Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak

Zakład Ekonomii i Zarządzania

Instytut Przedsiebiorczości i Zarządzania

Wydział Turystyki i Rekreacji

AWF Kraków

 

WYKAZ PUBLIKACJI

(chronologicznie - stan na 1.03.2020 r.)

 

KSIĄŻKI (w języku polskim)

 1. Alejziak W. (red.) „Z warsztatów „Mistrzów”. Folia Turistica: Wydanie specjalne z okazji 35–lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Nr 25(2), 2011, ss. 495. Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? (343-392) i Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, (ss. 439-495)
 2. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków nr 56, Kraków 2009, ss. 503 (praca habilitacyjna). Recenzenci. Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa. Słaby (Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prof. dr hab. R. Ryszard Winiarski (Instytut Turystyki i Rekreacji, AWF Kraków).
 3. Alejziak W., Winiarski R. (red.) Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, ss. 321 (współredaktor książki i autor rozdziału Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką – ss. 275-299).
 4. Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Karków 2003, ss. 401.
 5. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wydanie drugie, Albis, Kraków 2000, ss. 316.
 6. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999 (ss. 321).

 

KSIĄŻKI (w języku angielskim)

 1. Alejziak W. (red.), “The Master Classes. Folia Turistica” - Special Edition Published on the 35 Anniversary of the Tourism and Recreation Faculty at the University School of Physical Education in Kraków, Nr 25(1), 2011 (pp. 451). Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? (ss. 313-356) i Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research (pp. 399-451).
 2. Alejziak W., Winiarski R (red.), Tourism in Scientific Research, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, ss. 302. (współredaktor książki i autor rozdziału: Present Status and perspectives of Tourism Research Development – pp. 257-279).

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, KSIĄŻKACH I MONOGRAFICZNYCH SERIACH WYDAWNICZYCH (w języku polskim)

 1. Alejziak W., Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność (red. P. Cybula),  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 45-89.
 2. Alejziak W., W stronę gospodarki globalnej – Część XI, Rozdział XXIII: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a rynek globalny. O funkcjonowaniu i rozwoju sektora turystyki i rekreacji w warunkach globalizacji gospodarki, [w:] Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 847-901.
 3. Alejziak W., Obszary niepewności i wyzwania polityki turystycznej w aspekcie globalizacji oraz teorii integracji międzynarodowej, [w:] Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-wyzwania-perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2017, ss. 13-50.
 4. Alejziak W., Różne wymiary znaczenia wielkich wydarzeń (mega events) sportowych i kulturalnych dla turystyki – aspekty metodologiczne, [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej (red. M. Kazimierczak), AWF Poznań, Poznań, 2016, s. 118-137.
 5. Alejziak W., Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką  (na przykładzie analizy inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997-2014), [w:] Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z geografii Turyzmu, Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 67-90.
 6. Alejziak W., Systemy telefonii komórkowej jako potencjalny instrument pomiaru oraz statystycznych badań ruchu turystycznego (na przykładzie metody TelSKART©), [w:] Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej (red. A. Piotrowska-Piątek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2014, s. 67-82.
 7. Alejziak W., Wiedza o turystyce (definicje, organizacja turystyki, organizacje turystyczne), [w:] Kompendium pilota wycieczek (praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka) Wydanie VI uzupełnione, Proksenia, Kraków 2014, ss. 7-56.
 8. Alejziak W., Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych, [w:] Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy (red. L. Butowski), Instytut Turystyki-Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, ss. 9-38.
 9. Alejziak W., Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne), [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych (red. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, ss. 24-38.
 10. Alejziak W., Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych (red. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, ss. 40-67.
 11. Alejziak W., Wpływ zróżnicowań społecznych konsumpcji turystycznej na jakość życia, [w:] Oblicza konsumpcjonizmu (red. B. Mróz), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, ss. 187-198.
 12. Alejziak W., Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, [w:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej (red. K. Denek, L. Drożdżyński i A Gordon), Wydawnictwo „Kraj” PTTK., Warszawa-Poznań 2009, ss. 67-80.
 13. Alejziak W., Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki (red. G. Gołembski), Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, 2008, ss. 13-25.
 14. Alejziak W., Metodologia badań w turystyce, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych (red. R. Winiarski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 140-164.
 15. Alejziak W., Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (red. G. Gołembski), Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 52-66.
 16. Alejziak W., Zróżnicowania społeczne aktywności turystycznej a kwestia wykluczenia społecznego w świetle badań nad wyjazdami wypoczynkowymi Polaków, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 59-70.
 17. Alejziak W., Typologizacja turystów. Implikacje dla nauczycieli, wychowawców i organizatorów turystyki, [w:] Edukacja Jutra [red. K. Zatoń, T. Koszczyc], Tom II, AWF, Wrocław 2008, ss. 161-168.
 18. Alejziak W., Wpływ megatrendów rozwojowych cywilizacji na zmiany w popycie i podaży turystycznej, [w:] Trendy pohybovej rekreácje a súčasný životný štyl, M. Ďuriček, P. Gallo (red.),  Univerzita P.J. Šafrika w Košiciach, Ustaw vzdelávania v Rožňave, 2007, ss. 26-38.
 19. Alejziak W., Terminologiczne i klasyfikacyjne bariery rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy (na przykładzie dyskusji nad pojęciem i zakresem przemysłu turystycznego), [w:] Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy (pod red. M. Bednarczyk), Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ss. 62-78.
 20. Alejziak W., Funkcje lobbingowe międzynarodowych organizacji turystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, ss. 273-289.
 21. Alejziak W., Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, [w:] Kompendium pilota wycieczek (praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka) Wydanie V uzupełnione, Proksenia, Kraków 2005, ss. 5-42.
 22. Alejziak W., Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] Turystyka w badaniach naukowych (red. R. Winiarski i W. Alejziak), AWF Kraków, WSIZ, Rzeszów 2005, ss. 275-299.
 23. Alejziak W., Polityka turystyczna, [w:] Nauki o turystyce. Część II (red. R. Winiarski). Studia i Monografie nr 7, AWF, Kraków 2003, ss. 40-91.
 24. Alejziak W., Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce (red. G. Gołembski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ss. 231-248
 25. Alejziak W., Winiarski R., Perspektywy rozwoju nauk o turystce, [w:] Nauki o turystyce. Wydanie 2. Poprawione i uzupełnione. Część I (red. R. Winiarski). Studia i Monografie nr 7, AWF, Kraków 2003, ss. 157-166 (współautorstwo rozdziału)
 26. Alejziak W., Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, [w:] Kompendium pilota wycieczek (red, Z. Kruczek), Proksenia, Kraków 2002, ss. 5-40
 27. Alejziak W., Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), Wydanie VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1998, ss. 7-19.
 28. Alejziak W., Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), Wydanie VI uzupełnione i poprawione Proksenia, Kraków 1998, ss. 20-42.
 29. Alejziak W., Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), Wydanie VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1996, ss. 7-19.
 30. Alejziak W., Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), wydanie V, Proksenia, Kraków 1996, ss. 20-42.
 31. Alejziak W., Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych (red. Z. Kruczek), wydanie IV, Proksenia, Kraków 1996, ss. 7-20.
 32. Alejziak W., Dostępność usług turystycznych i warunkujących ją świadczeń socjalnych w środowisku wiejskim (głos w dyskusji), [w:] Rynek turystyczny - funkcjonowanie i tendencje, TWWP, AWF Kraków 1986, s. 232-237.

 

 MONOGRAFICZNE - SERIE WYDAWNICZE

 1. Alejziak W., Szczechowicz B., Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej, [w:] „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki”, Tom XXII - Planowanie i polityka turystyczna, Uniwersytet A. Mickiewicza, Bogucki – Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2019, ss. 9-27.
 2. Alejziak W. Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju i zarządzania obszarami recepcji turystycznej, [w:] Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Nr 16 - Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki - społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, 2016, ss. 9-31.

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH (w języku angielskim i innych językach obcych)

 1. Alejziak W., New Trends and Challenges of Tourism at the Beginning of 21st Century, [w:] Cooperation in Tourist Region (ed. R. Ziółkowski, M. Jalinik), Bialystok University of Technology, Białystok 2011, pp. 9-23 (in English).
 2. Alejziak W, Politica turistica en el siglo XXI, [w:] Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction (ed. E. Fayos-Sola, Jafari), Universitat de Valencia, World Tourism Organization, 2009, pp. 187- 210 (współautor) (in Spanin).
 3. Alejziak W., Determinants and Disproportions of Tourism Activity and Problem of Social Exclusion, [w:] Cestovny ruch w podmienkach globalizacie (red. M. Gucik), Univerzita Mateja Bela – Ekonomika Faculta, Banska Bystrica, 2009, pp. 11-27 (in English).
 4. Alejziak W., Problems and perspectives for development of international tourism policy, [w:] Socio-economic aspects of tourism and recreation (red. A. Dąbrowski i R. Rowiński), University of Physical Education in Warsaw, 2007, pp. 99-106 (in English).
 5. Alejziak W., Present Status and perspectives of Tourism Research Development, [w:] Tourism in Scientific Research (ed. Alejziak & R. Winiarski), AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, pp. 257-279 (in English).
 6. Alejziak W., Problems and perspectives for development of international tourism policy, [w:] Socio-economic aspects of tourism and recreation (red. A. Dąbrowski i R. Rowiński), University of Physical Education in Warsaw, 2007, pp. 99-106 (in English).
 7. Alejziak W., Tourism and the crime rate: can the worsening condition of public safety bring to a halt the growth tendencies of the polish tourism market?, [w:] Tourist safety and security: practical measures for destination, World Tourism Organization, Madrid 1996, pp. 9-18.
 8. Alejziak W., Tourism and the crime rate in Poland, [w:] Tourism in Central and Eastern Europe: Educating for Quality (red. G. Richards), ATLAS, European Association for Tourism and Leisure Education, Tilburg University 1996, pp. 289-301 (in English).

