(na podstawie Zarządzenia Nr 38/2020 Rektora AWF w Krakowie z dnia 15.09.2020 r.)

Zajęcia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Turystyki i Rekreacji rozpoczynają się 28 września 2020 r., a na studiach niestacjonarnych 26 września 2020 r.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będą w trybie mieszanym.

 1. Zarówno ćwiczenia jak i wykłady mogą być prowadzone wyłącznie dla takiej liczby studentów, dla której przygotowano miejsca w wyznaczonej przez Dział Nauczania sali do prowadzenia danych zajęć.
 2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w taki sposób, aby każdy ze studentów, bez względu na to czy uczestniczy w nich bezpośrednio czy zdalnie, otrzymał taką samą ilość wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 3. Rolą prowadzącego jest dołożenie wszelkich starań, aby cele zajęć określone w sylabusach i treściach zostały zrealizowane bez ich uszczerbku.
 4. Student, który decyzją Dziekana uzyskał ITS, bezwzględnie uczestniczy tylko w jednej grupie ćwiczeniowej, do której został przypisany. Nie ma zgody na dowolność w ich wyborze.

Wykłady

Wykłady dla studentów I roku studiów stacjonarnych wszystkich kierunków będą w pierwszym tygodniu realizowane on-line. Zasady stacjonarnego uczestnictwa w wykładach przedstawi prowadzący.

 1. Wykładowca jest zobowiązany do takiej organizacji zajęć, aby każdy ze studentów przynajmniej raz w roku akademickim miał sposobność uczestniczyć w zajęciach z bezpośrednim udziałem prowadzącego.
 2. Należy tak prowadzić zajęcia, aby pozostali studenci z grupy, którzy nie są obecni w sali wykładowej mieli dostęp poprzez aplikację Teams do tych samych materiałów i treści przedmiotowych, jak ich koledzy z grupy zajęciowej.
 3. Dostęp do materiałów i treści, o których mowa powyżej, dla studentów nieznajdujących się w sali wykładowej musi być zrealizowany w tym samym czasie.
 4. Uwzględniając specyfikę przedmiotu należy dołożyć wszelkich starań, aby wykład – nie stał się wyłącznie relacją z przekazu ustnego prowadzącego zajęcia – wzbogacać w treści wizualne jak i  audytywne.
 5. Należy bezwzględnie prowadzić ewidencję studentów uczestniczących w zajęciach (konsekwencja przyjętych zasad waliki z pandemią).

Ćwiczenia

 1. W przypadku, gdy na sali przewidzianej przez Dział Nauczania do prowadzenia zajęć nie ma miejsca dla wszystkich studentów z grupy, pierwsze zajęcia muszą mieć charakter organizacyjny. W ½ czasu przeznaczonego na ćwiczenia prowadzący winien spotkać się z połową studentów z grupy ćwiczeniowej a w drugiej części przeznaczonego czasu na pierwsze zajęcia z pozostałymi studentami.
 2. Prowadzący zajęcia decyduje o podziale grupy ćwiczeniowej na części i ich kolejność w pierwszych zajęciach.
 3. Kolejne zajęcia odbywają się przemiennie raz z jedną częścią grupy ćwiczeniowej wyłonionej na pierwszych zajęciach a następnie z drugą.
 4. Nie ma zgody na zwiększenie liczby godzin zajęć.
 5. Jeżeli środki techniczne, w które wyposażona będzie sala ćwiczeniowa to umożliwią, należy tak prowadzić zajęcia, aby studenci niebiorący w nich udziału mogli za pomocą aplikacji Teams zdalnie je oglądać i ewentualnie brać w nich udział.
 6. Dla pauzujących w zajęciach nauczyciel akademicki zobowiązany jest przygotować materiały by tygodniowy czas przerwy w zajęciach został przez studentów wykorzystany na przygotowanie do kolejnych ćwiczeń.

Za zgodą kierownika Zakładu i Dziekana dopuszcza się realizację on-line innych zajęć niż wykłady.

Warunki, tryb zaliczania przedmiotów i organizacja egzaminów zostanie przedstawiona przez prowadzącego dany przedmiot.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów do przestrzegania aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF