Dr nauki o Ziemi, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna; obecnie: nauki społeczne, w zakresie zarządzania strategicznego

Charakterystyka dorobku naukowego:

Wszystkie publikacje naukowe dr Anny Wilkońskiej odwołują się do nauk społecznych. Ich problematyka odnosi się do aktualnych, różnego rodzaju zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w turystyce. Autorka od wielu lat zajmuje się badaniami form i zachowań, jakie przejawiają turyści i odbioru przez nich odwiedzanych miejsc. Drugi nurt badań związany jest marketingiem turystycznym, w tym zwłaszcza w ujęciu miast. Powiązanie badań naukowych z wiedzą praktyczną (opracowane ekspertyzy, plany, strategie itp.) stało się podstawą dalszego ukierunkowania prac naukowych na planowanie strategiczne rozwoju turystyki i do tej problematyki odnoszą się najnowsze publikacje autorki.

Działalność naukowa:

Wybrane publikacje:

  1. Wilkońska A. 2016, Slow turystyka w dużych miastach – kreowanie nieśpiesznych dzielnic, Folia Turistica, Nr 39.
  2. Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K. 2015, redakcja ksiązki: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach (K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska), Wyd. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Rzeszów-Warszawa.
  3. Wilkońska A., Szpara K., Zawilińska B. 2015, Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych, w: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, pod red. K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska, Wyd. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Rzeszów-Warszawa.
  4. Wilkońska A. 2015, Rozwój turystyki religijnej w Krakowie a działania lokalnego samorządu w: Droga św. Jakuba w Polsce - historia, teraźniejszość, przyszłość: w 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago: studia i materiały dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, pod redakcją: Piotra Roszaka, Franciszka Mroza, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków.
  5. Wilkońska A., Rotter-Jarzębińska K., Alejziak B. 2014, Football fan/ tourist: a hedonist? Consumer behaviour of tourists in Kraków during EURO 2012, Slezská Univerzita v Opavĕ, Obchodnĕ podnikatelská fakulta v Karviné, 3. Mezinárodní Vĕdecká Konference Cestovní Ruch, Hotelnictví a Lázeňství ve Svĕtle Vĕdeckého Výzkumu a Praxe, SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ, Karviná.
  6. Wilkońska A. 2012, Turystyka holistyczna – podróż do wnętrza siebie poprzez świat zewnętrzny, „Folia Turistica”, 27.
  7. Wilkońska A. 2011, Ruch turystyczny, w: Kraków jako ośrodek turystyczny, pod red. M. Miki, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków
  8. Wilkońska A. 2010, Turystyka religijna – między sacrum a profanum, w: Turystyka religijna, pod red. Z. Kroplewskiego i A. Panasiuka, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (DCCCXXXIX) 765
  9. Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A. 2008, Krakow – City of EURO 2012? Perspectives for Tourism Development, Visnyk Lviv Univ., Ser. Mizhnarodni Vidnosyni, N 24, Lwów
  10. Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A. 2007, Monitoring zjawisk turystycznych w działaniach władz lokalnych (na przykładzie Krakowa), „Turystyka i Hotelarstwo”, Nr 12

Działalność dydaktyczna:

Dr Anna Wilkońska podczas studiów magisterskich ukończyła kurs pedagogiczny i od początku swojej kariery zawodowej ma do czynienia z różnymi formami nauczania. W ostatnich latach jest to przede wszystkim związane z prowadzeniem zajęć na wyższych uczelniach, zarówno w formie wykładów, seminariów czy ćwiczeń, w tym terenowych, jak również od kilku lat opieka nad praktykami zawodowymi. Cały czas także prowadzi różnego rodzaju szkolenia oraz warsztaty, przede wszystkim skierowane do samorządowców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Publikacje: