowane na zdjęciach. Całość uzupełniają zalecenia dietetyczne dla osób uprawiających ćwiczenia siłowe.

Ariada, Warszawa 2003
ISBN 83-88800-07-8 "PRAWO W PRAKTYCE BIUR PODRÓŻY "
Pod red. Piotra Cybuli
Książka jest pierwszą na rynku publikacją kompleksowo omawiającą zagadnienia dotyczące prawnych aspektów prowadzenia biur podróży. Autorzy, związani z ośrodkami uniwersyteckimi i akademickimi Krakowa, Gdańska i Poznania, szczegółowo przedstawili problematykę: publicznoprawnych regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w formie biura podróży, umów zawieranych z kontrahentami i klientami, ubezpieczeń i gwarancji związanych z wyjazdami turystów, prawa podatkowego i prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz dóbr niematerialnych, prawnych aspektów nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy, dochodzenia roszczeń przez biura podróży, ochrony konsularnej, a także samorządu gospodarczego biur podróży. Dodatkowym atutem książki są wzory umów zawieranych przez organizatorów turystyki i wzory pozwów związanych z dochodzeniem roszczeń przez biura podróży. Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców prowadzących biura podróży, osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką usług turystycznych, np. hotelarzy, przewoźników, a także osób korzystających z usług oferowanych przez organizatorów turystki. Pozycja ta przydatna będzie również dla studentów kierunków turystycznych, prawniczych, ekonomicznych czy hotelarskich.
LEXISNEXIS WARSZAWA 2006
ISBN  83-7334-564-7"ZARYS WIEDZY O TURYSTYCE"
Paweł Różycki

Zwięzły i przejrzysty wykład podstaw turystyki przydatny dla wszystkich studiujących turystykę. Książka zawiera podstawowe informacje o turystyce - definicje, klasyfikacje, uwarunkowania rozwoju, funkcje turystyki, organizację turystyki, ruch turystyczny w Polsce i na świecie.
"...publikacja ta zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi dobre wprowadzenie do studiów nad turystyką. O jej przydatności dydaktycznej przesądza także to, iż uwzględnia wszystkie treści programowe przedmiotu Podstawy turystyki, zawarte w obowiązujących aktualnie standardach kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja..." (z recenzji prof. dr  hab. Ryszarda Winiarskiego)
Proksenia, Kraków 2006, ISBN 83-921418-7-3, stron 144. 
"UMOWA O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ"
Piotr Cybula
Niniejsza pozycja porusza zagadnienia związane z umowami o imprezy turystyczne, powszechnie zawieranymi przez organizatorów turystyki z klientami. Przedstawiona jest w niej ogólna charakterystyka tej umowy, a także omówienie klauzul dotyczących m.in. zawarcia umowy, ceny, rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, ubezpieczenia, odwołania imprezy turystycznej, odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Autor zwraca też uwagę na nieprawidłowości w sformułowaniach umów zawieranych przez biura podróży oraz przedstawia wzór poprawnej umowy. Praca przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, studentów kierunków, na których wykładane jest prawo turystyczne, organizacji konsumenckich, jak i dla pracowników biur podróży oraz pilotów wycieczek.
LEXISNEXIS WARSZAWA 2005
ISBN: 83-7334-379-2"EUROPEJSKIE PRAWO KONSUMENCKIE A PRAWO POLSKIE"
Pod red. prof. E.Nowińskiej i P.Cybuli
W prezentowanej publikacji przedstawiany został w sposób wyczerpujący europejski i krajowy system ochrony konsumentów. Znajomość tej problematyki staje się konieczna dla coraz szerszego kręgu podmiotów. Opracowanie to może być przydatne dla prawników praktyków, konsumentów poszukujących informacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną konsumentów, jaki i dla studentów prawa i innych kierunków zainteresowanych tą problematyką.
KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE , Kraków , 2005
ISBN: 83-7444-059-7"NAUKI O TURYSTYCE"
Pod red. Ryszarda Winiarskiego
Studia i Monografie Nr 7.
W pracy przedstawiono w zwięzłej, encyklopedycznej formie dorobek i problematykę badawczą różnych nauk zajmujących się turystyką. Czytelnik znajdzie w niej bogatą mozaikę różnych koncepcji i sposobów myślenia o turystyce. W kolejnych rozdziałach znani w środowisku „nauk o turystyce” autorzy, ukazali bowiem problemy badawcze geografii, ekonomiki, socjologii, psychologii, historii, filozofii, teologii, pedagogiki i ekologii turystyki. Opracowanie zamyka szkic poświęcony perspektywom rozwoju „nauk o turystyce”.
Praca skierowana jest zarówno do badaczy zagadnień turystyki, jak i studentów, wśród których turystyka – jako kierunek studiów wyższych – cieszy się od dawna nie słabnącą popularnością. Mogą po nią sięgnąć również ci praktycy z branży turystycznej, którzy mają ambicję na bieżąco śledzić postępy własnej dziedziny wiedzy.
AWF Kraków 2003, PL ISSN 1429-8627

 

We wrześniu ubiegłego roku odbyła się konferencja pt. „Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce”. Owocem tej konferencji jest monografia „Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne”. Praca zawiera dwadzieścia osiem artykułów, autorstwa przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Znaczna ich część koncentruje się na problematyce działalności biur podróży. Przedstawiono w niej także rozważania dotyczące m.in. organizowania tzw. „wypraw partnerskich”, bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, działalności przewodników turystycznych w świetle zasady swobody działalności gospodarczej, opieki dyplomatycznej i konsularnej nad turystą, reklamy turystycznej i krytyki jakości usług turystycznych, ochrony informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, ochrony nazw obiektów hotelarskich w internecie, ochrony informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskiej Organizacji Turystycznej, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz opodatkowania marży jako sposobu opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług.
Sucha Beskidzka - Kraków 2008
ISBN 978-83-926999-0-3

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login