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (w języku polskim)

 1. Alejziak W., Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych© jako metoda wizualizacji działalności naukowej (na przykładzie artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2018)„Folia Turistica", nr 50(2)-2019, s. 75-109. DOI: 10.5604/01.3001.0013.
 2. Alejziak W. Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, „Folia Turistica”, nr 41, 2016, ss. 81-135.
 3. Alejziak W., „Annals of Tourism Research” jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki, „Folia Turistica”, nr 39, 2016, s. 11-46.
 4. Alejziak W., Turystyka sportowa - przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą, „Turyzm”, nr 26/1, 2016, s.91-94.
 5. Alejziak W., Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697 – Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 82, 2012, ss. 27-42.
 6. Alejziak W., Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? „Folia Turistica”. Wydanie specjalne: „Z warsztatów Mistrzów”, nr 25 (2), 2011, ss. 343-392.
 7. Alejziak W., Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, „Turyzm”, nr 21 (1/2), ss. 7 -16.
 8. Alejziak W., Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, „Folia Turistica”: Wydanie specjalne z okazji 35–lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie: „Z warsztatów Mistrzów”, nr 25 (2), 2011, ss. 439-495.
 9. Alejziak W., Możliwości wykorzystania systemu telefonii komórkowej do pomiaru i modelowania ruchu turystycznego, „Bio-Algoritmics and Med-Systems”, Vol. 6, No. 12, Suplement No 1, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2010, ss. 31-32.
 10. Alejziak W., Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, „Episteme”, nr 8/2009, Tom I, 2009, ss. 121-144.
 11. Alejziak W., TelSKART© - Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego, „Folia Turistica”, nr 21, AWF Kraków, 2009, ss. 95-144.
 12. Alejziak W., Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 50, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (red. A. Rapacz), Wydawnictwo UE, Wrocław 2009, ss. 43-53.
 13. Alejziak W., Globalizacja i decentralizacja jako kierunki rozwoju polityki turystycznej w XXI wieku, „Nowe Problemy Turystyki”, nr 1, 2008, ss. 29-48.
 14. Alejziak W., Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, „Folia Turistica”, nr 17/ 2007, ss. 59-89.
 15. Alejziak W., Determinanty i dysproporcje społeczne aktywności turystycznej na przykładzie wyjazdów wypoczynkowych Polaków w 2005 roku, „Turystyka i Rekreacja”, nr 3/2007, s. 12-23.
 16. Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna – utopia, alternatywa, czy konieczność? „Prace Naukowe, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1074,  Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja-Konkurencyjność-Marketing (red. A. Rapacz), Wrocław, 2004, ss. 11-39.
 17. Alejziak W., Biliński J., Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, nr 2 (6), Akademia Morska, Gdynia 2003, ss. 5-18.
 18. Alejziak W., Dziedzictwo kulturowe a zmiany na rynku turystycznym, [w;] Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe a współczesne tendencje w gospodarce turystycznej. Materiały Konferencyjne  (red. W. Rettinger), „Zeszyty Naukowe AWF Kraków”, nr 88, Kraków,  2002, ss. 225-226.
 19. Alejziak W., Aktualny stan poglądów na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu pojęcia „przemysł turystyczny”, , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/2001, Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [red. W. Niemiec], Rzeszów 2001, ss. 107-143.
 20. Alejziak W., Czas wolny, sport i turystyka wśród polskich elit finansowych, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/2001, Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [red. W. Niemiec], Rzeszów 2001, ss. 211-237.
 21. Alejziak W., Turystyka w Zakopanem. Wstępna koncepcja pomiaru wielkości i struktury oraz skutków ekonomicznych ruchu turystycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”, nr 81, Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego [red. S. Krasicki i K. Chojnacki], Kraków 2001, ss. 267-274.
 22. Alejziak W., Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występujących na rynku (studium przypadku First Choice i Forte), „Folia Turistica”, nr 9, AWF Kraków, Kraków 2000, s. 3-38.
 23. Alejziak W., Turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych, [w:] „Zeszyty Naukowe AWF Kraków”, nr 75, Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, 1998, ss. 41-67.
 24. Alejziak W., Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B.Vukonica "Turizam ususret buducnosti"), „Folia Turistica”, nr 8, AWF Kraków, Kraków 1998, ss. 99-125.
 25. Alejziak W., Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań  na przykładzie Krakowa), „Folia Turistica”, nr 5, AWF Kraków, Kraków 1995, s. 97-27.
 26. Alejziak W., Ochrona środowiska kulturowego przez turystykę jako element regionalnej polityki społecznej, „Zeszyty Naukowe WSP  Bydgoszcz - Studia Przyrodnicze”, nr 9 (red. A. Kornak), Bydgoszcz,  1992, ss. 99-109.
 27. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce, [w:] „Rocznik Naukowy AWF Kraków”, Tom XXV, Kraków 1992, ss. 5 - 37.
 28. Alejziak W., Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie  populacji sztokholmskiej - badania wstępne, „Folia Turistica”, nr 2, AWF Kraków-PWN, Kraków 1991, s. 3-23.
 29. Alejziak W., Walas B., Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych, „Folia Turistica”, nr 1, AWF - PWN, Kraków, 1990, s. 5-23.
 30. Alejziak W., Uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców wsi, „Wieś i Rolnictwo”,  nr 1\66, PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1990, s. 197-208.
 31. Alejziak W., Alejziak B., Turystyka i wypoczynek mieszkańców wsi, „Wieś współczesna”, nr 4\89, Warszawa 1989, s. 95-106.
 32. Alejziak W., Dostępność świadczeń socjalnych w zakładach pracy, [w:] Wychowawcza rola zakładów pracy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, Zeszyty Naukowe AWF Poznań, nr 257, Poznań 1988, s. 107-119.
 33. Alejziak W., LZS jako organizator turystyki na wsi, „Wieś Współczesna”, nr 12\87, Warszawa 1987, s. 29-42.
 34. Alejziak W., Dostępność świadczeń socjalnych oraz ich wpływ na aktywność turystyczną ludności,  „Zeszyty Naukowe AWF Kraków”, nr 54, Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki, Kraków 1987, s. 153-167.
 35. Alejziak W., Turystyka w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych - warunki działalności i źródła rezerw, „Zeszyty Naukowe AWF Kraków”, nr 39, Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem - Kraków 1985, s. 142-154.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (w języku angielskim i innych językach obcych)

