e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (048) 12 683 12 35

Adres do korespondencji:

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

 

ORCID ID: 0000-0003-2191-5173

 

Wykształcenie:

2001 - mgr prawa (UJ)

2004 - mgr kulturoznawstwa w zakresie europeistyki (UJ)

2007 - dr nauk prawnych (UJ)

2008 - egzamin sędziowski (aplikacja sądowa w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie)

 

Propozycja tematów prac magisterskich

 Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2021/2022:

Semestr zimowy:

 • Prawo Internetu i bezpieczeństwo informacji w e-biznesie (ćwiczenia, kierunek: turystyka i rekreacja, specjalność: E-biznes w turystyce - III rok. st. lic.)
 • Podstawy prawa (wykład, kierunek: kosmetologia - I rok, st. lic.)
 • Podstawy prawa (wykład, kierunek: terapia zajęciowa - I rok, st. lic.)
 • Prawo administracyjne w służbach mundurowych (wykład oraz ćwiczenia, kierunek: kultura fizyczna w służbach mundurowych - III rok, st. lic.)

Semestr letni:

 • Prawo w turystyce przygodowej (wykład oraz ćwiczenia, kierunek: turystyka przygodowa - II rok, st. lic.)
 • Prawo (ćwiczenia, kierunek: turystyka i rekreacja - I rok, st. lic.)
 • Ekonomiczno-prawne podstawy działalności w kulturze fizycznej (ćwiczenia, w zakresie aspektów prawnych, kierunek: wychowanie fizyczne - I rok, st. mgr.)

 

Problematyka badawcza:

 • Prawo turystyczne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo konsumenckie
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Prawo sportowe

Członkostwo w organizacjach:

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

Wybrane publikacje są wykazane w profilu w ResearchGate, profilu w Academia.edu oraz w profilu w Google Scholar.


Wykaz publikacji:

2021

2020

2019

2018

2017

 2015

 • P. Cybula, Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane), [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • P. Cybula, J. Zatorska, Komentarz do art. 64-73 i 78-80, [w:] M. Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015
 • P. Cybula, Oświadczenie ostatniej woli wobec marszałka województwa (art. 951 k.c.). Pytanie o sens i przyszłość regulacji, [w:] Nie tylko hipoteka… Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, M. Kućka, K. Pałka (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wyd. IV)

2014 

 • P. Cybula, M. Załucki, Czy konsul może zabezpieczać i realizować spadku przysługujące tylko Skarbowi Państwa?, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 2
 • P. Cybula, M. Załucki, Funkcje konsula w sprawach spadkowych, [w:] W. Burek, P. Czubik (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej, Kraków 2014
 • P. Cybula, P. Czubik, Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 12

2013 

 • P. Cybula, Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] S. Kawęcki, A. Sierpińska (red.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Warszawa 2013
 • P. Cybula (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013
 •  M. Bielański, P. Cybula, Sz. Ziobrowski, Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013
 •  P. Cybula, Turystyka pielgrzymkowa a ubezpieczenia, Monitor Prawny Proboszcza, nr 20, maj 2013
 •  P. Cybula, Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszytu Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013
 •  P. Cybula, recenzja pracy: Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013, nr 3
 •  P. Cybula, Prawo w turystyce, [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, wyd. II uaktualnione i uzupełnione, Warszawa 2013

 2012

 •  P. Cybula, Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
 •  P. Cybula (red.), Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków 2012
 •  P. Cybula, Odpowiedzialność organizatora pielgrzymki (imprezy turystycznej) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Kiedy i jak wnieść reklamację, Monitor Prawny Proboszcza, nr 12, maj 2012
 •  P. Cybula, Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

 2011

 •  J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003 (wyd. III)
 •  P. Cybula, Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] M. Szczepańska (red.), Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011
 •  P. Cybula, O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2011
 •  P. Cybula, Nieprzedstawienie marszałkowi województwa aktualnego zaświadczenia lekarskiego a uczestnictwo pilota wycieczek w imprezie turystycznej. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 października 2006 r., VI SA/Wa2390/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 1

