Adres do korespondencji oraz dane kontaktowe:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha
Wydział Turystyki i Rekreacji
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania
Zakład Ekonomii i Zarządzania

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
tel.: (0048) 12 683 10 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9019-9396

 

EDUKACJA

Studia magisterskie ukończył w Akademii Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie na Wydziale Zarządzania (kierunek "zarządanie i marketing", specjalność "gospodarka turystyczna") w 2004 r. broniąc (z wyróżnieniem) pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej przygotowaną pod opieką dr hab. Anny Nowakowskiej, prof. AE.

Studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu sfinalizował w 2011 r., broniąc (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską podejmującą kwestię związków turystyki i kultury fizycznej rozpatrywanych z perspektywy preferencji nabywców wobec produktów turystycznych, przygotowaną pod opieką dra hab. Jana Szumilaka, prof. AWF.

Posiada uprawnienia: pilota wycieczek, przewodnika beskidzkiego, żeglarza jachtowego, instruktora sportu (dyscyplina szachy), Certyfikowanego Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych Revas.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół ekonomiki i marketingu usług turystycznych oraz analizy związków występujących między turystyką i kulturą fizyczną, dokonywanej z wykorzystaniem podejść i metod wypracowanych i stosowanych w naukach ekonomicznych, w tym zwłaszcza w ekonomii – głównego nurtu, ale także poza nim – oraz w badaniach marketingowych.

DYDAKTYKA

Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii oraz marketingu na kierunkach: „turystyka i rekreacja”, „turystyka przygodowa”, „zarządzanie rekreacją i rozrywką” i „turystyka zdrowotna” (Wydział Turystyki i Rekreacji), "kosmetologia" i "terapia zajęciowa" (Wydział Rehabilitacji Ruchowej), a także w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej oraz na kursach prowadzonych w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie.

Prowadzi także obozy turystyki kwalifikowanej dla studentów kierunku "turystyka i rekreacja" (Wydział Turystyki i Rekreacji).

PEŁNIONE FUNKCJE

Od początku 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie. Wcześniej, w latach 2014-2019, pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomii i Zarządzania.

Jest członkiem Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz Wydziałowego Zespołu ds. Nauki oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Jest członkiem (od stycznia 2014 r.) zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Folia Turistica”. W okresie styczeń 2014 - czerwiec 2023 pełnił w nim role sekretarza redakcji (Editorial Board Secretary) oraz redaktora tematycznego w obszarze nauk ekonomicznych (Thematic Editor for Economics), natomiast od lipca 2023 r. pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego (Associate Editor).

Recenzował artykuły m.in. dla czasopisma naukowego „Tourism Management” oraz "Advances of Hospitality and Tourism Research", a także dla czasopism krajowych, takich jak na przykład "Turystyka Kulturowa" (jest w tym czasopiśmie członkiem Zespołu Recenzentów), "Turyzm/Tourism" oraz "Studia Periegetica".

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie (PTNSS), Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM) oraz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE).

NAGRODY

2022 - wyróżnienie w Wydziałowym Konkursie na Najlepszego Naukowca w latach 2020-2021.

2019 - nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla autorów podręcznika akademickiego pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym (wykaz laureatów).

2018 - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność naukową (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń).

2014 - Wyróżnienie Honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej.

PUBLIKACJE

Wybrane publikacje są wykazane w Profilu w Google Scholar oraz w Profilu w ResearchGate. Pełny wykaz dorobku naukowego (przygotowane publikacje, realizowane projekty badawcze) zawiera natomiast poniższe zestawienie.

