ZAKŁAD PRAWA I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PUBLIKACJE

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Bezpieczeństwo w turystyce w świetle ustawy o usługach turystycznych i innych aktów normatywnych, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000
 2. Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych, Folia Turistica Nr 10 AWF Kraków 2001
 3. Bezpieczeństwo w turystyce w świetle przepisów prawa – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003
 4. Prace legislacyjne w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz system zarządzania sprawami kultury fizycznej w Drugiej Rzeczypospolitej – Krakowskie studia z historii państwa i prawa, pod red. Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Kraków 2004
 5. Prawo o stowarzyszeniach i związkach sportowych w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Czasopismo Prawno – Historyczne TOM LVI – 2004 – Zeszyt 2
 6. Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych, a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, P. Cybula, J. Raciborski (red.), Sucha Beskidzka – Kraków 2008
 7. Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki (wybrane zagadnienia) [w:] Transformacje prawa turystycznego, P. Cybula (red.), Proksenia, Kraków 2009
 8. Problematyka utrzymania szlaków turystycznych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, P. Cybula (red), Biblioteka Górska COTG PTTK Krakowie, Tom 17, Kraków 2012
 9. Rola samorządu gminnego we wspieraniu turystyki szkolnej [w:] Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, P. Cybula (red.), Biblioteka Górska COTG PTTK Krakowie, Tom 28, Kraków 2017
 10. Analiza prawnych aspektów bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, P. Cybula (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

 • Organizacja obozów wędrownych w świetle przepisów prawnych [w:] Obozy wędrowne, J. Grobelny (red.), AWF Wrocław 2007

PUBLIKACJE POPULARNE:

 • Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach – PTTK Kraków 2004

 RECENZJE:

 • Prawo sportowe. Akty prawne. Piotr Paluch, Wychowanie Fizyczne i Sport Nr 2, 2000