mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (0048) 12 683 11 86

Adres do korespondencji:
Zakład Coachingu i Innowacyjności
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

Position and affiliation:

PhD candidate
Research Associate
Institute of Entrepreneurship and Management
Faculty of Tourism and Leisure
University of Physical Education in Krakow
Address: Al. John Paul II 78, 31-571 Krakow, Poland
FAX number: (0048)126831096
Email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Research interests:

Managing tourist destinations (including health resorts) analyzed from the perspective of mainstream economics and the new institutional and information economics: factors and regularity of economic success, economic rationality of planning and consumer decisions, modeling and forecasting of demand (the importance of demand elasticity), competitiveness, the importance of tourism in the economic development of municipalities, the effectiveness of tourism marketing and development strategies.

Main research publications:

 1. Stelmach, 2018, State distribution of spa services and the spa function of Małopolska communes, Studia Oeconomica Posnaniensa, 2018, vol. 6, no. 10., p. 166-187.
 2. Stelmach P., 2018, Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes, European Journal of Service Research, Vol. 26, 2/2018, s. 233-241.
 3. Stelmach P., 2018, Sensitivity of supply and demand to price changes and the impact of non-market factors. On the elasticity of demand and supply of tourism and recreational services [in:] Szczechowicz B. (ed.) Economics with elements of the description of tourism and recreation economy, PWN, Warsaw 2018, p. 131-171 [team award of the Minister of Science and Higher Education in the category of significant achievements in the field of teaching].
 4. Stelmach P., 2017, Spa service distribution and specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie voivodship communes, Tourism, 27/1, p. 63-70.
 5. Szczechowicz B., Stelmach P., 2017, The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure economics: The University of Physical Education in Krakow, Tourism, 27/2, p. 105-112.

Scientific social networking profiles:

ResearchGate
Academia.edu

GoogleScholar

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinach nauk o zarządzaniu oraz ekonomii. Badania koncentrują się na problemach zarządzania destynacjami turystycznymi (w tym w szczególności uzdrowiskowymi) analizowanymi z perspektyw ekonomii głównego nurtu oraz nowej ekonomii instytucjonalnej i ekonomii informacji: czynników i prawidłowości sukcesu gospodarczego, racjonalności ekonomicznej decyzji planistycznych i konsumenckich, modelowania i prognozowania popytu (w tym znaczenia elastyczności popytu), konkurencyjności, znaczenia turystyki w rozwoju gospodarczym gmin, efektywności strategii marketingu turystycznego (w tym strategii promocji) i strategii rozwoju turystyki. Problemem badawczym doktoratu jest określenie i wyjaśnienie związku między państwową dystrybucją usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową gmin.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. Stelmach P., 2018, Państwowa dystrybucja usług uzdrowiskowych i funkcja uzdrowiskowa gmin małopolskich, Studia Oeconomica Posnaniensa, 2018, vol. 6, no. 10., s. 166-187, DOI: 10.18559/SOEP.2018.10.11.
 2. Stelmach P., 2018, Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes, European Journal of Service Research, Vol. 26, 2/2018, s. 233-241.
 3. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin kujawsko-pomorskich, pomorskich i podkarpackich, Turyzm, 27/1, s. 63-70.
  Angielska wersja językowa: Stelmach P., 2017, Spa service distribution and specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie voivodship communes, Tourism, 27/1, p. 63-70.
 4. Stelmach P., 2017, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań [w:] Rapacz A., Gryszel P. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 473, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 552-561.
 5. Szczechowicz B., Stelmach P., 2017, Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w AWF w Krakowie, Turyzm, 27/2, s. 95-103.
  Angielska wersja językowa: The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure economics: The University of Physical Education in Krakow, Tourism, 27/2, p. 105-112.
 6. Stelmach P., 2015, Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją, Folia Turistica, nr 35, s. 65-82.
 7. Stelmach P., 2012, Redukcja niepewności w polityce turystycznej, [w:] Rapacz A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 296-306.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

 1. Stelmach P., 2017, Trendy dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego [w:] Gierczak-Korzeniowska B., Żegleń P. (red.), Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 154-168.
 2. Stelmach P., 2013, Możliwości i ograniczenia prognozowania turystyki biznesowej w Polsce [w:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 159-167.
 3. Stelmach P., 2010, Znaczenie konkurencyjności w strategiach rozwoju mikroregionów turystycznych, [w:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa, s. 326-343.

