Wydział prowadzi działalność naukowo – badawczą o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwia studentom wszechstronny rozwój zainteresowań w obszarze turystyki i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej.

Problematyka badawcza Wydziału Turystyki i Rekreacji to: teoria turystyki – definicja pojęć, obszar zainteresowań turystyki i rekreacji jako dziedzin nauki. Metody i narzędzia badawcze (z uwzględnieniem statystyki, matematyki i informatyki) Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji. Marketing i zarządzanie, rynek turystyczny, przedsiębiorstwo turystyczne. Usługi turystyczne – jakość, promocja i informacja. Prawo w turystyce. Problemy humanistyczne (historia, filozofia pedagogika, organizacje i ludzie). Geografia turystyki, krajoznawstwo, atrakcyjność turystyki , zabytki i ich adaptacja, kształtowanie krajobrazu. Ochrona środowiska, ekologia, edukacja ekologiczna. Alpinizm, turystyka kwalifikowana. Promocja zdrowia, odnowa biologiczna. Turystyka i rekreacja osób starszych oraz niepełnosprawnych. 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 

TiR studia I stopnia
Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury). W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych: e-turystyka, obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową, turystykę przygodową i odnowę psychosomatyczną Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona. Studenci realizują także specjalność instruktorską pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: aerobicu, fitnessu, pływania, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, oraz szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek.

TiR studia II stopnia
Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym, zarządzanie ośrodkami SPA, turystykę motywacyjną i biznesową, turystykę przyrodniczą, coaching w rekreacji, zarządzanie projektami outdoor. Liczba miejsc na specjalności może być ograniczona, a jej uruchomienie uzależnione od zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. Absolwenci innych kierunków studiów realizują jednolity program w zakresie zarządzania turystyką.

Kierunek: Turystyka Przygodowa

TP studia I stopnia
Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:
-opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,
-prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,
-prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki przygodowej,
-pracy w przedsiębiorstwach turystycznych,
-dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki,
-kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, rowerowej oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej, specjalisty od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych.

Kierunek: Zarządzanie rekreacją i rozrywką

ZRiR Studia I stopnia

Studia na kierunku „Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką” przygotowują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej na własny rachunek oraz/lub pracy w zakresie świadczenia usług związanych z tymi dziedzinami aktywności ludzi, które odnoszą się do szeroko pojętej rekreacji i rozrywki. W szczególności chodzi o objęcie stanowisk, dla których zakres obowiązków dotyczy udziału w procesach zarządzania przedsiębiorstwami oraz innego typu organizacjami społecznymi i publicznymi, ale także zarządzania projektami, produktami, czy wydarzeniami („eventami”) o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym. Ze względu na interdyscyplinarność kierunku studiów, wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta wpisują się w obszary kilku dyscyplin naukowych, jednak szczególną rolę wśród nich pełnią nauki o kulturze fizycznej i te, które tradycyjnie wiążą się z naukami ekonomicznymi oraz naukami o zarządzaniu. One bowiem umożliwią absolwentowi poznanie i zrozumienie mechanizmów ludzkich działań związanych z dokonywaniem, w skali jednostkowej i społecznej, wyborów dotyczących produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr oraz usług zaspokajających potrzeby uczestnictwa w rekreacji i rozrywce, a na tym tle – uposażą go w umiejętności planowania, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania procesów związanych z realizacją (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) rozmaitych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym.