DR HAB. ROBERT WALASZEK, PROF. AWF - pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, pracownik Zakładu Rekreologii i Odnowy Biologicznej w Instytucie Rekreacji i Sportów Przestrzeni – pełni w nim funkcję wicedyrektora ds. nauki. Członek Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w kadencji 2020-2024. Magister rehabilitacji ruchowej, studia magisterskie ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w 1986 roku. Specjalista rehabilitacji ruchowej I°(1993), doktor nauk o kulturze fizycznej (1998), doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej (2017); specjalizuje się w zakresie fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu, odnowy biologicznej, masażu leczniczego i treningu zdrowotnego. Promotor 233 prac magisterskich, 174 licencjackich, w swoim dorobku naukowym posiada 91 recenzowanych w Polsce i zagranicą publikacji naukowych (w tym 14 ze współczynnikiem Impact Factor) i 7 podręczników akademickich. W dużej części znajdują się one w międzynarodowym obiegu informacji m.in. w bazach Web of Knowledge, Web of Science czy Scopus. Oryginalność prac z Impact Faktor, potwierdzona jest liczbą cytowań, obliczonych na podstawie baz Web of Science i Scopus, wynosząca łącznie: 153. Siedemnaście razy brał czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Uczestnik pięciu projektów badawczych z zakresu kultury fizycznej. W latach 1988 – 1998 brał czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem  Oddział w Krakowie – swoją wiedzę i doświadczenie kliniczne wykorzystywał w pracy Koła Chorych na Stwardnienie Rozsiane - najważniejszym osiągnięciem było wznowienie kompleksowej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane zamieszkałych na terenie Krakowa wraz z intensyfikacją opieki domowej. W latach 2010-2012 brał udział w projekcie badawczo-dydaktycznym europejskiego programu LLP Erasmus – Innovations and Learning in Spa Management (ILIS). W swoich pracach porusza tematykę oceny postawy ciała, promocji i profilaktyki zdrowia, odnowy biologicznej, terapii manualnej, masażu leczniczego i antropomotoryki. W 2017 roku za całokształt trzydziestoletniej działalności dydaktycznej został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkiem Klubu „Ludzie Masażu”.

           

                                       DOROBEK NAUKOWY  1991 - 2023

 

Wykaz publikacji

 1. Walaszek R., Kasperczyk T. 1999. Ocena postępów rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym na podstawie wybranych parametrów, [w:] red. Grzegorczyk L. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie. Materiały Sympozjum Naukowego n.t.: „Zagrożenie zdrowia człowieka u progu XXI wieku”. s. 101-111.
 2. Walaszek R., Kasperczyk T. 1999. Ocena wpływu fizjoterapii na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym. Postępy Rehabilitacji, 13(1): 89-100.
 3. Walaszek R., Staszków E., Chwała W. 2000. Fizjoterapia po rekonstrukcji włóknami węglowymi zerwanego ścięgna Achillesa, [w:] red. Korzyński M. i Cwanek J. Zbiór Prac V Seminarium Naukowego Mechanika w Medycynie, Rzeszów, s. 241-246.
 4. Chwała W., Staszków E., Walaszek R. 2000. Analiza aktywności bioelektrycznej mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa. Inżynieria Biomateriałów, 11:18-23.
 5. Kasperczyk T., Walaszek R. 2001. Strategia postępowania w terapii manualnej. Fizjoterapia Polska, Warszawa, 1(2): 173-178.
 6. Chwała W., Staszków E., Walaszek R. 2002. Biomechaniczna analiza parametrów siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa. Inżynieria Biomateriałów, 21: 26-33.
 7. Kużdżał A., Walaszek R. 2001. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część I. Charakterystyka właściwości fizycznych światła V.I.P. oraz mechanizm oddziaływania biofizycznego. Fizjoterapia, 9(4): 48-53.