I. Monografie naukowe

 1. Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. Redakcja naukowa W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, ss. 668. ISBN 978-83-62891-66-5.
  W monografii B. Szczechowicz jest ponadto współautorem następujących rozdziałów: 
  1. Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. Wstęp, [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 15-22.
  2. Piotrowska A., Szczechowicz B. Rynek usług kosmetycznych: istota, przedmiot wymiany, uczestnicy, [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 47-75.
  3. Szczechowicz B., Matusik S. Wielkość rynku usług kosmetycznych w Polsce i na świecie (na tle wielkości rynku kosmetyków), [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 77-101.
  4. Kromka G., Szczechowicz B. Charakterystyka przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie i okolicach, [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 325-356.
  5. Kryczka M., Szczechowicz B. Klienci, kooperanci i konkurenci badanych salonów jako podstawowe elementy tzw. otoczenia bliższego przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie i okolicach, [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 357-381.
  6. Kryczka M., Mależyna A., Piotrowska A., Szczechowicz B. Kompozycje marketingowe przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie i okolicach, [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 383-408.
  7. Mależyna A. Szczechowicz B., Standardy obsługi klientów w przedsiębiorstwach świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie w kontakcie przedsprzedażowym (w świetle badań przeprowadzonych metodą „tajemniczego klienta”), [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. Red. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 409-429.
  8. Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. Zakończenie, [w:] Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce. Red. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz, AWF w Krakowie, Kraków 2021, s. 567-578.
 1. Szczechowicz B. 2012. Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne. Oficyna Wydawnicza "Łośgraf", Warszawa, ss. 288. ISBN 978-83-62726-13-4.
  Spis treści

   

II. Rozdziały w monografiach naukowych i pracach zbiorowych

 1. Szczechowicz B., 2023. Niepewność i ryzyko jako czynniki kreujące wartość dla turysty sportowego a komunikacja organizatorów turystyki z klientami poprzez firmowe strony internetowe (przykłady z rynku krakowskiego), [w:] Turystyka w naukach społecznych. Tom 6. Nauki o zarządzaniu i jakości, część 3, red. nauk. Aleksander Panasiuk, UJ, Kraków, s. 181-209.
 2. Alejziak W., Szczechowicz B. 2019. Globalizacja a rozwój turystyki - implikacje dla planowania i polityki turystycznej, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XXII. Planowanie i polityka turystyczna, red. nauk. Zygmunt Młynarczyk, Alina Zajadacz, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 22, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, s. 9-27.
 3. Szczechowicz B. 2017. Czasopismo naukowe „Folia Turistica” w latach 1990-2015, [w:] Antropologia turystyki. Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, red. nauk. Sabina Owsianowska, Ryszard Winiarski, Seria Monografie nr 35, Wydawnictwo AWF, Kraków 2017, s. 57-73.
 4. Szczechowicz B. 2016. Sposoby i środki zaspokajania potrzeb uczestnictwa w turystyce kulturowej sportu w świetle analizy struktury przedmiotowej rynku, [w:] Kazimierczak M. (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 166-178.
 5. Szczechowicz B. 2015. Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych, [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 41-54.
 6. Szczechowicz B. 2015. Identyfikacja wartości społecznych sportu przez badanie konsumenckich ocen i znaczeń imprez turystycznych - aspekty metodologiczne, [w:] Zowisło M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, AWF w Krakowie, Monografie nr 28, Kraków, s. 556-563.
 7. Szczechowicz B. 2014. Techniki współtworzenia wartości produktu turystycznego w świetle doświadczeń krajowych biur podróży. [w:] Gołembski G., Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, UE w Poznaniu, Poznań, s. 88-98.
 8. Szczechowicz B. 2014. Dydaktyka marketingu branżowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. [w:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, s. 715-722.
 9. Szczechowicz B. 2013. Poziom i zróżnicowanie cen usług noclegowych oferowanych przez schroniska górskie na terenie Karpat Polskich, Słowackich i Czeskich. [w:] Kantyka J. (red.), Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki - aspekty zdrowotne i ekonomiczne, AWF w Katowicach, Katowice, s. 221-255.
 10. Szczechowicz B. 2013. Komunikacja marketingowa jako czynnik popularyzacji turystyki usportowionej. [w:] Kazimierczak M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka. Uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 408-421.
 11. Szczechowicz B. 2011. Upowszechnianie turystyki górskiej w kontekście postaw krakowskich studentów wobec kultury fizycznej - rola instytucji ekonomicznych. [w:] Cybula P., Czyż M., Owsianowska S. (red.), Góry - Człowiek - Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, WSTiE, Proksenia, Kraków, s. 283-296.
 12. Szczechowicz B. 2008. Zastosowanie teorii gier w analizie zachowań grup interesów w kwestii zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej. [w:] Gołembski G. (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Sulechów, s. 187-196.
 13. Szczechowicz B. 2008. Symboliczna sfera kultury fizycznej jako czynnik wartości produktu turystycznego. [w:] Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk, s. 213-222.
 14. Szczechowicz B. 2007. Sustainable development in the mountain areas - identification of source of conflict between interests of local communities and protection of nature. [w:] III International Seminar of Mountain Tourism: "Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas. Building Partnership Between NGOs' and Managers of Protected Areas". Sucha Beskidzka 2007 (materiały konferencyjne).
 15. Szczechowicz B. 2006. Funkcjonowanie schronisk turystycznych jako przedsięwzięć komercyjnych. [w:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Jelenia Góra, s. 134-142.
 16. Szczechowicz B. 2005. Student huts as a specific form of mountain refuge. II International Seminar of Mountain Tourism [w:] Dąbrowski P., Gregory R., Prochazka M. (red.), Mountain Huts – Challenges for Tourists and Nature. Seminar Report. Szklarska Poręba 2005, s. 27-28 (materiały konferencyjne).

III. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Polechoński J., Szczechowicz B., Ryśnik J., Tomik R. 2024. Recreational cycling provides greater satisfaction and flow in an immersive virtual environment than in real life, „BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation”, 16:31, https://doi.org/10.1186/s13102-024-00818-4.
 2. Szczechowicz B., Alejziak W., 2023. Research Issues and Methodological Profiles of Academic Works Pertaining to Physical Activity and Tourism Management in Mountain Areas (An Analysis of Research Papers Published in the Journal “Folia Turistica” in the Years 1990-2020). „Polish Journal of Sport and Tourism”, Tom 30, Zeszyt 2, ss. 30-39, https://doi.org/10.2478/pjst-2023-0011.
 3. Szczechowicz B., Kryczka M., Alejziak W. 2023. Performance of Empirical Research as a Method for Achieving Professional Students’ Competence: a Case Study of Teaching Sales Skills to Future Employees of the Beauty Industry. “Journal of Education, Health and Sport”, T. 13, nr 4, ss. 21-36, https://doi.org/10.12775/JEHS.2023.13.04.002.
 4. Alejziak W., Szczechowicz B. 2020. Eksperckie prognozy skutków trendów turystycznych w świetle oceny ex post studentów polskich uczelni. "Turyzm/Tourism", nr 32, zeszyt 2, s. 55-74, https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.07 (czasopismo dwujęzyczne, w angielskiej wersji językowej artykuł pt. Expert forecasts of the impacts of tourism trends: Assessment by polish university students jest opublikowany na stronach 51-67), https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.21.
 5. Szczechowicz B. 2019. Czasopismo naukowe "Folia Turistica" w latach 1990-2018 w świetle analizy bibliometrycznej. "Folia Turistica", nr 50(2)-2019, s. 19-44. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5092.
 6. Szczechowicz B. 2019. "Folia Turistica" in 1990-2018 - a Bibliometric Analysis. "Folia Turistica", nr 50(1)-2019, s. 15-36. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4495.
 7. Szczechowicz B. 2018. Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej - refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4(976) (2018), s. 7-21. DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0401. Artykuły publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL.
 8. Szczechowicz B., Stelmach P. 2017. Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w AWF w Krakowie. "Turyzm/Tourism", nr 27, zeszyt 2, s. 95-103 (czasopismo dwujęzyczne, w angielskiej wersji językowej artykuł pt. The Evolution of Programs and Teaching Methods for Tourism and Leisure Economics: The University of Physical Education in Krakow jest opublikowany na stronach 105-112). DOI: https://doi.org/10.1515/tour-2017-0019.
 9. Szczechowicz B. 2017. Współtworzenie wartości produktu turystycznego z klientami przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem firmowych witryn WWW. "Folia Turistica", nr 42-2017, s. 103-123. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4092
 10. Szczechowicz B. 2012. Wykorzystanie koncepcji produktu w analizie związków turystyki i kultury fizycznej. "Turyzm/Tourism", nr 22, zeszyt 2, s. 23-32 (czasopismo dwujęzyczne, w angielskiej wersji językowej artykuł pt. Use of the Concept of 'Product' to analyze the Relationships between Tourism and Physical Culture jest opublikowany na stronach 21-29).
 11. Szczechowicz B. 2012. Uczestnictwo studentów w aktywnych formach turystyki. "Turystyka i Rekreacja", nr 9, s. 85-95.
 12. Szczechowicz B. 2011. Preferencje konsumentów wobec nasycenia imprez turystycznych elementami kultury fizycznej. "Marketing i Rynek", nr 4, PWE Warszawa, s. 33-38.
 13. Szczechowicz B. 2010. Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego - perspektywa konsumenta. "Folia Turistica", nr 23, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, s. 115-134.
 14. Szczechowicz B. 2010. Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej - grupy interesów i źródła konfliktów. "Folia Turistica", nr 22, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, s. 167-184.
 15. Szczechowicz B. 2009. Preferencje konsumentów produktów turystycznych wzbogaconych elementami kultury fizycznej - w świetle badań opinii krakowskich studentów. "Turystyka i Rekreacja", nr 5, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, s. 99-110.
 16. Szczechowicz B. 2005. Planowanie zagospodarowania rejonów turystycznych według zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego (na przykładzie Bieszczadów). "Problemy turystyki", vol. XXVIII, nr 1-2, Instytut Turystyki, Warszawa, s. 21-37.