2010

 •  P. Cybula, Pojęcie umowy o imprezę turystyczna, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010

 2009

 • P. Cybula, Ustawa o usługach turystycznych - proponowane kierunki zmian cz. II, Rynek Podróży 2009, nr 1
 • P. Cybula, O projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, Rynek Podróży 2009, nr 3
 • P. Cybula, Używanie znaku towarowego a ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, Rynek Podróży 2010, nr 1
 • J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003 (wyd. II)
 •  P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009
 •  P. Cybula, K. Górska, Forma umowy o imprezę turystyczną (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009 
 • P. Cybula (red.), Turystyka a prawo, (tematyczny nr 20 czasopisma Folia Turistica), Kraków 2009
 • P. Cybula, Zawieranie umowy o imprezę turystyczną w świetle ustawy o usługach turystycznych i kodeksu cywilnego, Folia Turistica 2009, nr 20
 • P. Cybula, Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2009, z. 1
 • P. Cybula, Dopuszczalność wydania przez prezydenta miasta decyzji nakazującej przedsiębiorcy wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich – glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 18 października 2007 r. (II GSK 186/07), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 4

 2008

 • P. Cybula, Warunki uczestnictwa. O czym powinien pamiętać organizator turystyki przygotowując warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, Rynek Podróży 2008, nr 1
 • P. Cybula, Cudze chwalicie, swego nie znacie…, Rynek Podróży 2008, nr 2
 • P. Cybula, Precedensowe orzeczenie w sprawie „zmarnowanego urlopu", Rynek Podróży 2008, nr 2
 • P. Cybula, Jak nie otwierać biura podróży…, Rynek Podróży 2008, nr 3
 • P. Cybula, Agroturystyka a ustawa o usługach turystycznych, Rynek Podróży 2008, nr 4
 • P. Cybula, Usługi hotelarskie świadczone 'w obrębie obiektu', a dyrektywa 90/314, Rynek Podróży 2008, nr 5
 • P. Cybula, 'Odsprzedaż' imprezy turystycznej przez klienta, Rynek Podróży 2008, nr 6-7
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki - teoria a praktyka, Rynek Podróży 2008, nr 8-9
 • P. Cybula, Jak uregulować umowę o podróż?, Rynek Podróży 2008, nr 10
 • P. Cybula, Ustawa o usługach turystycznych - proponowane kierunki zmian cz. I, Rynek Podróży 2008, nr 11-12
 • P. Cybula, Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną, Rzeczpospolita z 7 lutego 2008 r.
 • P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka – Kraków 2008
 • P. Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne”, P. Cybula i J. Raciborski (red.), Sucha Beskidzka – Kraków 2008 r.
 • P. Cybula, Prawa osób niepełnosprawnych podróżujących drogą lotniczą, [w:] A. Borowicka, I. Ramik-Mażewska, Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego,  Szczecin 2008
 • P. Cybula, Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w ustawie o usługach turystycznych, [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Kraków 2008
 • P. Cybula, Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce (Ogólnopolska konferencja naukowa, Sucha Beskidzka, 21-22 września 2007 r.), Palestra 2008, nr 7-8 (sprawozdanie z konferencji)