 1. Alejziak Wiesław, Methodological Imaging of Academic Works © as a Method of Visualizing Academic Activities (based on Articles Published in “Folia Turistica” in 2014-2018, „Folia Turistica”, nr 50-1, 2019, ss. 67-97. DOI. 10.5604/01.3001.0013.4497.
 2. Alejziak W., Research on Tourist Activity in Europe – Methodological Aspects and Results (Part I: the Period 1945-2000), [w:] Folia Turistica, nr 46, 2018, ss. 9-48. DOI. 10.5604/01.3001.0012.0842.
 3. Alejziak W., Krzysztof Przeclawski: sociology, philosophy and the ethics of tourism, [w:] Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 28(4), Routledge, Taylor & Francis, 2017, pp. 604-610 (doi.org/10.1080/13032917.2017.1369803)
 4. Alejziak W., Tourist activity inhibitors, [w:]  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7(1), 2013, pp. 11-27. DOI.10.1108/17506181311301327.
 5. Alejziak W., A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? [w:] Folia Turistica, Special Edition:” The Master Classes”  Nr 25(1), 2011, pp. 313-356.
 6. Alejziak W., Tourist Activity: International and Domestic Diversification and the Problem of Social Exclusion, [w:] Tourism, Vol. 21 (1/2), 2011, pp. 7-16.
 7. Alejziak W., Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research, [w:] Folia Turistica, Special Edition:” The Master Classes”, Vol. 25(1), 2011, pp. 399-451.
 8. Alejziak W., Potential applications of cellular phone systems for measuring and modeling tourism movement, [w:] BIO-ALBORITHMS AND MED-STYSTEMS, Vol. 7, No.1, 2011, pp. 63-66.
 9. Alejziak W., Opportunities for Using Cellular Phone Systems in Tourist Movement Research/Mogucnosti koristienja sustava pokretne telefonije za istrażivanje turistickich kretanja, [w:] Acta Turistica Nova, Vol. 4, No.1, Zagreb, May 2010, pp. 23-32 (artykuł ukazał się w dwóch wersjach językowych:  angielskiej oraz chorwackiej).
 10. Alejziak W., Globalization and Decentralization as Directions for the Development of Tourism Policy in 21st Century, “New Problems of Tourism”, Vol. 1/2008, ss. 25-42.
 11. Alejziak W., Megatrendy a wýzvy rozvoja politiky narodného a medzinárodného cestovného ruchu, [w:] Ekonomická Revue Cestovného Ruchu, Roc. 49, No 1, 2007, ss. 3-22 (w języku słowackim).
 12. Alejziak W., Tourism in Academic Research in Poland and the World, [in:] Tourism Recreation Research, Vol. 31 (2), 2006, pp. 91-94.
 13. Alejziak W., Dynamika a disciplinárna štruktúra výskumu cestovného ruchu (na základe analýzy doktorandských prác vo vybraných krajinách sveta), [w:] Acta oeconomica, No 19. Cestovny ruch ako interdyscyplinarny jav a jeho vyskum, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2006, pp. 17-29 (w jezyku słowackim).
 14. Alejziak W., The Tourist and Recreational Activity of Financial Elite in Poland. Aktywność turystyczna i rekreacyjna elit finansowych w Polsce, [w:] Turyzm, Tom 11, Zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, 2001, ss. 39-52 (artykuł dwujęzyczny opublikowany w dwujęzycznym numerze czasopism
 15. Alejziak W., Tourism in the face of 21st century’s challenges. Referat na 6th „World Leisure Congress” organizowany przez World Leisure and Recreation Association w dniach 3-7. 07. 2000 r. w Bilbao (Hiszpania). Opublikowany w Biuletynie Elektronicznym Kongresu „Virtual Congress – The 6th World leisure Congress „Leisure and Human Development”: http://www.ocio21.com/EN/A266.htm.

 