IV. Redakcja numerów czasopism naukowych

 1. Współredakcja numeru 59-2022 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer polskojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).
 2. Współredakcja numeru 58-2022 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).
 3. Współredakcja numeru 55-2020 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Sabina Owsianowska).
 4. Współredakcja numeru 52-2019 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer polskojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).
 5. Współredakcja numeru 51-2019 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer polskojęzyczny, zawierający artykuły o tematyce z zakresu marketingu (udział: 0,5; współredaktor: Aleksander Panasiuk).
 6. Współredakcja numeru 50(2)-2019 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer polskojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).
 7. Współredakcja numeru 50(1)-2019 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).
 8. Współredakcja numeru 48-2018 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer polskojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Jadwiga Berbeka).
 9. Współredakcja numeru 46-2018 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).
 10. Współredakcja numeru 35-2015 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer polskojęzyczny, zawierający artykuły o tematyce z zakresu nauk ekonomicznych (udział: 0,5; współredaktor: Jan Szumilak).
 11. Współredakcja numeru 33-2014 czasopisma naukowego „Folia Turistica”, numer anglojęzyczny (udział: 0,5; współredaktor: Wiesław Alejziak).

V. Podręczniki

 1. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej. Redakcja naukowa B. Szczechowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 962 [autorzy podręcznika - za jego opracowanie - zostali uhonorowani nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym]. Spis treści podręcznika.W podanym podręczniku B. Szczechowicz jest ponadto autorem lub współautorem następujących rozdziałów:
  1. Szczechowicz B. 2018. Przedmiot ekonomii. O ekonomicznym spojrzeniu na uczestnictwo w turystyce i rekreacji, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 31-59.
  2. Szczechowicz B. 2018. Metoda ekonomii i podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej. O sposobach analizowania zjawisk ekonomicznych związanych z turystyką i rekreacją, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 61-93.
  3. Szczechowicz B. 2018. Rynek i mechanizm rynkowy. O uczestnikach i przedmiocie wymiany na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 97-130.
  4. Szczechowicz B. 2018. Przedsiębiorstwo – cele i firmy organizacyjne. O przedsiębiorstwach zaspokajających potrzeby turystyczne i rekreacyjne oraz ich formach organizacyjnych, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 211-245.
  5. Szczechowicz B. 2018. Produkcja, koszty i zysk przedsiębiorstwa. O działalności gospodarczej jako źródle przychodów, kosztów i zysku przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 247-282.
  6. Szczechowicz B. 2018. Formy rynku i ich charakterystyka. O konkurowaniu i warunkach realizacji zysku przez sprzedających dobra i usługi na rynku turystycznym i rekreacyjnym, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 285-326.
  7. Hadzik. A., Szczechowicz B., Zych W., Żylak D. 2018. Rola systemu finansowego w uzgadnianiu oszczędności i inwestycji. O instytucjach finansowych i ich wpływie na funkcjonowanie sektora usług turystycznych i rekreacyjnych, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 671-700.