 8. Kużdżał A., Walaszek R. 2002. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część II. Mechanizm biologicznego oddziaływania polichromatycznego światła spolaryzowanego liniowo – V.I.P. Light. Fizjoterapia, 10(3-4): 65-71.
 9. Kużdżał A., Walaszek R. 2003. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część III. Wpływ terapeutycznego światła V.I.P. na morfotyczne parametry krwi”. Fizjoterapia, 11(1): 49-59.
 10. Kużdżał A., Walaszek R. 2004. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część IV. Przydatność terapeutycznego światła V.I.P. w leczeniu trudno gojących się ran. Fizjoterapia, 12(2): 55-63.
 11. Kużdżał A., Walaszek R. 2004. Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (V.I.P. Light) w rehabilitacji. Część V. Przydatność terapeutycznego światła V.I.P. w leczeniu trudno gojących się odleżyn – badania własne. Fizjoterapia, 12(4): 19-26.
 12. Kozłowska R., Walaszek R. 2005. Skuteczność leczenia otyłości podczas wczasów odchudzających. Część I. Kontrola masy ciała i wskaźnika BMI. Zdrowie Publiczne, 115(3): 342-344.
 13. Walaszek R., Kasperczyk T., Kużdżał A. 2005. Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty). Fizjoterapia Polska, 5(4): 451-456.
 14. Chwała W., Ruchlewicz T., Staszków E., Walaszek R., Błażewicz S. 2006. Ocena     parametrów  kinematycznych chodu i efektów fizjoterapii pacjenta po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa nićmi węglowymi na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu. Inżynieria Biomateriałów, 54-55: 35-42.
 15. Walaszek R., Kasperczyk T., Czapla D. 2006. Ocena funkcjonalna stawów obręczy biodrowej u dzieci ze skoliozami i zdrowych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3:12-17.
 16. Kasperczyk T., Momola I., Walaszek R. Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii. Medycyna Manualna, 1: 27-34.
 17. Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak M. 2006.Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat. Medycyna Manualna, 4: 8-16.
 18. Pietras A., Kużdżał A., Walaszek R. 2006. Wydolność fizyczna dziewcząt 14 i 15 – letnich w świetle testu wysiłkowego PWC 170. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 8-9: 30-33.
 19. Pietras A., Kużdżał A., Walaszek R. Zróżnicowanie wybranych parametrów somatycznych a sprawność układu oddechowego u 14-15- letnich dziewcząt. Medycyna Sportowa, 22(6): 305-308.
 20. Walaszek R., Momola I., Hajdaniak J. 2007. Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat, [w:] Opracowanie Monograficzne pod redakcją D. Muchy i H.R. Zięby pt. „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, s. 303-318.
 21. Walaszek R., Mucha D., Dworak D., Mikulakova W. 2008.Comparison of arch of foot between women sprinters and non-training women. Presovska Univerzita v Presove. Molisa 5 Medicinsko – ošetrovatel’ské listy Šariša, Presov, s. 197-201.
 22. Kasperczyk T., Walaszek R. 2009. Przydatność metod punktowania w ocenie wad postawy ciała, [w:] Opracowanie Monograficzne pod redakcją J. Nowotnego pt.” Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka -Diagnostyka-Terapia”. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Polska Akademia Nauk-Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Bielsko-Biała, s. 57-63.
 23. Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak Ł. 2009. Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat. Fizjoterapia, 17(1): 11-19.
 24. Walaszek R., Kasperczyk T., Kaczmarek A. 2009. Oddziaływanie mikroklimatu jaskiń solnych na schorzenia układu oddechowego osób starszych. Fizjoterapia Polska, 9(2): 158-170.
 25. Walaszek R., Kasperczyk T., Chwała W., Staszków E. 2009. Ocena efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym. Inżynieria Biomateriałów, 87: 13-23.
 26. Walaszek R., Goniwiecha M. 2009. Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (część I). Refleksoterapia, 2: 48-52.
 27. Walaszek R., Goniwiecha M. 2009. Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (część II). Refleksoterapia, 3: 49-53.