2007

 • P. Cybula, Umowa między pilotem wycieczek a organizatorem turystyki (propozycja), Rynek Podróży 2007, nr 1
 • P. Cybula, Umowa dozoru, a umowa przechowania, Rynek Podróży 2007, nr 1
 • P. Cybula, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora, Rynek Podróży 2007, nr 2
 • P. Cybula, Hoteliki, moteliki, pensjonaciki…, Rynek Podróży 2007, nr 3
 • P. Cybula, Postulaty VI Forum Turystyki Polskiej a prawo unijne, Rynek Podróży 2007, nr 3
 • P. Cybula, Czy organizator turystyki może żądać zapłaty kary umownej za nieterminowe wpłacenie przez agenta turystycznego sumy pieniężnej otrzymanej od klienta, Rynek Podróży 2007, nr 3
 • P. Cybula, Współpraca organizatora turystyki z agentem turystycznym, Rynek Podróży 2007, nr 4
 • P. Cybula, Wyjaśnienie w sprawie zabezpieczenia finansowego, Rynek Podróży 2007, nr 4
 • P. Cybula, Zakładowy fundusz socjalny także dla turystyki zagranicznej, Rynek Podróży 2007, nr 4
 • P. Cybula, W sprawie 'hotelików' raz jeszcze, Rynek Podróży 2007, nr 5
 • P. Cybula, Jeszcze jedno ubezpieczenie?, Rynek Podróży 2007, nr 5
 • P. Cybula, Oznaczenie obiektu zakwaterowania w katalogach biur podróży i w umowie o imprezę turystyczną, Rynek Podróży 2007, nr 6-7
 • P. Cybula, Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Rynek Podróży 2007, nr 6-7
 • P. Cybula, Niewypłacalność organizatora turystyki, a sytuacja klienta i agenta, Rynek Podróży 2007 nr 8-9
 • P. Cybula, Pakiet: zakwaterowanie i przewodnik to impreza turystyczna, Rynek Podróży 2007, nr 8-9
 • P. Cybula, Pojęcie „impreza turystyczna", Rynek Podróży 2007, nr 10
 • P. Cybula, Wydanie klientowi dokumentu o posiadaniu zabezpieczenia finansowego, Rynek Podróży 2007, nr 11
 • P. Cybula, Granice dozwolonego ryzyka, Rynek Podróży 2007, nr 12
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] „Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, [w:] B. Gnela (red.), Kraków 2007
 • P. Cybula, W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej, [w:] T. Burzyński, M. Żemła (red.) Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, Katowice 2007
 • P. Cybula, P. Kostański, Kiedy strajk może być zakwalifikowany jako siła wyższa, Rzeczpospolita z 19 stycznia 2007 r.
 • P. Cybula, P. Kostański, Kary umowne: prawo swoje, banki swoje, Rzeczpospolita z 14 czerwca 2007 r.
 • P. Cybula, P. Kostański, Ochrona nazw obiektów hotelarskich, czyli ustawa swoje, praktyka swoje, Rzeczpospolita z 29 maja 2007
 • P. Cybula, Państwo może zapłacić za złe wdrożenie dyrektywy, Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2007 r.
 • P. Cybula, P. Kostański, Nie można motelu nazywać hotelem, Rzeczpospolita z 16 sierpnia 2007 r.

2006

 • P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, recenzja: J. Gospodarek, Rynek Podróży 2007, nr 2
 • P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006
 • P. Cybula, P. Czubik, Opieka konsularna nad turystami, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006,
 • I. Cybula, P. Cybula, Samorząd gospodarczy biur podróży, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006
 • P. Cybula, Wymogi organizacji wyjazdów na imprezy sportowe, Rynek Podróży 2006, nr 1
 • P. Cybula, Niedozwolone postanowienia, Rynek Podróży 2006, nr 2
 • P. Cybula, Termin odpowiedzi na reklamację klienta, Rynek Podróży 2006, nr 3
 • P. Cybula, Czy można w reklamie porównywać się z konkurentami, Rynek Podróży 2006, nr 4
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe a zaliczka, Rynek Podróży 2006, nr 4
 • P. Cybula, Granice reklamy porównawczej, Rynek Podróży 2006, nr 8-9
 • P. Cybula, Niepełnosprawni w podróży samolotem, Rynek Podróży 2006, nr 10
 • P. Cybula, Spór o możliwość cofnięcia uprawnienia pilotowi wycieczek, Rynek Podróży 2006, nr 11
 • P. Cybula, Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży, [w:] „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne”, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Rzeszów 2006
 • P. Cybula, Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, Problemy Turystyki 2006, nr 1-4 

