Dr hab. Krzysztof Kaganek, prof. AWF – pracownik na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierownik Zakładu Coachingu i Innowacyjności

Ukończył szereg szkoleń z zakresu turystyki, m.in. w ramach programu Phare i Komisji Wspólnot Europejskich nt.: Rozwój turystyki w Polsce – Kierunki rozwoju przemysłu turystycznego, w zakresie: marketing w turystyce oraz turystyka w regionach poza miejskich organizowanych przez University of Bedfordshire w Luton, szkolenia: planowanie, standaryzacja i wdrażanie produktu turystycznego oraz planowanie w turystyce i marketing miejscowości turystycznej organizowane przez Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Misji Międzynarodowych w Bolonii. Jest również absolwentem szkoleń w zakresie turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej oraz z zakresu marketingowych systemów obsługi klienta w turystyce. Konsultant i współpracownik Resortowego Instytutu Turystyki Oddział w Krakowie oraz Instytutu Turystyki sp. z o.o. w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie korekcji wad postawy oraz organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej (menedżer sportu), instruktor rekreacji ze specjalnością: kajakarstwo, kulturystyka, fitness, narciarstwo, survival, strzelectwo, pływanie, jeździectwo, sternik jachtowy, sternik motorowodny. Jest doświadczonym praktykiem, trenerem w zakresie marketingu w obszarze turystyki i kultury fizycznej, wieloletni ekspert i wykładowca na szkoleniach organizowanych dla branży turystycznej i kadry instruktorskiej z zakresu: turystyki aktywnej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, systemów obsługi klienta. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu turystyki i rekreacji, turystyki aktywnej, turystyki osób niepełnosprawnych i szeroko pojętej problematyki kultury fizycznej. Promotor 400 prac magisterskich i licencjackich. W swym dorobku ma realizację wielu badań i projektów na temat strategii rozwoju i promocji w turystyce m.in.: Program Promocji Krakowa i Regionu Krakowskiego, Strategia Rozwoju Turystyki na Podkarpaciu, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Małopolskim. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych poświęconych turystyce aktywnej, problematyce obsługi klienta oraz turystyce osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • w 1998 roku uczestniczył jako członek zespołu i ekspert z zakresu Turystyki, sportu i rekreacji w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Strategia rozwoju turystyki na Podkarpaciu”. Projekt zrealizowany na zlecenie Wojewody Krośnieńskiego i Departamentu Gospodarki Turystycznej Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • w 1998 roku uczestniczył jako członek zespołu i ekspert z zakresu turystyki, sportu i rekreacji w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Program promocji Krakowa i regionu krakowskiego”. Projekt zrealizowany na zlecenie Departamentu Promocji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Urzędu Wojewódzkiego Krakowa.
 • w 2003 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym na temat: „Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych”. Projekt był dofinansowany ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a realizowany przez Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.
 • w 2003 roku uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym pt.: „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”jako członek zespołu realizującego projekt i ekspert z zakresu turystyki, sportu i rekreacji. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD, wdrażany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa  (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
 • w latach 2003-2004 uczestniczył jako ekspert i wykładowca w projekcie badawczo-szkoleniowym pt.: „Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu Polski Południowej”. Projekt był objęty patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt finansowany był przez Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach ustawy 212/92.
 • w okresie 02.11.2005 – 31.10.2006 uczestniczył jako ekspert - wykładowca w projekcie szkoleniowym pt.: „Nowe szanse, nowe możliwości rozwoju potencjału kadr turystycznych i uzdrowiskowych”. Projekt realizowany był w ramach umowy nr SPORZL-2.3a-2-12-017/0009, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • w 2007 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym pod nazwą: "Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych". Projekt był dofinansowany ze środków ministra właściwego ds. Turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
 • w 2008 roku uczestniczył w projekcie szkoleniowym na temat: Sprawnie dla niepełnosprawnych - Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych. Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
 • w okresie 01.09.2006 – 31.03.2008 roku uczestniczył jako Ekspert w projekcie naukowo-badawczym na temat: „Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 192/WUE/0239/IV/05/F.