 28. Kużdżał A., Szczygieł A., Walaszek R. 2010. Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Fizjoterapia Polska, 10(1): 37-48.
 29. Walaszek R., Handzel J. 2010. Ocena skuteczności postępowania terapeutycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Chatka” w Nowym Targu. Zdrowie Publiczne, 120(3): 263-270.
 30. Walaszek R., Nycz M. 2010. Ocena wpływu treningu na urządzeniu Vacuum Jet na modelowanie sylwetki kobiet w wieku 25-35 lat. Refleksoterapia, 3: 47-52.
 31. Walaszek R. 2012. Evaluation of the Relation Between Body Posture Parameters as Measured with the Use of the Photogrammetric Method with Somatic Features and Motor Skills of Kraków’s Girls Aged 14. Antropomotoryka, 22(60): 49-63. 
 32. Walaszek R., Korotusz N. 2012. Metoda pilates i ćwiczenia jogi a wybrane parametry psychofizyczne kobiet w wieku 25-30 lat, [w:] Kasperczyk T. (red.) Promocja zdrowia wyzwaniem XXI w. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków.
 33. Walaszek R.,  Pluszyńska A., Borowiec K. 2013. Evaluación del impacto de masaje clásico en la presión sanguínea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertensión clínicamente identificada. Cuestiones de Fisioterapia. Universidad de Alcala, 42 (1): 57-64.   
 34. Walaszek R. 2013. Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne, [w:] Kasperczyk T.(red.) Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Wydawnictwo Jet, Kraków, s. 129-151.
 35. Walaszek R., Kasperczyk T., Jędrosz J. 2013. Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi dziewcząt grających na flecie poprzecznym. Medycyna Rodzinna, 4: 9-16.
 36. Walaszek R., Cioroch P., Walaszek K., Burdacki M. 2013. Urazowość i bezpieczeństwo w windsurfingu. Sport Wyczynowy, Warszawa, nr 3-4 (547-548), s. 122-131.
 37. Kasperczyk T., Walaszek R., Kuczmierczyk N. 2013. Smog elektromagnetyczny a sen. Człowiek i Zdrowie/ Human and Health, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 3: 13-26.
 38. Marszałek A., Walaszek R. 2013. Pływanie i ćwiczenia w wodzie jako środek oddziaływania kompensacyjno – korekcyjnego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4: 157-167.
 39. Walaszek R., Kasperczyk T., Borowiec K. 2013. Ocena   postawy ciała  i zdolności motorycznych  dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat. Fizjoterapia, 21(4): 3-16.     
 40. Kasperczyk T., Walaszek R. 2014. Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich. Medycyna Manualna, 1: 11-16.
 41. Walaszek R., Nosal T. 2014. Assessment of overall motor coordination in eight year old children practising rock’n roll  against the background of clinical control group. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 6(2): 90-99.
 42. Kasperczyk T., Walaszek R., Ostrowski A. 2013. Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych – teoria a rzeczywistość. Folia Turistica, 29: 149-
 43. Walaszek R., Marszałek A. 2014. Rehabilitacja ręki Człowiek-Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 1(23): 45-60. DOI: 10.5604/17345537.1116709
 44. Chwała W., Koziana A., Kasperczyk T., Walaszek R., Płaszewski 2014. Electromyographic Assessment of Functional Symmetry of Paraspinal Muscles during Static Exercises in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. BioMed Research International. Volume 2014, Article ID 573276, 7 PAGES HTTP://DX.DOI.ORG/10.1155/2014/573276 (IF 1,579)
 45. Walaszek R., Kasperczyk T., Gołąb G. 2014. Types of Leisure Time Activities

Among Lajkonik Snacks Company Employees in Skawin.. Health Problems of Civilizations, 8(3): 21-30. 