PROJEKTY BADAWCZE

 1. 2017. Autorstwo koncepcji i koordynacja projektu naukowego realizowanego przez zespół z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków pt. Potencjał polskich wód krzemowych w usprawnieniu funkcjonowania organizmu człowieka, pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego.
 2. 2015. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służący rozwojowi młodych naukowców, nr rej. 66/MN/KPT/2015: Analiza konkurencyjności destynacji turystycznej na przykładzie polskich uzdrowisk dziecięcych.
 3. 2013-obecnie. Realizacja autorskiego projektu naukowego Ocena racjonalności ekonomicznej przedsięwzięć infrastrukturalnych władz państwowych w dziedzinie turystyki i rekreacji w latach 2007-2013.
 4. 2013-obecnie. Współrealizacja projektu naukowego Planowanie marketingowe przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, wraz z dr Bartoszem Szczechowiczem.
 5. 2010-obecnie. Współrealizacja projektu naukowego Analiza rynków turystycznych, wraz z prof. AWF dr hab. Wiesławem Alejziakiem i dr Małgorzatą Kryczką.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH

 1. Stelmach P., 2018, Wrażliwość popytu i podaży na zmianę ceny i wpływ czynników pozarynkowych. O elastyczności popytu i podaży usług turystycznych i rekreacyjnych [w:] Szczechowicz B. (red.) Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 131-171. [Autorzy podręcznika - za jego opracowanie - zostali uhonorowani nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym].

 REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 2019 (14 grudnia) V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media, UMCS, Lublin.
 2. 2017 (6-8 grudnia) IV Forum Turystyki Europejskiej. Przyszłość w turystyce - turystyka przyszłości. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polanica-Zdrój.
 3. 2017 (18-19 października) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Usługi 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 4. 2017 (21-22 września) XXXIII Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu. Nauka. Dydaktyka. Praktyka. Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, Spała.
 5. 2017 (20 września) VIII Konferencja Naukowa Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju. Poznań.
 6. 2017 (22-23 maja) VII Konferencja naukowo-branżowa Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Łomnica k. Jeleniej Góry.
 7. 2017 (20-21 kwietnia) Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 8. 2012 VI Gremium Ekspertów Turystyki. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 9. 2012 III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 10. 2011 Konferencja z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi T. Saaty. Applying the AHP and ANP methods in complex decisions. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 11. 2001 Konferencja Recesja na świecie i jej wpływ na gospodarkę narodową. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Wydział Stosunków Politycznych UJ. Kraków.
 12. 2009 Konferencja naukowa Ministerstwa Sportu i Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej Regionalne badania konsumentów usług turystycznych. Warszawa.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH BEZ REFERATU

 1. 2009 Konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej Regionalne badania konsumentów usług turystycznych w regionach.
 2. 2005 Międzynarodowa konferencja naukowa Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. AWF Kraków i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

PORTFOLIO DYDAKTYCZNE

Realizowane przedmioty (ćwiczenia):
1. Ekonomia,
2. Ekonomika turystyki i rekreacji
3. Mikroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji
4. Makroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji
5. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
6. Innowacyjne formy turystyki,
7. Rynki turystyczne,
8. Rynek podróży biznesowych,
9. Polityka turystyczna i rekreacyjna,
10. Strategia rozwoju sportu,
11. Zarządzanie firmą turystyczną,
12. E-rynki usług turystycznych,
13. E-firma,
14. Zarządzanie przychodami (revenue management).
15. Opieka nad praktykami na specjalności E-turystyka i Zarządzanie Biznesem Turystycznym.
16. Obóz wędrowny w Beskid Niski.
17. Obóz krajoznawczy Polskie Uzdrowiska.

Jest opiekunem i promotorem specjalności "E-TURYSTYKA" (I stopień) i "ZARZĄDZANIE BIZNESEM TURYSTYCZNYM" (II stopień) na kierunku Turystyka i rekreacja, twórcą fakultetu zawodowego ZARZĄDZANIE PRZYCHODAMI, twórcą i prowadzącym (epizodycznie) blog specjalności: http://ebtir.wordpress.com/, a zarazem aktywnym animatorem grupy Facebookowej E-turystyka i Zarządzanie Biznesem Turystycznym.

EDUKACJA

2008 – 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie dzienne, 14.12.2017 otwarty przewód doktorski dla pracy pt. „Znaczenie dystrybucji państwowej w realizacji funkcji uzdrowiskowej gmin”, promotor: prof. UJ dr hab. Wiktor Adamus, promotor pomocniczy dr Jolanta Mirek.
2003 – 2008 Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, mgr kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalności Obsługa Ruchu Turystycznego, praca magisterska „Kształtowanie cen usług turystycznych przez polskich touroperatorów na przykładzie cen imprez narciarskich w biurze podróży Otium Polska sp. z o.o.” pod kierunkiem prof. AWF dr hab. Jana Szumilaka
2000 – 2006 Uniwersytet Jagielloński, mgr kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności Zarządzanie w turystyce, praca magisterska „Naruszenia praw konsumentów w ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych krakowskich biur podróży w maju 2006 roku” pod kierunkiem dr Halszki Kurleto

PROFILE W NAUKOWYCH WYSZUKIWARKACH I SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

ResearchGate
Academia.edu

GoogleScholar