 • w okresie 12.10.2006 – 04.02.2008 roku uczestniczył jako ekspert i wykładowca w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym pod nazwą: Turystyka Wspólna Sprawa. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Departament Projektów Europejskich Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
 • w latach 2018 - 2019 uczestniczył jako członek zespołu w projekcie badawczym: „Badanie opinii pracodawców dotyczącej luki kompetencyjnej kadr w sektorze turystyki” – projekt realizowany był na zlecenie Instytutu Turystyki w Krakowie we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Pośredniczącą, dotyczył „Zwiększania wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki POWR.0212.00-00-0010/16.
 • w latach 2018 - 2019 uczestniczył jako członek zespołu i współautor raportu w projekcie badawczym: Opracowanie metodologii badań dla podsektora rekreacji i rozrywki w ramach badania opinii pracodawców na temat kompetencji pracowników w sektorze turystyki - projekt realizowany był na zlecenie Instytutu Turystyki w Krakowie w współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Pośredniczącą, dotyczył „Zwiększania wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki POWR.02.12.00-00-0010/16.
 • w latach 2020 - 2023 uczestniczył jako członek zespołu, ekspert i współautor projektu: Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła, który został przygotowany na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. MCETS to wielopoziomowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów oraz ich wychowawców i opiekunów. Nowoczesna multimedialna przestrzeń łączy tradycyjne narzędzia edukacji z interaktywnymi formami komunikacji i angażującą zabawą, zachęcając do odkrywania atrakcyjności turystycznej Polski. Celem Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła było:
  • podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski
  • szeroko pojęta edukacja turystyczna w zakresie walorów turystycznych i krajoznawczych Polski oraz poszczególnych regionów turystycznych i najbliższej okolicy miejsca zamieszkania;
  • popularyzacja różnych form turystyki i aktywności ruchowej;
  • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa turystycznego również w aspekcie aktualnej sytuacji pandemicznej;
  • promocja miejsc i atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem laureatów nagrodzonych prestiżowym tytułem Polska Marka Turystyczna oraz innych konkursów organizowanych przez POT, w tym projektów Obiekt Bezpieczny Higienicznie i Certyfikacja Podmiotów Turystycznych;
  • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa turystycznego również w aspekcie aktualnej sytuacji pandemicznej;
  • kreowanie mody na podróżowanie po Polsce;
  • zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców, a także pośrednio przedsiębiorców o Polskim Bonie Turystycznym.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła odwiedziło ponad 26 tysięcy uczniów z 210 szkół w całym kraju.


Prowadzone przedmioty:

 1. Aktywne formy turystyki
 2. Propedeutyka rozrywki
 3. Obsługa klienta
 4. Organizacja eventów
 5. Obóz rekreacyjny
 6. Seminarium mgr

Dr hab. Krzysztof Kaganek - wykaz ważniejszych publikacji

 1. Kaganek K., Alternative to tourism. Folia Turistica nr 4, AWF Kraków, 1994.
 2. Współautor Szczygieł A., Kaganek K., Znaczenie kadr w turystyce osób niepełnosprawnych. W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Kraków 1995.
 3. Kaganek K., Wpływ turystyki przed i po udarze mózgu na aktywność społeczną i proces rehabilitacji chorych z afazją. W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Kraków 1995.
 4. Kaganek K., Potrzeba działań państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, W: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej AWF Kraków, UKFiT, Zeszyty Naukowe nr 71, Kraków, 1995.
 5. Kaganek K., Wczasy pod gruszą, czyli agroturystyka. W: Globtroter nr 1, Wydawnictwo Góry, Kraków 1998.
 6. Kaganek K., Oferta biur podróży w Stanach Zjednoczonych w zakresie organizowania wybranych specjalistycznych form turystyki do krajów europejskich. W: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 75, Kraków 1998.
 7. Kaganek K., Współautor - Strategia rozwoju turystyki na Podkarpaciu, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 1998.
 8. Kaganek K., Współautor - Program promocji turystyki Regionu Krakowskiego, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 1998.
 9. Kaganek K., Aktywne formy turystyki powietrznej - I Ogólnopolska Konferencja Metodyczno - Naukowa nt.: Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, Iława - Warszawa 1999.
 10. Kaganek K., Aktywność chorych po udarze mózgu, a uprawianie turystyki i rekreacji, Folia Turistica nr 9, AWF Kraków, 2000.