PUBLIKACJE W PRACACH ZBIOROWYCH

 1. Alejziak W., Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu idei oraz w rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej, [w:]  Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 2015, s. 251-270.
 2. Alejziak W., Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot prac doktorskich w wybranych krajach świata, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 127-142.
 3. Alejziak W., Inhibitory aktywności turystycznej w świetle badań nad wyjazdami Polaków w 2005 roku, [w:] Edukacja Jutra [red. K. Zatoń, T. Koszczyc, M. Sołtysik], Tom II, AWF Wrocław, 2007, s. 303-314.
 4. Alejziak W., Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, [w:] Polityka turystyczna (red. A. Panasiuk), Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 13-21.
 5. Alejziak W., Funkcje i zadania międzynarodowych organizacji turystycznych w dobie globalizacji światowej gospodarki. [w:]  Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej [red. S. Bosiacki] AWF Poznań, 2004, s, 41-65.
 6. Alejziak W., Zarys rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki. [w:] Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście  funkcjonowania euroregionów [red. M. Adamowicz i J. Bergier], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, 2004, s. 199-215.
 7. Alejziak W., Skutki utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia euro dla funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, s. 103-124.
 8. Alejziak W., Polska jako podmiot współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki, [w:] Przyszłość turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 Września 2003, s. 31-37.
 9. Alejziak W., Polityka turystyczna Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych), [w:] Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Bochnia 2003, s. 37-58.
 10. Alejziak W., Czas wolny i preferowane sposoby jego wykorzystania wśród polskich elit finansowych, [w:] Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Część II. [red. T. Mieczkowski], Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 167-176.
 11. Alejziak W., Przemysł turystyczny – przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Przemysł turystyczny [red. A. Schwichtenberg i E. Dziegieć], Politechnika Koszalińska Koszalin 2000, s. 13-58.
 12. Alejziak W., Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 157-177.
 13. Alejziak W., Aktywność turystyczna elit finansowych w Polsce (wstępny raport z badań), [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 33- 47.
 14. Alejziak W., Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, [w:] Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki” [red. M. Boruszczak], Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2000, s. 36-49.
 15. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku [red. S. Bosiacki], AWF Poznań 2000, s. 7-18.
 16. Alejziak W., Leisure time and preferred means of its spending in polish financial elite, [w:] Protective Value of the Physical Activity – Low Level Has No Effect– High Level Is Hazardous. IV International Scientific Conference, University of Szczecin, The Institute of Physical Education, Międzyzdroje 2000, s. 119-120 (materiały przedkonferencyjne).
 17. Alejziak W., Programowanie turystyki na szczeblu lokalnym, [w:]  Gospodarka turystyczna w regionie, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 1999, s. 9 – 19.
 18. Alejziak W., Turystyka jako źródło przestępczości i zjawisk patologii społecznej - nowy obszar w badaniach nad turystyką, [w:] Turystyka jako czynnik edukacji i rozwoju społeczno - gospodarczego, AWF Poznań, Poznań 1994, s. 24-33.
 19. Alejziak W., Aktualne zagadnienia zarządzania bazą wczasową w zakładach przemysłu węglowego, [w:] Wypoczynek urlopowy ludzi pracy i członków ich rodzin, Główny Komitet Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1985, s. 67-76.
 20. Alejziak W., Jarowiecka T., Możliwości rozwoju i bariery aktywności społecznej członków stowarzyszeń turystycznych i ich uczestnictwa w imprezach, [w:] Społeczny ruch turystyczny, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985, s. 135-164.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POPULARNO-NAUKOWYCH I BRANŻOWYCH

 1. Alejziak W., Wprowadzenie euro a turystyka. Część II, Rynek Turystyczny, nr 1-2 (186-187), 25 stycznia 2002, s. 42-43.
 2. Alejziak W., Wprowadzenie euro a turystyka. Część I, Rynek Turystyczny nr 22(183), 30 listopada 2001, s. 15.
 3. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Thomson Travel Group, [w:] Rynek Turystyczny, nr 17 (106), 5 września 1998.
 4. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Marriott International, [w:] Rynek Turystyczny, nr 9-10 (98-99), 20 maja 1998.
 5. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Hilton Hotels Corporation, [w:] Rynek Turystyczny, nr 2-3 (91-92), 1 luty 1998.
 6. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Hertz Corporation, [w:] Rynek Turystyczny, nr 7(96), 1 kwietnia 1998.
 7. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Carlson Companies, [w:] Rynek Turystyczny, nr 15-16 (104-105), 20 sierpnia 1998.
 8. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - American Express Company, [w:] Rynek Turystyczny, nr 1 (90), styczeń 1998.
 9. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Thomas Cook Group, [w:] Rynek Turystyczny, nr 21-22, listopad 1997.
 10. Alejziak W., Koncentracja i globalizacja, [w:] Rynek Turystyczny nr 20 (85), 15 października 1997.
 11. Alejziak W., Zastosowanie karty płatniczych w obsłudze ruchu turystycznego (Cz. III), [w:] Rynek Turystyczny, wrzesień 1995.
 12. Alejziak W., Zastosowanie karty płatniczych w obsłudze ruchu turystycznego (Cz. II), [w:] Rynek Turystyczny, sierpień 1995.
 13. Alejziak W., Zastosowanie karty płatniczych w obsłudze ruchu turystycznego (Cz. I), [w:] Rynek Turystyczny, lipiec 1995.
 14. Alejziak W., Aktywność turystyczna oraz główni organizatorzy turystyki w wybranych krajach świata, [w:] Turystyka i Marketing, nr 1, MART, Warszawa 1994, s. 1-5.
 15. Alejziak W., Turystyka międzynarodowa, [w:] Rynek Turystyczny, nr 10\12,  MART, Warszawa 1993, s. 14.
 16. Alejziak W., Turystyka na świecie - trendy i prognozy do końca XX  wieku, [w:] Biuletyn  Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, nr 2, 1992, s. 1-7.
 17. Alejziak W., Transport w turystyce - nowe rozwiązania, tendencje i prognozy na XXI wiek, [w:] Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, nr 2, 1992, s. 22 - 27.
 18. Alejziak W., Hotele w XXI  wieku - Prognozy  dla hotelarstwa światowego na lata dziewięćdziesiąte, [w:] Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, nr 2, 1992, s. 5-7.