 1. Lizis P., Walaszek R. 2014. Evaluation of the Relations Between Body Posture Parameters with Somatic Features and Motor Abilities of Boys Aged 14 years. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4):810-814. DOI: 10.5604/12321966.1129938 (IF 1,126)
 2. Kasperczyk T., Walaszek R. 2014. Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych [w:] „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, Monografia nr 2, red. Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, s. 259-269.
 3. Marszałek A., Walaszek R. 2014. Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu [w:] „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, Monografia nr 2, red. Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, s. 205-214.
 4. Kasperczyk T., Walaszek R. 2014. O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej. Medycyna Manualna, Głogów, 4: 27-31.
 5. Walaszek R., Szurmik T., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2014. Ocena wysklepienia podłużnego stóp dziewcząt i chłopców w wieku 5 lat ze środowiska wiejskiego. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, 16(2): 61-71.
 6. Szurmik T., Bibrowicz K., Walaszek R. 2014. Propozycja ćwiczeń korekcyjnych w formie obwodu stacyjnego dla dzieci i młodzieży z niskostopniowymi skoliozami. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, 16(2): 73-83.
 7. Kasperczyk T., Walaszek R. 2015. Topography of Spinal Column and Kidney Receptors as Illustrated by the Microsystem of the Foot . Journal of Traditional Chinese Medicine, 35(3): 329-334. DOI:10.1016/S0254-6272(15)30106-0, (IF 1,023).
 8. Walaszek R. 2015. Impact of classic massage on blood pressure in patients with clinically diagnosed hypertension. Journal of Traditional Chinese Medicine, 35(4): 396-401. DOI: 10.1016/S0254-6272(15)30115-1, (IF 1,023).
 9. Kasperczyk T., Mucha D., Walaszek R. 2015. Metody diagnostyki w refleksoterapii. Medycyna Manualna, 19(1): 11-21.
 10. Walaszek R., Szeliga M., Walaszek K., Burdacki M. 2015. Ocena urazowości i bezpieczeństwa w amatorskim narciarstwie zjazdowym. Medycyna Manualna, 19(1): 22-32.
 11. Marszałek A., Walaszek R. 2015. Samobadanie piersi jako metoda wczesnego wykrywania raka piersi w oparciu o przegląd literatury / Breast self-examination as a method for early detection of breast cancer based on literature review. Health Problems of Civilizations, 9(4): 11-20. DOI: 5114/hpc.2015.57696
 12. Walaszek R., Porada W., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2015. Ocena postawy ciała i zdolności motorycznych kobiet grających na instrumentach muzycznych. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, 17(1): 23-35.
 13. Marszałek A., Walaszek R. 2016. Przegląd wyników badań na temat karmienia piersią kobiet w okresie połogu z uwzględnieniem aspektów leczniczych i profilaktycznych / The review of results of research on breastfeeding considering medicinal and prophylactic aspects. Health Problems of Civilizations, 10(1): 39-45. DOI: 10.5114/HPC.2016.58207.
 14. Walaszek R. 2016. Wpływ aktywności fizycznej na organizm [w:] Zarys kinezjologii/An Outline of Kinesiology, red. T. Kasperczyk, D. Mucha. Wydawnictwo JET, Kraków, s. 170-187.
 15. Walaszek R., Ridan T., Walaszek K., Burdacki M. 2016. Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego. Medical Review, 14(1): 48–60. DOI: 10.15584/MEDREV.2016.1.4
 16. Walaszek R., Burdacki M., Marszałek A., Walaszek K. 2016. Zmiany cukrzycowe w narządzie ruchu z uwzględnieniem aspektów leczniczych i profilaktycznych w oparciu o przegląd literatury / Diabetes Related Changes in the Limbs- their Treatment and Prevention Based on the Reviewed Literature. Medycyna Manualna, 20(1): 20-26.
 17. Walaszek R., Szurmik T., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2016. Medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i społeczne oddziaływania hipoterapii / Medical, pedagogical, psychological and social impact of hippotherapy and their level of fitness by using. Medycyna Rodzinna, 19(2): 91-97.