 11. Kaganek K., Znaczenie aktywności turystycznej i rekreacyjnej przed udarem mózgu w procesie leczenia i rehabilitacji. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin 2000.
 12. Kaganek K., Turystyka aktywna szansą rozwoju Podkarpacia. W: Kierunki aktywizacji gospodarczej przez turystykę na obszarach przygranicznych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji. Krosno 2000.
 13. Kaganek K., Ujemne i dodatnie aspekty uprawiania paralotniarstwa. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, Szczecin 2001.
 14. Kaganek K., Aktywność turystyczna robotników. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Szczecin 2000.
 15. Kaganek K., Turystyka aktywna jako czynnik aktywizujący na obszarach przygranicznych. W: Rola turystyki na obszarach przygranicznych, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Zakopane 2001.
 16. Współautor Kaganek K., Mrozińska E., Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Bukowina Tatrzańska. W: Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Krynica 2001.
 17. Kaganek K., Turystyka przemysłowa jako potencjalny produkt turystyczny. W: Strategia, współpraca i finansowanie w woj. Śląskim gmin pogórniczych, materiały z konferencji nt.: Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Szczyrk 2001.
 18. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Korzeniowski L., Ambroży D., Marketing i sponsoring w firmie sportowo-rekreacyjnej w warunkach integracji europejskiej. W: Materiały konferencji naukowej Krakowskiej Szkoły Wyższej nt.: Zarządzanie i handel w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, Zakopane 2001.
 19. Współautor Ambroży D., Kaganek K., Ambroży T., Korzeniowski L., Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu. W: Turystyka Czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001.
 20. Kaganek K., Obsługa klienta. W: Marketing w turystyce, Instytut Turystyki Oddział Kraków, Kraków 2001.
 21. Kaganek K., Profilaktyczne i rehabilitacyjne funkcje turystyki na przykładzie chorych z afazją. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania nr 3/2001, Rzeszów 2001.
 22. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Fitness – ćwiczenia siłowe. Podręcznik dla instruktorów, TKKF Zarząd Główny, Warszawa 2002.
 23. Współautor Kaganek K., Krężlewicz A., Uczestnictwo w turystyce dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 24. Kaganek K., Elementy psychologii turystyki osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 25. Kaganek K., Podstawy warsztatu pilota i przewodnika – kadra w turystyce osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 26. Współautor Kaganek K., Gawinek M., Szczygieł A., Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo, W: Niepełnosprawny turysta, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.
 27. Współautor Ambroży D., Kaganek K., Ambroży T., Korzeniowski L., Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu, W: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
 28. Kaganek K., Turystyka kwalifikowana, W: Turystyka Rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Projekt SAPARD PL - 6 – 08/01–Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Warszawa 2003.
 29. Kaganek K., Pozytywne aspekty uprawiania spadochroniarstwa. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 30. Współautor Kaganek K., Niemczyk B., Wykorzystanie obiektów przemysłowych dla celów turystycznych na terenie województwa podkarpackiego. W: Turystyka Czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 31. Współautor Kaganek K., Lewandowska M., Aktywność turystyczna młodzieży szkół średnich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 32. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Ambroży D., Miejsce treningu siłowego w fitness. W: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 33. Kaganek K., Przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych. W: Materiały szkoleniowe z zakresu funkcjonowania biur podróży, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Nowosądecka Organizacja Turystyczna, Warszawa 2004.
 34. Współautor Kaganek K., Miller A., Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie Stowarzyszenia „Wypoczynek w Zabytkach”. W: Folia Turistica, AWF Kraków, Kraków 2004.
 35. Współautor Kaganek K., Dulińska M., Czas wolny i turystyka zakonników klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 36. Kaganek K., Uprawianie turystyki kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2005.
 37. Współautor Kaganek K., Ambroży D., Aktywność fizyczna jako realizacja wartości zdrowotnych w kulturze fizycznej na przykładzie fitness. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2005.
 38. Współautor Kaganek K., Stanuch H., Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo. W: Bio-algorithms and Med-systems Journal edited by Medical College, Jagiellonian University, Vol. 1, No. ½, 2005
 39. Kaganek K., Stanuch H. Regression models of active tourism practiced by persons with visual and motoric disabilities. W: Bio-algorithms and Med-systems Journal edited by Medical College, Jagiellonian University, Vol. 1, No. ½, 2005.
