Absolwent studiów magisterskich z Turystyki i Rekreacji (Wydział Turystyki i Rekreacji, specjalizacje: odnowa biologiczna i zarządzanie ośrodkami spa) na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktor nauk o kulturze fizycznej (AWF Kraków). Ukończył studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Uczestnik staży naukowo-badawczych w University College of Southeast Norway (Buskerud und Vestfold University College) - Norwegia oraz Department of Food Analysis of the Hamburg School of Food Analysis - Niemcy. Uczestnik szkoleń z zakresu masażu, masażu tkanek głębokich terapii manualnej i technik leczenia bólów kręgosłupa. Trener koszykówki klasy C oraz instruktor fitness - ćwiczeń siłowych. Uczestnik staży trenerskich w Rivas Ecopolis Madryt (Hiszpania) i Reprezentacji Polski mężczyzn do lat 15. Autor i współautor 24 publikacji naukowych, w tym 4 notowanych w bazie Web of Science. Zainteresowania naukowe koncentrują się w dziedzinach kultury fizycznej, zdrowia oraz zarządzania i jakości.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 1. Popek A.: Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of CreatingQuality Food for People With Increased Physical Activity W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 30-41. ISBN 978-83-7789-291-6.
 2. Popek         A.:       The      Consumer       Preferences     Analysis         as        the Element Supporting Buildingan Organic Food Supplies Chain W: Ekonomikos vystymasis : procesai irtendencijos : III-osiostarptautinė smokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metųir Ekonomikos fakulteto 70-ties metųjubiliejam spaminėti,  vykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikosfakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsniųrinkinys. T. 2. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. ISBN 978-609-436-034-3.
 3. Popek A.: Consumer research as an element supporting the product management process Industry W: Environment & Technology in Business / eds. Alina Matuszak Flejszman, Alfred Błaszczyk. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2016. 
 4. Popek S., Popek A.: Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport; Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, „Współczesne problemy zarządzania”. Marketing w Organizacji; nr 8, s. 80-97,  Jarosław, 2016. 
 5. Popek A.: Analysis of the behavior of players in competitive athletes in relations to the use of specialized diet ary supplements as a part of creating aninnovative product; VIosiostarptauntinesmokslines-praktines konferencijos, ivykusios Vilnius kolegijos Ekonomikos fakultete;  Ekonomikos Vystymasis: ProcesaiirTendencijos. s. 67-73, Vilnius, 2017. 
 6. Popek S. Popek A.: Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją; Finanse w Aktywności Gospodarczej; Wyd. PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2017. 
 7. Frączek B., Gacek M., Klocek E., Popek A.: Poziom wiedzy na temat fizjologicznych właściwości probiotyków w grupie studentek kosmetologii; Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowana Fizycznego w Krakowie, s. 184-185, Kraków, 2017. 
 8. Popek A., Gacek M.: The Sens of Satisfaction with Life versus Dietary Choices of Female Fitness Instructors from Fitness Clubs in Krakow, s.58-59, wyd. AWF Kraków, Kraków, 2017 
 9. Popek A.: Dietetic catering as a form of sustainable product. Monografia nr 10 Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. General Quality Problems. s.116-123,  Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2018.
 10. Popek A.: Poziom wykształcenia matek a zachowania żywieniowe chłopców w wieku 10 – 13 lat trenujących piłkę koszykową, s. 6-13. Biomedyczne Aspekty Zdrowia. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. s.6-12, Wyd. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia  Kraków, 2018.
 11. Popek A., Nowak M.: Zachowania żywieniowe grupy krakowskiej młodzieży gimnazjalnej uprawiającej sport, s. 102-108. Biomedyczne Aspekty Zdrowia. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. s.102-107,Wyd. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia  Kraków, Kraków, 2018.
 12. Popek A.: Badanie wpływu metody produkcji na determinanty jakości oleju lnianego,
 13. 50 – 54, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2018. 
 14. Popek S., Popek A.: Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S. Improving the Quality of the Workplace using of 5S Method; Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, Współczesne problemy zarządzania, nr 11, Zarządzanie rozwoje organizacji, s. 57-66, Jarosław 2017.
 15. Popek A.: Analysis of the Behavior of Players in Competitive Athletes in Relation to the Use of Specialized Dietary Supplements Designed for Professional Athletes as Part of Creating an Innovative Product Range; Conference Proceedings from the Thirteenth Scientific Conference with International Participation, s. 86-97, wyd. Science and Economics Pubishing House University of Economics – Varna, 2018.
 16. Gacek M., Popek A.; Analiza zachowań żywieniowych mężczyzn wyczynowo i amatorsko trenujących piłkę siatkową. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t.I, nr 2, s. 93-102, Częstochowa, 2018.
 17. Popek A., Popek S.: Food Preservation and its Role in Creating selected Aspects of the Quality of Processed Fruit; 15th International Commodity Science Conference pt.: Currenat Trends in Comodity Science, Food Quality and Safety; Faculty of Comodity Science, Poznań University of Economics & Business; Wydanwnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji – PIB; 70-80, 2019.
 18. Popek A. Próba Oceny Atrakcyjności Ekonomicznej Organizacji Sektora Spożywczego. An Attempt to Assess Economic Attractiveness of the Food Sector Organization. Współczesne Problemy Zarządzania. 15. 2020. 
 19. Popek A., Popek S. : Realizacja koncepcji TQM w wybrancyh systemach zarządzania organizacją; Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, Współczesne problemy zarządzania, nr 12, 132-142, 2018
 20. Popek A.: Wpływ aktywności fizycznej na kontrolę kognitywną. Effect of physical activity on cognitive control. Zdrowie w Ujęciu Biomedycznym. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. Kraków 2019.
 21. Popek A. Potencjał żywności w profilaktyce nowotworów. Potential of food in the prevention of cancer. Zdrowie w Ujęciu Biomedycznym. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. Kraków 2019.
 22. Popek S., Popek A.: Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturig Processes and Products; X International Scientific and Practical Conference „Innovations in Mechanical Engineering“ – Kemerovo, Russia, 2019.
 23. Gacek M., Wojtowicz A., Popek A. Personality Determinants of Diet Health Quality among and Elite Group of Polish Team Athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health. 19, 2022.
 24. Gacek M., Wojtowicz A., Popek A. Personaity Determinants of Eating Behaviours among an Elite Group of Polish Athletes Training in Team Sports. Nutrients. 15, 2023.
 25. Gacek M., Wojtowicz A., Popek A. Personality Determinants of Exercise-Related Nutritional Behaviours among Polish Team Sport Athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health. 20, 2023.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy"; Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kraków 16.09.2014.
 2. III rd International Scientific-Practical Conference "Economic Development: Processes and Tendecies"; VilniausKolegija/University of Applied Sciences; 29-30.04.2015, Vilnius; Lithuania/Litwa.
 3. International Scientific  Conference “Environment & Technology in Business”; Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science; Poznań, May11th, 2016. Norway Grant Product &Process Management. Environmental Focus. 
 4. Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowana Fizycznego w Krakowie nt. Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii – Kraków 20-22 kwietnia 2017. Plakat: Poziom wiedzy na temat fizjologicznych właściwości probiotyków w grupie studentek kosmetologii. Frączek B. Gacek M. Klocek E. Popek A.
 5. Economic Development: Processes and Tendencies – Vilnius, April 26, 2017. Popek A.; Prezentacja ustna Popek A.: Analysis of the behaviour of players in competitive athletes in relations to the use of specialized diet ary supplements as a part of creating aninnovative product. 
 6. VIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Wiosna Promocji Zdrowia”, Krakowska

      Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – Kraków 10 maja 2017. Gacek M., Popek A.; Prezentacja ustna Popek A.: Poziom wykształcenia matek a zachowania żywieniowe chłopców w wieku 10-13 lat trenujących piłkę koszykową.