 2005

 • P. Cybula, Bankructwo biura podróży, Rynek Turystyczny 2005, nr 1
 • P. Cybula, Rejestr klauzul niedozwolonych, Rynek Turystyczny 2005, nr 1
 • P. Cybula, Niedopuszczalność narzucania właściwości sądu. Komentarz do klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, Rynek Turystyczny 2005, nr 2
 • P. Cybula, Reklamacje w praktyce biur podróży, Rynek Turystyczny 2005, nr 3
 • P. Cybula, Zwrot niewykorzystanych świadczeń, Rynek Turystyczny 2005, nr 3
 • P. Cybula, Niedozwolone zapisy, Rynek Turystyczny 2005, nr 4
 • P. Cybula, Zmiana ceny imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2005, nr 4
 • P. Cybula, Nie wylewać dziecka z kąpielą. O czym powinni pamiętać organizatorzy turystyki przy opracowywaniu warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych, Rynek Turystyczny 2005, nr 5
 • P. Cybula, Kłopoty za granicą. Jakiej pomocy może udzielić konsul?, Rynek Turystyczny 2005, nr 5
 • P. Cybula, Charakter prawny i obowiązki biura podróży związane z katalogiem, Rynek Turystyczny 2005, nr 6
 • P. Cybula, Zasłużona nagroda?, Rynek Turystyczny 2005, nr 6
 • P. Cybula, Odszkodowanie za niewłaściwy standard hotelu w ramach imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 • P. Cybula, Co nie powinno znaleźć się w umowie, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 • P. Cybula, P. Niewiadomski, Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych – projekt wzoru, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 • E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005, omówienie: A. Kunkiel, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 1
 • P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005

2004

 • P.Cybula, Cena w umowie o podróż, Rynek Turystyczny 2004, nr 1
 • P. Cybula, Zabezpieczenia finansowe będą konieczne, Rynek Turystyczny 2004, nr 2
 • P. Cybula, Nowe rozporządzenie w sprawie minimalnej gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, Rynek Turystyczny 2004, nr 3
 • P. Cybula, Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Część I. Zmiany dotyczące organizatorów turystyki, Rynek Turystyczny 2004, nr 4
 • P. Cybula, A. Uruszczak, Ochrona prawa do firmy, Edukacja Prawnicza 2004, nr 4 (kwiecień)
 • P. Cybula, Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, Rynek Turystyczny 2004, nr 6
 • P. Cybula, Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych. Uwagi w rok po raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rynek Turystyczny 2004, nr 7
 • P. Cybula, Dochodzenie należności od kontrahentów przez biura podróży. Uwagi praktyczne, Rynek Turystyczny 2004, nr 8
 • P. Cybula, Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Rynek Turystyczny 2004, nr 8
 • P. Cybula, Kwota odstępnego. Ile powinien zapłacić klient w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2004, nr 9
 • P. Cybula, Kiedy organizator może zmienić ustaloną cenę imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2004, nr 11
 • P. Cybula, Precedensowy wyrok?, Rynek Turystyczny 2004, nr 12

 2003

 • J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003 (wyd. I),
 • P. Cybula, Czy prawo do rzetelnego procesu obejmuje możliwość ustosunkowania się do opinii adwokata generalnego w postępowaniu w trybie art. 234 TWE? (uwagi na gruncie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Emesa Sugar (Free Zone) NV przeciwko Aruba), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2003, nr 1
 • P. Cybula, J. Biernat, Prawo spadkowe. Powołanie spadkobiercy – odpowiedzialność za długi spadkowe, Edukacja Prawnicza 2003, nr 5 (luty)
 • P. Cybula, Wzorce umowne w praktyce biur podróży, Rynek Turystyczny 2003, nr 8
 • P. Cybula, Przywrócenie dziedziczenia ustawowego gminy, Edukacja Prawnicza 2003, nr 11
 • P. Cybula, Wpływ Porozumienia w Sprawie Barier Technicznych w Handlu na nazewnictwo produktów na przykładzie sporu w sprawie European Communities – Trade Descriptions of Sardines), Forum Europejskie nr 6, zima 2003
 • P. Cybula, Wzorce umowne w praktyce biur podróży, Rynek Turystyczny 2003, nr 8
 • P. Cybula, Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Rynek Turystyczny 2003, nr 9
 • P. Cybula, Obowiązek udzielania przez biura podróży informacji przed zawarciem umowy, Rynek Turystyczny 2003, nr 10
 • P. Cybula, Zmiana regulacji prawnych dotyczących działalności hotelarskiej, Rynek Turystyczny 2003, nr 11
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki, Rynek Turystyczny 2003, nr 12