 40. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki w opinii osób niepełnosprawnych. W: Krajoznawstwo i Turystyka osób niepełnosprawnych bez granic i barier, Zarząd Główny PTTK, PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005.
 41. Współautor Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K., Możliwości rozwoju terapii z wykorzystaniem jazdy konnej w gospodarstwach wiejskich. W: Turystyka na terenach wiejskich, PWZS w Białej Podlaskiej, 2005.
 42. Współautor Gedl-Pieprzyca I., Kaganek K., Aktywność ruchowa a sprawność wśród weekendowych turystów i osób jeżdżących konno. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 43. Kaganek K., Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Szczecin 2006.
 44. Kaganek K., Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W: Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, AWF Kraków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2006.
 45. Kaganek K., płeć, stan cywilny i liczba dzieci w rodzinie jako determinanty uprawiania niektórych form turystyki i aktywności ruchowych u osób z dysfunkcją narządu ruchu. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2006.
 46. Kaganek K., Wybrane determinanty uprawiania turystyki i aktywności ruchowych wśród osób niepełnosprawnych. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina, Lublin 2006.
 47. Kaganek K., Niektóre uwarunkowania uprawiania wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne. W: Kultura i rekreacja w integracji osób niepełnosprawnych,  PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
 48. Kaganek K., Turystyka a zdrowie człowieka. W: Turystyka wzbogaca, praca zbiorowa pod red. C. Jastrzębskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2006.
 49. Kaganek K., Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 50. Kaganek K., Psychologia pracy w turystyce z osobami niepełnosprawnymi. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 51. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 52. Kaganek K., Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 53. Kaganek K., Uprawianie wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wieku i dochodów. W: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina,  Lublin 2007.
 54. Kaganek K., Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych – przegląd wybranych koncepcji zagranicznych. W: Folia Turistica, nr 18, AWF Kraków, Kraków 2007.
 55. Wołowiec T., Kaganek K., Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk. W: Folia Turistica, nr 18, AWF Kraków, Kraków 2007.
 56. Kaganek K., Wpływ wieku i dochodów osób niepełnosprawnych na sposób organizacji  wyjazdów turystycznych. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2008.
 57. Współautor Wołowiec T., Kaganek K., Zasady pobierania opłaty miejscowej za pobyt w uzdrowisku w 2008 roku. W: Jedziemy do wód w..., W: Biuletyn Informacyjny nr 1 Stowarzyszenia Gmin  Uzdrowiskowych RP, kwiecień 2008.
 58. Współautor Kaganek K., Ambroży T., Bariery limitujuce vykonavanie turistiky u osob so zdravotnym postihnutim. W: Physical Education and Sport, Telesna Vychova & Sport N1/2008, Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport, Bratislava, 2008.
 59. Współautor Kaganek K., Korzeniowski L., Jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich, EAS, Kraków 2008.
 60. Kaganek K., Wybrane problemy turystyki osób niepełnosprawnych. W: Ogólnopolskie seminarium „Turystyka osób (nie) pełnosprawnych”, PTTK Mysłowice 2008.
 61. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Kost M., Pilch W., Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu Fitness, Podręcznik akademicki, EAS, Kraków 2008.
 62. Kaganek K., Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych w badaniach naukowych – teoria i praktyka na przykładach zachodnich. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 63. Współautor Kaganek K., Szczygieł A., Osoby niepełnosprawne ruchowo. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 64. Współautor Kaganek K., Ramik-Mażewska I., Dostosowanie ofert turystycznych zgodnie z wymogami UE – pozyskiwanie funduszy unijnych. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 65. Kaganek K., Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2008.
 66. Kaganek K., Ambroży T., Funkcji turizma ljudei s oraniciennymi wozmożnostiami sucietom tipa ich fizicieskowo ogranicienija. W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, Ministry of  Education and Siences of Ukraine, Kharkiv State Academy od Design and Arts, Kharkiv Art-Industrial Institute, No 3, KHARKIV 2009.
 67. Kaganek K., Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W: Ekonomicka Revue Cestovneho Ruchu, 1/2009, Ekonomicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica, 2009.
 68. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, EAS, Kraków 2009.
