dr Piotr Cybula

Zakład Prawa

Informacja dla osób zainteresowanych pisaniem pracy magisterskiej pod moją opieką

 

Problematyka prac magisterskich: tematyka prac magisterskich powinna być poświęcona prawnym aspektom turystyki, rekreacji lub innym zagadnieniom kultury fizycznej, ewentualnie powinna przynajmniej zawierać istotny „wątek” pracy
o takim charakterze. Prace mogą dotyczyć m.in.: prawnych aspektów działalności biur podróży, podmiotów świadczących usługi hotelarskie, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, klubów sportowych i innych podmiotów działających na rynku sportowym, problematyki umów zawieranych w turystyce i kulturze fizycznej, zagadnień bezpieczeństwa w turystyce
i kulturze fizycznej, problematyki działalności gospodarczej w turystyce i kulturze fizycznej, europejskich regulacji dotyczących turystyki i kultury fizycznej.

Tematy dotychczas obronionych prac magisterskich pod moją opieką:

 • Ochrona praw pasażerów w świetle Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady - teoria a praktyka
 • Organizowanie turystyki dla dzieci i młodzieży przez organizatorów turystyki w świetle przepisów prawa polskiego
 • Analiza ubezpieczeń turystycznych jako narzędzi ograniczania ryzyka uprawiania górskiej turystyki kwalifikowanej i sportów ekstremalnych na tle ewolucji tych dyscyplin
 • Działalność i organizacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych
 • Prawa i obowiązki osób uprawiających turystykę narciarską na zorganizowanych terenach narciarskich w świetle polskiego prawa
 • Społeczno-prawne ograniczenia rozwoju turystyki LGBT
 • Wzorce umowne i niedozwolone postanowienia umowne w świetle prawa i praktyki przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne
 • Prawne aspekty funkcjonowania internetowych kanałów dystrybucji usług hotelowych
 • Problematyka wzorców umownych i niedozwolonych postanowień umownych w regulaminach klubów fitness
 • Problematyka wzorców umownych oraz niedozwolonych postanowień umownych w ośrodkach spa
 • Status przewodnika górskiego w świetle ustawy o usługach turystycznych
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia stron internetowych przez gabinety masażu (zagadnienia wybrane)
 • Granice działań marketingowych w działalności klubów fitness w świetle prawa polskiego
 • Organizacja i działalność Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 'Gospodarstwa Gościnne'
 • Organizacja i funkcjonowanie polskich ośrodków narciarskich w świetle prawa
 • Organizacja imprez survivalowych jako formy turystyki motywacyjnej w świetle prawa polskiego
 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na przykładzie organizatorów turystyki
 • Status instruktora narciarstwa i snowboardu w świetle prawa polskiego
 • Zadania organów administracji publicznej w ustawie o usługach turystycznych
 • Bariery turystyki osób niepełnosprawnych. Stan faktyczny. Instrumenty prawne ograniczające ich występowanie
 • Implementacja w prawie polskim dyrektywy 90/314 w zakresie zabezpieczenia finansowego biur podróży
 • Prawa i obowiązki pilota wycieczek w świetle prawa polskiego
 • Systemy kategoryzacji obiektów hotelarskich w Wielkiej Brytanii na przykładzie hoteli
 • Świadczenie usług agroturystycznych w świetle prawa polskiego
 • Ubezpieczenia jako forma ochrony klienta w świetle ustawy o usługach turystycznych
 • Umowa hotelowa w polskim prawie cywilnym
 • Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki i pośrednika turystycznego jako element ochrony konsumenta w prawie polskim
 • Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych
 • Granice dozwolonego ryzyka w turystyce na przykładzie tzw. wypraw partnerskich
 • Kategoryzacja obiektów hotelarskich. Założenia. Proces. Konsekwencje.

Przykładowe proponowane tematy prac magisterskich:

 • Organizacja imprez rekreacyjnych w świetle prawa polskiego
 • Umowa agencyjna pomiędzy organizatorem turystyki a agentem turystycznym
 • Ubezpieczenie od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej
 • Umowa gwarancji bankowej jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Umowa gwarancji ubezpieczeniowej jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Umowa ubezpieczenia jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Umowa rachunku powierniczego jako instrument zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Zadania marszałka województwa w świetle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych
 • Ochrona prawna nazw rodzajów i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich w świetle przepisów prawnych i praktyki na przykładzie… (na przykładzie wybranych miejscowości, powiatów lub województw)
 • Zadania Ministra Sportu i Turystyki w zakresie usług turystycznych w świetle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • Umowa timeshare w świetle przepisów prawnych i praktyk”
 • Umowy turystyczne Polski z państwami trzecimi – teoria i praktyka
 • Szlaki turystyczne w świetle przepisów prawa