Wydział prowadzi działalność naukowo – badawczą o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwia studentom wszechstronny rozwój zainteresowań w obszarze turystyki i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej.

Problematyka badawcza Wydziału Turystyki i Rekreacji to: teoria turystyki – definicje pojęć, turystyka i rekreacja jako dziedzina nauki. Metody i narzędzia badawcze (z uwzględnieniem statystyki, matematyki i informatyki). Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji. Marketing i zarządzanie, rynek turystyczny, przedsiębiorstwo turystyczne. Usługi turystyczne – jakość, promocja i informacja. Prawo w turystyce. Problemy humanistyczne (historia, filozofia, pedagogika, organizacje i ludzie). Geografia turystyki, krajoznawstwo, atrakcyjność turystyki, zabytki i ich adaptacja, kształtowanie krajobrazu. Ochrona środowiska, ekologia, edukacja ekologiczna. Alpinizm, turystyka kwalifikowana. Promocja zdrowia, odnowa biologiczna. Turystyka i rekreacja osób starszych oraz niepełnosprawnych. 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 

Turystyka i Rekreacja studia I stopnia

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. W trakcie zajęć zdobywają wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, a także posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w: przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (np. w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury). W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych: e-turystyka, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja ruchowa,  odnowa psychosomatyczna, edukacja przygodą i turystykę wyprawową. Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona. Studenci realizują także specjalność instruktorską, pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji, m.in. w zakresie: aerobiku, fitnessu, pływania, żeglarstwa jachtowego, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, a także odbywają szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek i rezydenta biura podróży.

Turystyka i Rekreacja studia II stopnia

Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności, umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, a także zdobywają umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja wybierają jedną ze specjalności: e-zarządzanie w turystyce i rekreacji, zarządzanie projektami outdoor, turystyka motywacyjna i eventowa. Liczba miejsc na specjalności może być ograniczona, a ich uruchomienie uzależnione od zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. Absolwenci innych kierunków studiów realizują jednolity program w zakresie zarządzania turystyką.

 

Kierunek: Turystyka Przygodowa

Turystyka Przygodowa studia I stopnia
Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:
-opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,
-prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,
-prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki przygodowej,
-pracy w przedsiębiorstwach turystycznych,
-dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki,
-kontynuowania nauki na studiach II stopnia.


W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji  zawodowych – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, rowerowej oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej, specjalisty od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych.

 

Kierunek: Zarządzanie rekreacją i rozrywką

Zarządzanie Rozrywką i Rekreacją Studia I stopnia

Studia na kierunku „Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką” przygotowują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej, także na własny rachunek,  w zakresie świadczenia usług związanych szeroko pojętą rekreacją i rozrywką. W szczególności studia przygotowują do pracy obejmującej procesy zarządzania przedsiębiorstwami oraz innego typu organizacjami społecznymi i publicznymi, ale także dotyczącej zarządzania projektami, produktami, czy wydarzeniami („eventami”) o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym. Ze względu na interdyscyplinarność kierunku studiów, wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta wpisują się w obszary kilku dyscyplin naukowych, jednak szczególną rolę wśród nich pełnią nauki o kulturze fizycznej i te, które tradycyjnie wiążą się z naukami ekonomicznymi oraz naukami o zarządzaniu. Umożliwią one absolwentowi poznanie i zrozumienie mechanizmów ludzkich działań związanych z dokonywaniem, w skali jednostkowej i społecznej, wyborów dotyczących produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr oraz usług zaspokajających potrzeby uczestnictwa w rekreacji i rozrywce. Podczas zajęć studentów uzyska m.in. umiejętności planowania, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania procesów związanych z realizacją (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) rozmaitych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym.

Kierunek Turystyka Zdrowotna

Studia na kierunku Turystyka Zdrowotna pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu organizowania turystyki zdrowotnej, tworzenia produktów, programów profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb kuracjuszy i turystów,  wynikających z naturalnych procesów rozwojowych, w świetle współczesnych przemian stylu życia, nowych trendów rynku turystycznego i zagrożeń środowiskowych.

Studia umożliwią także zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia firm obsługujących turystów zdrowotnych. Ich program jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego i dynamicznie zmieniającego się rynku turystyki zdrowotnej.

Kierunek: Management w organizacjach czasu wolnego

Branża czasu wolnego jest gałęzią dynamicznie rozwijającą się. Odważnie wykorzystuje zdobycze technologii i chętnie wdraża je i poszerza portfolio swojej oferty. W związku z tym wymaga ustawicznej aktualizacji, dostosowania form i narzędzi adekwatnych do preferencji i oczekiwań konsumentów rynku rozrywki i rekreacji. Przyszłość tej branży wymaga dynamicznych liderów grup społecznych, którzy w sposób kreatywny i odważny wprowadzają nowe rozwiązania oraz wyznaczają nowe kierunki rozwoju i trendy w sferze sportu, rekreacji, kultury oraz szeroko rozumianej rozrywki. Wymaga menadżerów – wizjonerów czasu wolnego, którzy umiejętnie i twórczo wykorzystują najnowsze narzędzia z zakresu zarządzania i marketingu, posiadają wiedzę i umiejętność poruszania się w przestrzeni wirtualnej oraz twórczego wykorzystania sztucznej inteligencji i nowych technologii informatycznych.

Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie jest „MANAGEMENT W ORGANIZACJACH CZASU WOLNEGO” – innowacyjny kierunek o charakterze menadżerskim. To tu student rozwinie swoje pasje i umiejętności oraz uzyska kompetencje przyszłości.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login