 69. Współautor Ambroży T., Kaganek K.,  Analyza spravania sa policjantov vo voln´om case a jeho suvislost´s udraznim telesnej sposobnosti. W: Policajna Teoria a Prax (Police Theory and Practice), Rocnik XVII, Bratislava, 2/2009.
 70. Kaganek K., Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
 71. Kaganek K., Kozioł J., Jeździectwo w bieszczadzkich ośrodkach turystyki konnej. W: Koń w turystyce i rekreacji (red. K. Chmiel), Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
 72. Kaganek K., Bezpieczeństwo w usługach turystycznych osób niepełnosprawnych, Securitologia, nr 9, Kraków 2009.
 73. Kaganek K., Przegląd wybranych badań zagranicznych w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych. W: K. Szpara, M. Gwóźdź (red.) Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Konsorcjum Akademickie, wydawnictwo WSE w Krakowie, WSiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość,  2009.
 74. Kaganek K., Turystyka osób niepełnosprawnych (wyniki wybranych badań zagranicznych). W: Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Szczecin, sierpień 2010.
 75. Kaganek K., Edukačné aspekty v turistike telesne postihnutých osôb, EAS, Krakov - Bratislava, 2010.
 76. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wybranych uwarunkowań. W: Społeczne uwarunkowania dobrostanu w niepełnosprawności, Neurocentrum, Lublin 2011.
 77. Kaganek K., Wybrane uwarunkowania uprawiania turystyki i wypoczynku przez osoby niepełnosprawne. W: Styl życia i dobrostan, Neurocentrum, Lublin 2011.
 78. Kaganek K., Motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, PTNKF, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 79. Współautor Kaganek K., Kruczek Z., Methodological and organizational conditionings in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists. W: TOURISM ROLE IN THE REGIONAL ECONOMY. VOL. III, SOCIAL, HEALTH-RELATED, ECONOMIC AND SPATIAL CONDITIONS OF DISABLED PEOPLE`S TOURISM DEVELOPMENT. Eds. J. Wyrzykowski & J. Marak. University of Business in Wrocław, 2011. ISBN 978-83-929382-5-5.
 80. Kaganek K., Turystyka w edukacji osób niepełnosprawnych. W: „GÓRY-CZŁOWIEK-TURYSTYKA. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin”, WSTiE, Kraków 2011.
 81. Kaganek K., Uwarunkowania uprawiania form turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem aspektów rodzinnych. W: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, PTTK, Warszawa 2011.
 82. Współautor Ambroży T., Kaganek K., Ambroży D., Vyuziti sponzorstvi jako marketingove cinnosti sportovnim spolkem „Wisła”.  W: Securitologia, nr 1(13), EAS, Kraków 2011.
 83. Współautor Kaganek K., Kruczek Z., Uwarunkowania metodyczne i organizacyjne pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z niepełnosprawnymi turystami. W: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Materiały VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2012.
 84. Współautor Rylska A., Ambroży T., Kaganek K., Rekreacyjne zajęcia hippiczne jako forma doskonalenia mechanizmu utrzymywania równowagi i postawy ciała u młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, W: Folia Turistica nr 29/2013, AWF Kraków, Kraków 2013.
 85. Kaganek K., Skwarczyński K., Wypadkowość i akcje ratownicze w Tatrach polskich w latach 2006-2011, W: Securitologia nr 2(18)/2013.
 86. Kaganek K., Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, W: Folia Turistica nr 29/2013, AWF Kraków, Kraków 2013.
 87. Kaganek K., Krawczyk J., Ochrona przeciwpożarowa jako element zapewnienia bezpieczeństwa – wybrany przykład turystyczny, W: Securitologia nr 2(20)/2014.
 88. Kaganek K., Krawczyk J., Postrzeganie przez gości hotelowych elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - wybrany przykład, W: Kultura bezpieczeństwa, nauka-praktyka-refleksje, nr 16, lipiec-grudzień 2014, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
 89. Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego, W: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 21, Nr 1, Lublin 2015.
 90. Kaganek K., Sporysz S., Urban exploration w opinii polskich urbonautów, W: Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży, formy, uwarunkowania, skutki, AWF, Biała Podlaska 2015.