 1. VIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Wiosna Promocji Zdrowia”, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – Kraków 10 maja 2017. Gacek M. Nowak M. Popek A. Prezentacja ustna Popek A.: Zachowania żywieniowe grupy krakowskiej młodzieży gimnazjalnej uprawiającej sport.
 2. IV Konferencja Medyczna Neo – Stop, czyli jak kontrolować niekontrolowane – onkologia okiem studentów – Kraków 31 maja 2017. Popek A.: Prezentacja ustna Popek A.: Znaczenie probiotyków w profilaktyce nowotworów jelita grubego – przegląd piśmiennictwa. 
 3. The Second Internationl Scientifiv Conference Motor Abilities in Sports – Theoretical Assumptions and Practical Implications. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 21-23 wrzesień, 2017. Prezentacja posterowa: Poczucie satysfakcji z życia a wybory żywieniowe grupy instruktorek fitness z klubów krakowskich. Popek A., Gacek M.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychożywieniowe Uwarunkowania Zdrowia. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 17 listopad, 2017. Prezentacja ustna: Umiejscowienie poczucia kontroli zdrowia a wybrane zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych. Gacek M. Popek A.
 5. Studenckie Dni Jakości pt. "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnego towaroznawstwa", Akademia Morska w Gdyni, 22-23 marca, 2018. Prezentacja ustna: Badanie wpływu metody produkcji  na determinanty jakości oleju lnianego. Popek A.
 6. Konferencia: Rekreacny Sport, Zdravie, KvalitaZivota. UstavTelesnejVychovy a Sportu Univerzity P. J. Safarika v Kosicach, 12 – 13 kwietnia, Kosice. Prezentacja posterowa:
 7. The Frequency of Eating Selected Groups of Products among Young Women with Different Lifestyles. Gacek M., Popek A.  2. Analysis of nutritional behaviors of men - competitive and amateur volleyball players in the light of qualitative recommendations for athletes. Popek A., Gacek M.
 8. IX Konferencja Studenckich Kół Naukowych “Wiosna Promocji Zdrowia”. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 15 maj 2018. Prezentacja ustna: Wpływ aktywności fizycznej na kontrolę kognitywną. Popek A. 
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Psychożywieniowe i Środowiskowe Uwarunkowania Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 18-19 maj, 2018. Prezentacja ustna: Poziom optymizmu a zachowania żywieniowe piłkarzy. Popek A., Gacek M.
 10. V Studencka Konferencja Medyczna Neo Stop – czyli jak kontrolować niekontrolowane – onkologia okiem studentów. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 5 czerwca, 2018. Prezentacja ustna: Potencjał żywieniowy w profilaktyce nowotworów. Popek A.
 11. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy – Prezentacja ustna: Dietetic catering as a form of sustainable product, 11-13 czerwiec 2018, Radom.
 12. 13 th Scientific Conference with International Participation „Commodity Science – Traditions and Actuality“ – Varna, 18 th – 19 th October 2018, Univesity of Economics – Varna, Bulgaria.
 13. Konferencja – Komisja ds. Wychowania Fizycznego przy Zarządzie Głównym AZS, 22.01.2019 r. Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.
 14. XIV Dni Młodych Towaroznawców, Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, Poznań 6- 7.06.2019 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa.
 15. Szkoleniowa Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki, Kraków 9.06.2019 r., Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki. 
 16. 15 th International Commodity Science Conference „Current Trends in Commodity Science“ – Poznań – Dolsk, 10 th – 13 th June 2019, Poznań University of Economics and Business.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Polska 2022 – ostatnie doświadczenia i obecne wyzwania, Kraków,
  13-15.10.2022 r., Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
 18. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK (CMQ2022) XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ2022), pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” odbędzie się w dniach 26-27 (środa-czwartek) października 2022 roku.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login