EKSPERTYZY I RAPORTY

 1. Alejziak W., Regionalne badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w Polsce (stan obecny i perspektywy rozwoju), 24 listopad 2009, ss. 51. – Ekspertyza opracowana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej na potrzeby organizacji konferencji POT i Ministerstwa Sportu i Turystyki „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa 24-25 listopad 2009 r. (http://msport.gov.pl/aktualnosci/1257-Konferencja-Regionalne-badania-konsumentow-uslug-turystycznych-?retpag=/aktualnosci/).
 2. Alejziak W., Turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Sportu, przygotowana na Konferencję „Rola i znaczenie krajoznawstwa i turystyki w reformowanej szkole, Warszaw 18, czerwiec 2002, ss. 38.
 3. Alejziak W., Aktywność turystyczna polskich elit finansowych w świetle wzorów wypoczynku urlopowego mieszkańców Unii Europejskiej oraz innych grup społeczno-zawodowych w Polsce. Raport „Rynku Turystycznego’2000”, Agencja Promocji Turystyki „MART”, lipiec 2000 (ss. 25). Specjalny raport przygotowany na zlecenie „Rynku Turystycznego. Pisma Biznesu Turystycznego”.
 4. Alejziak W., Hotel „Royal” w Krakowie. Strategiczny plan rozwoju do 2005 roku, Kraków, październik 1999.
 5. Alejziak W., Cele i założenia a praktyka polityki społecznej w sferze turystyki i wypoczynku. Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Turystyki, w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych nr CPBP 08.06 - maszynopis w IT oraz AWF Kraków) 1988.
 6. Alejziak W., Bariery aktywności turystycznej członków stowarzyszeń turystycznych(współautorstwo doc. dr Teofila Jarowiecka). Ekspertyza wykonana na zlecenie Głównego Komitetu Turystyki - maszynopis w GKT oraz AWF Kraków) 1985.

 

WAŻNIEJSZE RECENZJE

I. Recenzje doktoratów i habilitacji

 1. Luty 2020 r. Recenzja dorobku habilitacyjnego dr Moniki Piątkowskiej w procedurze realizowanej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, wykonana na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – procedura zakończona wynikiem pozytywnym.
 2. Marzec 2019 r. Recenzja pracy doktorskiej mgra Piotra Zawadzkiego „Przemiany bazy hotelowej i jej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim a aktywność fizyczna gości” napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Waldemara Moski, wykonana na zlecenie Wydziału Turystyki i Rekreacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Procedura zakończona pozytywnie w czerwcu 2018 r..
 3. Maj 2018 r. Recenzja pracy doktorskiej mgra Roberta Janczara „Wykorzystanie walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych puszczy wkrzańskiej dla potrzeb turystyki i rekreacji” napisanej pod kierunkiem dr. hab. Ludwika Lipnickiego, wykonana na zlecenie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w Gorzowie Wielkopolskim. Procedura zakończona pozytywnie w czerwcu 2018 r..
 4. Kwiecień 2015 r. Recenzja pracy doktorskiej mgra Andrzeja Płońskiego „Aktywność turystyczno-wypoczynkowa Polaków będących na emigracji w Londynie w latach 2004-2008”napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Matczaka, wykonana na zlecenie Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Łódzkiego. Procedura zakończona wynikiem pozytywnym.
 5. Wrzesień 2014 r. Recenzja dorobku habilitacyjnego dr Karoliny Buczkowskiej w procedurze realizowanej na Wydziale Historycznym w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykonana na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – procedura zakończona.
 6. Marzec 2014. Druga recenzja pracy doktorskiej mgra Jerzego Zegalskiego „Proces zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego strefy nadmorskiej Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956”, napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Piotra Godlewskiego i wykonanej na zlecenie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w Gorzowie Wielkopolskim. Procedura zakończona pozytywnie w kwietniu 2014..
 7. Październik 2013. Pierwsza recenzja pracy doktorskiej mgra Jerzego Zegalskiego „Proces zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego strefy nadmorskiej Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956”, napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Piotra Godlewskiego i wykonanej na zlecenie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w Gorzowie Wielkopolskim. Procedura wstrzymana – praca skierowana do poprawek.
 8. Grudzień 2010. Recenzja pracy doktorskiej mgra Bartosza Szczechowicza „Miejsce i rola kultury fizycznej w kreowaniu produktu turystycznego”, napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Jana Szumilaka i obronionej w dniu 16.02.2011 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF w Krakowie.