 91. Kaganek K., Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i kwalifikowanej, PTTK, Warszawa 2015.
 92. Kaganek K., Sabat M., Wypadkowość wśród turystów w Bieszczadach, w latach 2009-2013, "Security, Economy & Law", nr 1/2016 (X), 2016.
 93. Kaganek K., Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby niepełnosprawne, W: Społeczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, P. Żegleń, R. Grzywacz (red.), Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2016.
 94. Kaganek K, Wróbel M., Analiza wypadkowości turystycznej w Beskidzie Żywieckim w latach 2006-2010, W: "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje", nr 23, lipiec-wrzesień, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016.
 95. Kaganek K., Kurek A., Questing i inne formy nowoczesnego wymiaru poznawania, W: Współczesne oblicza krajoznawstwa, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 2016
 96. Kaganek K., Ambroży T., Mucha D., Jurczak A., Bornikowska A., Ostrowski A., Janiszewska R., Mucha T., Barriers to participations in tourism in the disabled, Polish Journal of Sport and Tourism, Biała Podlaska, Vol. 24, No. 2, 2017.
 97. Kaganek K., Hujda M., Wypadkowość turystyczna w paśmie Babiej Góry i Mosornego Gronia w latach 2005-2010, W: Odcienie bezpieczeństwa, obszary badań, kierunki rozwoju, (red. P. Polko, M. Walancik),Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2017.
 98. Kaganek K., Kisiel D., Brożyna J., Trening siłowy kobiet jako bezpieczna forma rekreacji ruchowej, Security, Economy & Law Nr 2/2017 (XV), (44–60) DOI 10.24356/SEL/15/3
 99. Kaganek K., Potaczek K., Analiza wypadkowości wśród turystów w Beskidzie Wyspowym w latach 2007‒2010, Security, Economy & Law Nr 3/2017 (XVI), Apeiron, Kraków 2017
 100. Kaganek K., Wybrane uwarunkowania i funkcje turystyki jako determinanty uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne ruchowo, wzrokowo i słuchowo, Folia Turistica, nr 43/2017, Kraków 2017
 101. Współautor Cembruch-Nowakowski M., Kaganek K., Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w podsektorze rekreacji i rozrywki, Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyka, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2018-2019.
 102. Kaganek K., Turystyka i rekreacja jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, W: (Nie)pełnosprawny turysta, Wybrane zagadnienia teorii i praktyki turystyki społecznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2019.
 103. Współautor Ostrowski A., Stanula A., Swinarew A., Kaganek K., Skaliy A., Wiesner W., Skalski D., Makowiec M., Innowacyjna płetwa z wyprofilowanym wzdłużnie piórem na tle dotychczasowych wynalazków i ofert rynkowych, W: Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce (red. nauk.) Arkadiusz Stanula, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2020.
 104. Kaganek K., Sulkiewicz Ł., Analiza akcji ratowniczych na Jeziorze Solińskim w turystyce i rekreacji w latach 2007-2015, Kultura Bezpieczeństwa Nr 38, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”, Kraków 2020.
 105. Kaganek K., Podstawy warsztatu pilota i przewodnika - kadra w turystyce osób z niepełnosprawnościami, W: Sprawnie dla niepełnosprawnych, Vademecum obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, praca zbiorowa, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2020.
 106. Współautor: Alejziak W., Kaganek K., Kromka G., Stelmach. P., Szczechowicz B., Wilkońska A., Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” (MCETS), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2021.
 107. Współautor: Kaganek K., Sulkiewicz Ł., Zagrożenia i wypadkowość w turystyce i rekreacji na Jeziorze Solińskim w latach 2007-2015, PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK XIV NUMER 4/2021 (53), Poznań,
 108. Współautor: Ostrowski A., Stanula A., Skaliy A., Skalski D., Wiesner W., Ambroży D., Kaganek K., Rydzik Ł., Ambroży T., Individual determinants as the causes of failure in learning to swim with the example of 10-year-old children, International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol. 19, iss. 9 (2022), art. nr 5663, s. 1-14.
 109. Współautor: Ostrowski A., Stanula A., Ambroży T., Rydzik Ł., Skality A., Skalski D., Kaganek K., Mulyk K., Physical effort and pace of MTB and eMTB bicycles on mountain trails - a case study, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 23 (issue 7), Art 216, pp. 1762 - 1773, July 2023 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.