 2002 

 • P. Cybula, A. Frań, Poradnie prawne – nowy element edukacji prawniczej, Edukacja Prawnicza 2002, nr 5 (luty)
 • P. Cybula, Forma testamentu w prawie polskim, cz. I, Edukacja Prawnicza 2002, nr 6 (marzec)
 • P. Cybula, Forma testamentu w prawie polskim, cz. II, Edukacja Prawnicza 2002, nr 7 (kwiecień)
 • P. Cybula, Umowa przedwstępna (z uwzględnieniem projektu jej nowelizacji), Edukacja Prawnicza 2002, nr 9 (czerwiec)
 • J. Biernat, P. Cybula, Testamenty szczególne. Testament ustny, Edukacja Prawnicza 2002, nr 1 (październik)
 • J. Biernat, P. Cybula, Testament notarialny – wydziedziczenie – powołanie spadkobiercy – niegodność dziedziczenia, Edukacja Prawnicza 2002, nr 3 (grudzień) 

2001

 • P. Cybula, Rozwód, Informator Rzecznika Praw Obywatelskich, Kraków 2001

 

Wykaz ważniejszych referatów na konferencjach:

 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na konferencji pt. Ochrona konsumentów usług finansowych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kraków-Krynica, 22-24 września 2005 r.)
 • P. Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji ITiR AWF w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (Sucha Beskidzka, 21-22 września 2007 r.)
 • Cybula, Kolizyjnoprawne problemy odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców (Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Uczelni Ekonomicznych), zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Książ, 19-21 września 2008 r.)
 • P. Cybula, Ewolucja odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Aktualne problemy prawa turystycznego, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji Turystyki AWF Kraków (Kraków, 27 marca 2009 r.)
 • P. Cybula,Regulacja umowy o podróż a kodeks cywilny, na konferencji pt. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin i Fundację Facultas Iuridica (Katowice, 23-24 września 2010 r.)
 • P. Cybula, Obowiązki informacyjne organizatora turystyki względem klienta na podstawie art. 12 ustawy o usługach turystycznych w świetle dyrektywy 90/314, na konferencji pt. Konsument na Rynku Turystycznym. Informacja turystyczna w Europie, zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach (Katowice, 27-28 października 2010 r.)
 • P. Cybula, O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), na konferencji pt. I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, zorganizowanej przez PTTK (Białystok, 11-13 lutego 2011 r.)
 • P. Cybula, Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji – uwagi o art. 1 ustawy o usługach turystycznych, na konferencji pt. Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją i deregulacją, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Kraków, 4-5 marca 2011 r.)
 • P. Cybula, Problems in the implementation of the Package Travel Directive into Polish law in the context of the discussion on the revision of the PTD, na konferencji pt. European Travel Law Forum, zorganizowanej przez University of Salzburg (Salzburg, 30 czerwca – 1 lipca 2011 r.)
 • P. Cybula, Oprowadzanie wycieczek w górach przez przewodników górskich a problem bezpieczeństwa ich uczestników, na konferencji pt. Przewodnictwo w prawodawstwie polskim i europejskim, zorganizowanej przez PTTK oraz Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER (Kraków,
  10 grudnia 2011 r.)
 • P. Cybula, Przewodnictwo turystyczne a projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, na konferencji pt. Kształcenie przewodników w realiach XXI wieku (III Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych), zorganizowanej przez PTTK (Katowice, 8-10 lutego 2013 r.)
 • P. Bielański, P. Cybula, Sz. Ziobrowski, Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, na konferencji pt. Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, zorganizowanej przez PTTK i GOPR (Kraków, 17 maja 2013 r.)
 • P. Cybula, M. Załucki, Rola konsula w sprawach spadkowych, na konferencji 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania, zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ (Kraków, 13-15 listopada 2013 r.).
 • P. Cybula, Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda, na konferencji 50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji, zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytet Opolski (Kraków, 15-16 kwietnia 2014 r.).
 • P. Cybula, Oświadczenie ostatniej woli wobec marszałka województwa (art. 951 k.c.). Pytanie o sens i przyszłość regulacji, na konferencji NON OMNIS  MORIAR. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, dziedziczenia oraz swobody działalności funeralnej, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji
  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 21 listopada 2014 r.).  
 • P. Cybula, O doświadczeniach z implementacji dyrektywy 90/314 i wyzwaniach implementacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, na konferencji Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?, zorganizowanej przez Zakład Prawa AWF
  w Krakowie, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK oraz Krakowską Izbą Turystyki w Krakowie (Kraków, 13 maja 2015 r.)
 • P. Cybula, Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta – uwagi w świetle projektu ustawy - Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych, na konferencji Nowe polskie prawo konsularne, zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ (Kraków, 25-26 czerwca 2015 r.).
 • P. Cybula, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za nieprawidłową implementację dyrektywy  konsumenckiej a art. 417 (1) k.c., na konferencji pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kraków, 15-17 września 2015 r.)
 • P. Cybula, Ubezpieczenie jako instrument ochrony konsumenta usług turystycznych, na III Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej pt. Ochrona konsumenta na rynku usług, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów (Katowice, 10-11 marca 2016 r.)
 • P. Cybula, Czy konsument powinien odpowiadać za własne działania – jak jest uzasadniona granica prawnej ochrony jego interesów, na Kongresie Turystyki Polskiej, zorganizowanym przez Gminę Miasto Świdnica, Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Izbę Turystyki oraz Izbę Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Świdnica, 12-14 października 2016 r.)
 • P. Cybula, Zadania samorządu terytorialnego w świetle ustawy o usługach turystycznych – stan obecny i pytanie o przyszłość,na Kongresie Turystyki Polskiej zorganizowanym przez Gminę Miasto Świdnica, Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Izbę Turystyki oraz Izbę Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Świdnica, 12-14 października 2016 r.).
 • P. Cybula, Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich, na V Ogólnopolskim Forum Agentów Biur Podróży (Warszawa, 23 listopada 2016 r.)
 • P. Cybula, Czy ustawa o usługach turystycznych stanowi barierę rozwoju turystyki medycznej?, na II Krakowskim Kongresie Turystyki Medycznej, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Hungarian National Trading House, Targi w Krakowie (Kraków, 12-13 października 2017 r.)
 • P. Cybula, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna, na konferencji pt. Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, zorganizowanej przez PTTK i COTG PTTK w Krakowie (Kraków, 20 października 2017 r.)
 • P. Cybula, Dobro dziecka a żywienie dzieci podczas wycieczek szkolnych, na konferencji pt. Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, 9-10 listopada 2017 r.)
 • P. Cybula, Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego względem Skarbu Państwa z tytułu wadliwego wdrożenia dyrektywy konsumenckiej, na V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów (Kraków, 1-2 marca 2018 r.)
 • Cybula, Prawne aspekty usług pilotów wycieczek – między teorią a praktyką, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa oraz Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków (Kraków, 6 grudnia 2018 r.).
 • P. Cybula, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez klientów biur podróży – teoria a praktyka, na VI Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów pt. Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce. Nowy Ład dla Konsumentów, zorganizowanej przez Wydział Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” (Katowice-Tychy, 28 luty-1 marzec 2019 r.)
 •  P. Cybula, Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży a ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie pt. Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność, 2-4 września 2019, AWF w Krakowie