  8. Szczechowicz B. 2018. Funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie. O zmienności koniunktury gospodarczej i jej wpływie na zaspokajanie potrzeb turystycznych i rekreacyjnych społeczeństwa, [w:] B Szczechowicz (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, PWN, Warszawa, s. 735-772.

VI. Inne opracowania

 1. Panasiuk A., Szczechowicz B. 2023. Report from the XII International Scientific Conference Tourism in Social Sciences. Management in the Hotel Industry in the Context of the COVID-19 Pandemic, Bukowina Tatrzańska, 17-18 October, 2022. „Folia Turistica”, nr 60-2023, s. 221-225. DOI: 10.5604/01.3001.0053.7489.
 2. Szczechowicz B., Alejziak W. 2022. Od Redaktorów. „Folia Turistica”, nr 59-2022, s. 5-8. DOI: 10.5604/01.3001.0016.2786.
 3. Szczechowicz B., Alejziak W. 2022. From the Editors. „Folia Turistica”, nr 58-2022, s. 5-7. DOI: 10.5604/01.3001.0016.0327.
 4. Stelmach P., Szczechowicz B. 2022. Propozycja edukacyjna Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków. „Odkryj Beskid Sądecki”, Wydanie nr 5, 1/2022, s. 89.
 5. Owsianowska S., Szczechowicz B. 2020. From the Editors. „Folia Turistica”, nr 55-2020, s. 5-9.
 6. Szczechowicz B. 2020. Recenzja książki Adama E. Szczepanowskiego pt. "Ekonomika turystyki kulturowej" (Difin S.A., Warszawa 2015, 305 ss., ISBN 978-83-7930-900-9), "Turystyka Kulturowa", Vol. 1 (2020): Ekonomia turystyki kulturowej, s. 130-138.
 7. Alejziak W., Szczechowicz B. 2019. Od Redaktorów. „Folia Turistica”, nr 52-2019, s. 5-9. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2638.
 8. Panasiuk A., Szczechowicz B. 2019. Od Redaktorów. „Folia Turistica”, nr 51-2019, s. 5-8.
 9. Alejziak W., Szczechowicz B. 2019. Od Redaktorów. „Folia Turistica”, nr 50(2)-2019, s. 9-17. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5090.
 10. Alejziak W., Szczechowicz B. 2019. From the Editors. „Folia Turistica”, nr 50(1)-2019, s. 7-13. DOI: 0.5604/01.3001.0013.4494.
 11. Berbeka J., Szczechowicz B. 2018. Od Redaktorów. „Folia Turistica”, nr 48-2018, s. 7-11.
 12. Korbiel K., Szczechowicz B. 2018. Sprawozdanie z X Konferencji Naukowej pt. „Marketing turystyczny” (Międzyzdroje, 28-29.05.2018 r.). "Folia Turistica", nr 47-2018, s. 159-162.
 13. Szczechowicz B., Alejziak W. 2018. From the Editors. „Folia Turistica”, nr 46-2018, s. 5-8.
 14. Szczechowicz B. 2017. Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941-2017). "Folia Turistica", nr 45-2017, s. 163-171.
 15. Dąbrowski P., Szczechowicz B. 2015. Fenomen przewodnictwa studenckiego – III Sympozjum na temat turystyki młodzieży akademickiej (sprawozdanie). "Folia Turistica", nr 36-2015, s. 197-200.
 16. Szczechowicz B., Szumilak J. 2015. Od Redakcji. „Folia Turistica”, nr 35-2015, s. 5-9.
 17. Alejziak W., Szczechowicz B. 2014. From the Editors. „Folia Turistica”, nr 33-2014, s. 5-7.
 18. Szczechowicz B. 2007. Turystyka Młodzieży Akademickiej – Tradycje, Współczesność, Perspektywy. „Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, 1/3(26/28)/2007, s. 24.
 19. Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas Building Partnership between NGOs’ and Managers of Protected Areas. Seminar Report. Dąbrowski P., Dąbrowska A., Szczechowicz B. (eds.). III International Seminar on Mountain Tourism, Sucha Beskidzka 25th - 28th October 2007. Publisher: Eko-Tourist sp. z o.o., Krakow, Poland 2007, pp. 60.
 20. Szczechowicz B. 2005. II International Seminar on Mountain Tourism "Mountain Huts - challenges for tourists and nature?". "Wierchy", nr 71, rocznik 2005, s. 187.

UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 1. Badania statutowe, nr rej. 344/BS/IRiP/2023 (2023-2024). Podejścia i metody badania wartości uczestnictwa w turystyce oraz doświadczeń turystów (w świetle literatury przedmiotu oraz analizy polsko- i obcojezycznych prac naukowych). Wykonawca: dr Bartosz Szczechowicz.
 2. Badania statutowe, nr rej. 165/BS/KPT/2018 (2018-2019). Postrzegane wartości imprez turystyki sportowej dla klienta przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Wykonawca: dr Bartosz Szczechowicz.
 3. Badania statutowe, nr rej. 133/BS/KPT/2017 (2017-2018). Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, współautorzy: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch, dr Anna Piotrowska, dr Małgorzata Kryczka, dr Bartosz Szczechowicz, dr Jerzy Raciborski, dr Stanisław Matusik.
 4. Grant promotorski MNiSW, nr rej. N N112 018636 (2009-2011): Rola kultury fizycznej w tworzeniu wartości produktu turystycznego (dyscyplina naukowa: Makro- i Mikroekonomia). Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, autor: mgr Bartosz Szczechowicz.
 5. Badania własne (2008-2009): Analiza preferencji studentów krakowskich szkół wyższych wobec produktów turystycznych realizujących funkcje kultury fizycznej. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, autor: mgr Bartosz Szczechowicz.
 6. Badania statutowe (2007): Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, współautorzy: prof. nadzw. dr hab. Jan Szumilak, dr Wiesław Alejziak, mgr Tomasz Marciniec, mgr Bartosz Szczechowicz.

PEŁNIENIE FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 1. Rozprawa doktorska pt. Rola i znaczenie mediów społecznościowych w promowaniu kultury fizycznej; autor: mgr Grzegorz Kromka; promotor: dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF; promotor pomocniczy: dr Bartosz Szczechowicz. Recenzenci: dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK oraz dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF. Praca została obroniona 13.09.2022 r.

STAŻE NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

 1. Staż naukowo-dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki), 01.03-31.05.2023 r. Opiekun stażu: dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF.

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login