II. Recenzje wydawnicze książek

 1. Lipiec 2018 r. Recenzja książki Elżbiety Ptak „Migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza”, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2019. Wykonana na zlecenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
 2. Maj 2018 r. Recenzja książki habilitacyjnej dr Magdaleny Banaszkiewicz „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 246. Recenzja wykonana na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Kwiecień 2018 r. Recenzja książki Dagmary Chylińskiej i Gerarda Kosmali „Podstawy turystyki w ujęciu funkcjonalnym” wykonana na zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (negatywna).
 4. Recenzja książki „Turystyka a rozwój regionalny. Szanse. Wyzwania. Perspektywy (red. B. Gierczak, P. Żegleń), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017. Wykonana na zlecenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Maj 2015. Recenzja (dwukrotna) książki habilitacyjnej dr Jolanty, Barbary Jabłonkowskiej „Backpacking jako styl życia i forma podróży turystycznych”. Wieloaspektowe studium porównawcze. Studia i Monografie AWF Wrocław, Nr 125, 2017. Recenzja wykonana dla AWF Wrocław.
 6. Recenzja książki habilitacyjnej dra Piotra Zmyślonego „Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji turystycznej miast, Seria – Monografie Proksenia, Kraków 2015.
 7. Rok 2014. Recenzja książki habilitacyjnej dr Karoliny Buczkowskiej „Portret współczesnego turysty kulturowego, Seria Monografie, AWF Poznań, Poznań 2014.
 8. Opinia/Rekomendacja na temat książki/podręcznika "Rynek Turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki" napisanej przez zespół autorski w składzie: Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz. Wykonana na potrzeby wniosku o nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Rok 2012. Recenzja książki Bartosza Szczechowicza Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne. Oficyna Wydawnicza "Łośgraf", Warszawa 2012, ss. 288.
 10. Rok 2011. Recenzja książki Jacka Borzyszkowskiego „Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce”, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2011.

III. Wybrane recenzje dla prestiżowych czasopism międzynarodowych, m.in. dla:

 • „Annals of Tourism Research” (czasopisma uznawanego za jedno z najlepszych periodyków naukowych z zakresu turystyki na świecie) – 5 (od 1997 r.);
 • International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research” – 4 (od 2007 r),
 • „Sustainability” – 1 (2020 r.),
 • Tourism Studies – 1 (2020 r.).

Około 70 recenzji artykułów dla polskich czasopism naukowych (m.in. „Turyzm/Tourism”, „Folia Turistica”, „Turystyka i Rekreacja”, „Studia Regionalne i Lokalne”, „Studies in Sport Humanities”).

IV. Publikowane recenzje książek oraz innych publikacji naukowych

 1. Alejziak W., Recenzja książki Piotra Zmyślonego „Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji turystycznej miast”, [w:] Folia Turistica, nr 35-2015, s. 191-199.
 2. Alejziak W., Recenzja książki Karoliny Buczkowskiej „Portret współczesnego turysty kulturowego”, [w:] Folia Turistica, nr 34-2015, s. 193-202.

 

INNE FORMY PUBLIKACJI

 1. Szromek A.R., Alejziak W., Kruczek Z., To be human is to be a tourist - Obituary of the late Dr. Krzysztof Przecławski, International Academy for the Study of Tourism, 2017, Online: https://www.polyu.edu.hk/htm/academy/memoriam_przeclawski.php
 2. Alejziak W., Profesor Grzegorz Gołembski: "koryfeusz-przewodnik" polskich badań nad turystyką, [w:] Turystyka w ekonomii-ekonomia w turystyce. Z okazji jubileuszu Profesora Grzegorza Gołembskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 45-46.
 3. Alejziak W., „Życie ludzkie jest wędrowaniem”- wspomnienie o profesorze Krzysztofie Przecławskim (1927–2014), [w:] Folia Turistica, nr 36-2015, s. 201-213.
 4. Alejziak W., Świadczenia socjalne zakładów pracy jako czynnik aktywizacji turystycznej środowisk pracowniczych (analiza diagnostyczna stanu istniejącego w świetle założeń teoretycznych polityki społecznej, na przykładzie Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego) - rozprawa doktorska, AWF Kraków 1991, ss. 226. (Promotor: doc. dr Teofila Jarowiecka).
 5. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce. Praca dyplomowa - Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, SGPiS, Warszawa, 1987, ss. 64.
 6. Alejziak W., Artykuł wprowadzający (tzw. wstępniak) do „Małopolskiego Informatora – Turystyka, Sport i Rekreacja, Idea, Kraków, listopad 1999.
 7. Alejziak W., Redakcja i wydanie książki Prof. Krzystofa Przecławskiego "Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków, 1997, ss. 160.
 8. Wystąpienie (wywiad) w programie telewizyjnym "O turystyce naukowo" - poświeconym problematyce kształcenia kadr oraz działalności naukowo-badawczej w turystyce oraz kilka wywiadów dla radia i prasy na temat różnych aspektów turystyki (1996).
 9. Redagowanie (jako redaktor naczelny) w latach 1993-1994 czasopisma "Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki".
 10. Alejziak W., Nowa jakość w spojrzeniu na sprawy turystyki w polskiej administracji turystycznej - rozmowa z ministrem M. Paszuchą, w: Biuletyn PST nr 2, 1992, s. 10-16.
 11. Alejziak W., Aktywność turystyczna ludności jako wyznacznik polityki turystycznej - metodologiczne aspekty badania zjawiska w wybranych krajach świata. Materiały na międzynarodową konferencję na temat: " Leisure and the Future ", ELRA, AWF Poznań, Zajączkowo, listopad 1990, ss. 23.
 12. Alejziak W., Turystyka dzieci i młodzieży jako element polityki społecznej. Materiały na konferencję: "Turystyka młodzieżowa - funkcjonowanie i tendencje", Kraków listopad 1987 (maszynopis powielony – Instytut Turystyki Warszawa, AWF Kraków).
 13. Alejziak W., Organizacyjno-programowe aspekty działalności służb socjalnych w zakresie turystyki i wypoczynku. Materiały na konferencję GKT, OPZZ, IT: "Wypoczynek urlopowy ludności Polski", Serock październik 1986 (maszynopis powielony - IT Warszawa, AWF Kraków).
 14. Alejziak W., Aktualne problemy i uwarunkowania działalności turystycznej w Zrzeszeniu LZS. Materiały na konferencję: "Udział LZS w przeobrażeniach wsi nowosądeckiej”, Nowy Sącz listopad 1986 (maszynopis powielony - WKKFiT Nowy Sącz), ss. 14.

 

NIEKTÓRE PRACE NIEOPUBLIKOWANE

 1. Alejziak W., Aktywność turystyczna ludności w wybranych krajach świata. Metodologia badania i określania zjawiska (maszynopis powielony AWF Kraków, 1993. Opracowanie, które miało zostać opublikowane jako praca monograficzna, jednak - już po pozytywnych recenzjach Prof. dr hab. A. Nowakowskiej oraz Prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego- zostało wycofane przez autora.
 2. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek w zakładach pracy. Od działalności patronalnej XVIII-wiecznych manufaktur do turystyki motywacyjnej współczesnych przedsiębiorstw (1988).
 3. Alejziak W., Zarys rozwoju turystyki socjalnej – Część druga(po 1945 roku) - ss. 32 - opracowano do 1981 roku (1987).
 4. Alejziak W., Zarys rozwoju turystyki socjalnej – Część pierwsza (do 1945 roku) - ss. 64 (1986).
 5. Alejziak W., Zarys rozwoju polityki społecznej w sferze turystyki dzieci i młodzieży - ss. 43 (1985).

 

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 1. Grant badawczy Nr 133/BS/KPT/2017: :"ANALIZA RYNKU USŁUG KOSMETYCZNYCH W KRAKOWIE - AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW EDUKACYJNYCH I RYNKU PRACY)" – kierownik Zespołu Badawczego (7 osób z Katedry Polityki Turystycznej oraz Katedry Kosmetologii). Czas realizacji: 24 miesiące:
 2. Grant badawczy Nr 47/BS/KPT/2014: „OBRAZOWANIE METODOLOGICZNE PRAC NAUKOWYCH – NA PRZYKŁADZIE BADAŃ NAD TURYSTYKĄ” – wykonawca: Wiesław Alejziak. Czas realizacji: 12 miesięcy..
 3. 2008: Uczestnictwo w charakterze tzw. eksperta zewnętrznego w Narodowym Programie Badawczym „Foresight - Polska 2020". Udział w pracach dwóch pól badawczych ("Bezpieczeństwo" – temat: "Bezpieczeństwo socjalne” oraz "Rozwój zrównoważony - tematy: "Jakość życia", "Zrównoważony rozwój regionów i obszarów" oraz "Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi" (raport końcowy całego programu, jest opublikowany na stronie: http://www.foresight.polska2020.pl/mis/pl/wyniki_delphi.html).
 4. 2007: Projekt badawczy Zakładu Ekonomiki i Polityki Turystycznej finansowanym w ramach badań statutowych AWF Kraków: „WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I MODELE POLITYKI TURYSTYCZNEJ”.  (autorzy: Prof. dr hab. Jan Szumilak – kierownik,  Dr Wiesław Alejziak, Mgr Bartosz Szczechowicz, Mgr Tomasz Marciniec). Raport końcowy - ss. 105 (maszynopis powielony. Rozdział własny: Współczesna polityka turystyczna - cele, zakres, formy i instrumenty realizacji. Analiza i porównania międzynarodowe (ss.1-55).
 5. 2006-2007: Dwuletni projekt uczelniany (211/ITiR/2006), związany z finalizacją habilitacji:  „Funkcjonalna typologia uwarunkowań aktywności turystycznej oraz próba stworzenia modelu wyjaśniającego jej fenomen” (Raport końcowy za 2006 rok - ss. 126).
 6. 2014: Projekt: „WIELOPOZIOMOWE WSPÓŁRZĄDZENIE (MULTI-LEVEL GOVERNANCE) JAKO KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA WSPOŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W DZIEDZINIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ”. Wniosek Nr 270654 złożony do narodowego Centrum Nauki – zespół badawczy: 4 osoby (w tym jedna z zagranicy - Hiszpania), kierownik Zespołu – W. Alejziak; czas realizacji: 36 miesięcy: koszt badań: 331.636 zł. Wniosek nie przyjęty do realizacji.

 

REDAKCJE NAUKOWE POSZCZEGÓLNYCH TOMÓW CZASOPISMA „FOLIA TURISTICA”

 1. NR 30/2014 – Varia
 2. NR 32/2014 – Varia
 3. NR 33/2015 – Varia - English Volume
 4. NR 34/2015 – Varia
 5. NR 38/2016 – Varia
 6. NR 40/2016 – Varia
 7. NR 43/2017 – Varia
 8. NR 44/2017 – Varia – English Volume
 9. NR 45/2017 – Varia
 10. NR 46/2018 – Varia – English Volume
 11. NR 50-1/2019 – Varia – English Volume (wspólnie z dr. B. Szczechowiczem)
 12. NR 50-2/2019 – Varia – (wspólnie z dr. B. Szczechowiczem)
 13. NR 53/2019 – Varia

Numery dostępne w pełnej wersji na stronie: http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalne