PROBLEMATYKA BADAWCZA

Warunki podejmowania działalności gospodarczej.
Ochrona konsumenta usług turystycznych.
Polityka regionalna i lokalna w turystyce i rekreacji.
Umowy gospodarcze w turystyce.

Proponowana tematyka prac magisterskich:

Udział‚ w programie badawczym "Ochrona konsumenta usług rekreacyjnych, odnowy biologicznej i SPA". Wybrane problemy szczegółowe:

- opis przedmiotu świadczenia w umowach o usługi outdoor,
- rzetelność informacji i reklamy usług rekreacyjnych, odnowy biologicznej i SPA (wybrany zakres)
- umowy i regulaminy proponowane przez usługodawców konsumentom,
- odpowiedzialność za wykonanie umowy i bezpieczeństwo korzystających z wybranego zakresu usług,
- systemy oceny jakości usług i certyfikacji.

Prowadzone zajęcia:

Prawo gospodarcze (wykład i ćwiczenia)
Standaryzacja obiektów hotelarskich (wykład i ćwiczenia)
Prawne aspekty zarządzania projektami Outdoor (wykład i ćwiczenia)
Aspekty prawne i ochrona własności intelektualnej w kosmetologii (wykład i ćwiczenia)
Prawo  (wykład)
Działalność gospodarcza w fizjoterapii (wykład)
Regulacje prawne w terapii zajęciowej (wykład)
Prawo w nauce; ochrona własności intelektualnej (wykład)

            Wybrane publikacje:  

           2017

 • Raciborski Jerzy, Szkoła a faktyczny organizator turystyki szkolnej, Wybrane zagadnienia prawne, (w druku);
 • Raciborski J., Winiarski R., Organizacja i funkcjonowanie Wydziału Turystyki i Rekreacji krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego w: S. Owsianowska, R. Winiarski, Antropologia turystyki, Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Seria Monografie nr 35, Wydawnictwo AWF Kraków 2017, s. 39,52 (w druku)
 • Raciborski Jerzy, Od idei ustawy o turystyce do ustawy o usługach turystycznych. Geneza pierwszej ustawy turystycznej w Polsce, (w przygotowaniu do druku)
  2016
 • Raciborski Jerzy, Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce, w: Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej, Świdnica 2016, s. 3-11
 • Raciborski Jerzy, Uwarunkowania formalno-prawne działalności turystycznej mieszkańców wsi, w: Agroturystyka. Doskonalenie zawodowe doradców małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
   
 • Raciborski Jerzy, Obowiązki samorządu gminy, powiatu i województwa w zakresie turystyki wiejskiej, wynikające z przepisów prawa, w: Agroturystyka. Doskonalenie zawodowe pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 2016, s. 1-27
   

               2013

 • Raciborski Jerzy, Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia klientów w usługach turystycznych., w: red. Gnela B., Szaraniec M., Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin 2013 s.207- 217
 • Raciborski Jerzy, Bezpieczeństwo osób korzystających ze stacji narciarskich, w: red. Cybula P. Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach. Kraków: COTG PTTK Kraków 2013 s.159- 176
   
   
    2011 i starsze:
 • Jerzy Raciborski, Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej, w: red. Jastrzębski C,. Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacj,  Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa 2011 s. 33-45
 • Raciborski Jerzy, Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego, Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie 2011 s.1-60 O naturze (właściwości) stosunku prawnego z umowy o podróż, w: red. Wacław Uruszczak, Paulina Święcicka, Andrzej Kremer, Leges sapere : studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008 s. 427-439
 • Cybula, Piotr; Raciborski, Jerzy red., Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Sucha Beskidzka - Kraków, 2008.
 • Ochrona konsumenta usług turystycznych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, w: red. Bogusława Gnela, Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa – Kraków  Wolters Kluwer Polska, 2007 s. 235-249
 • Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakości usług turystycznych, w: Kompendium wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski/, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2004 - 2006
 • Prawo w turystyce, w: Nauki o turystyce. Cz. 2 / red. Ryszard Winiarski/, AWF Kraków 2004
 • Uregulowania prawne agroturystyki i turystyki wiejskiej - próba oceny, w: Turystyka wiejska w Polsce : od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe / Akademii Rolniczej w Krakowie nr 90, Kraków 2003
 • Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego, Folia Turistica 2002, nr 13,
 • Tytuł: Jak zaplanować udany urlop? : praktyczny poradnik, PPU Park, Bielsko-Biała 2001
 • Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1999 
 • Hasła: Biura podróży, Hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, kempingi, Rezerwacje, Turystyka, Wizy, Wycieczki zorganizowane w: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników, PPU Park, Bielsko-Biała, 1999 – 2005
 • Wpływ konwencji brukselskiej z 1970 r. o umowie o podróż /CCV/ na ustawodawstwo i praktykę Jugosławii i Włoch, Folia Turistica 1992, nr 3
 • Umowa o podróż, Nowe Prawo 1989 nr 5-6
 • Wybrane problemy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż, w: : Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 1989
 • Kierunki orzecznictwa sądowego w sporach klientów z biurami podróży, Palestra 1998 nr 6
 • Wymagania prawne w turystyce wiejskiej, w: Agroturystyka /red. Urszula Świetlikowska/, Wydaw. SGGW, Warszawa 1998
 • Polityka Unii Europejskiej wobec gospodarki turystycznej w aspekcie dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich, w: Turystyka - szansą rozwoju kraju : kongres turystyki polskiej /red. Andrzej Gordon/, Warszawa, 1996
 • Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw prywatnych w Krakowie, w: Odbudowa sektora małych przedsiębiorstw - analiza i rekomendacje /red. Maciej H. Grabowski, Przemysław Kulawczuk/, Inst. Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk1992 ;