 18. Kasperczyk T., Mucha D., Walaszek R. 2016. Dylematy współczesnej terapii manualnej/ Dilemmas of Modern Manual Therapy. Medycyna Manualna / Polish Journal of Manual Medicine, 20(2): 33-38.   
 19. Walaszek R., Żebro M., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2016. Czynniki ryzyka choroby nowotworowej. Promocja Zdrowia i Ekologia, 2: 41-47.
 20. Walaszek R, Sterkowicz S, Chwała W, Sterkowicz-Przybycień K, Walaszek K, Burdacki M, Kłys A. 2017. Assessment of the impact of regular judo practice on body posture, balance, and lower limbs mechanical output in six-year-old boys. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(12): 1579-1589; DOI: 23736/S0022-4707.16.06602-0.  (IF 1,120).  
 21. Walaszek R., Chwała W., Walaszek K., Burdacki , Błaszczuk J. 2017. Evaluation of the Accuracy of the Postural Stability Measurement with the Y-balance Test Based on the Levels of the Biomechanical Parameters. Acta of Bioengineering and Biomechanics.   19(2): 121- 128; DOI: 10.5277/ABB-00675-2016-02, (IF 0,964).
 22. Marszałek A., Walaszek R., Walaszek K., Burdacki M. 2017. Ocena wpływu aktywności fizycznej na redukcję tłuszczowej tkanki trzewnej w przebiegu zespołu metabolicznego. Promocja Zdrowia i Ekologia, 2: 8-17.
 23. Marszałek A., Walaszek R. 2017. Ocena wpływu aktywności fizycznej na zaburzenia seksualne w przebiegu zespołu metabolicznego. Promocja Zdrowia i Ekologia, 2: 63-69.
 24. Walaszek R., Chwała W., Walaszek K., Burdacki 2018. The assessment of the relationships between body posture indices and the Y-Balance Test results in the adolescents. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 20(2): 149-157. DOI: 10.5277/ABB-01127-2018-02,  (IF 1,112).
 25. Walaszek R., Marszałek A.,  Kasperczyk T., Walaszek K.,  Burdacki 2018. The efficacy of Aromatherapy in prevention of herpes simplex virus infections. Indian Journal of Traditional Knowledge. 17(3): 425-429. (IF 0,920).
 26. Walaszek R., Maśnik N., Marszałek A., Walaszek K., Burdacki M. 2018. Massage Efficacy in the Treatment of Autistic Children - a Literature Review. International Journal of Developmental Disabilities, 4-5: 258-262, DOI 1080/20473869.2017.1305139, (IF 0,472).
 27. Walaszek R., Sterkowicz S., Chwała W, Sterkowicz-Przybycień K., Burdacka K., Burdacki M. 2019. Assessment of Body Posture with the Moire's Photogrammetric Method in Boys Practising Judo Versus Their Non-Sports-Practising Peers. Science & Sports, 34(3): 187 – 194.  10.1016/J.SCISPO.2018.08.009 (IF 0,684).
 28. Walaszek R., Marszałek A., Kasperczyk T., Burdacka K., Burdacki M. 2019. Aromatherapy in the Treatment of Rosacea Induced by Helicobacter Pylori. Physiotherapy Quarterly, 27(2): 17 – 21. 10.5114/PQ.2019.84271.
 29. Walaszek R., Chwała W., Sterkowicz-Przybycień K., Burdacka K., Burdacki , Kurowski P. 2019. Photogrammetric evaluation of body posture of 6-year-old boys training judo, in three repeated assessments. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 21(3): 149-157. DOI: 10.5277/ABB-01356-2019-03,  (IF 1,112).
 30. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R., Burdacka K., Burdacki M. 2019. Wykorzystanie kinesiotapingu w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa/ The use of Kinesio taping in the treatment of lower back pain syndromes. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 25(4): 213-217, DOI: 10.26444/MONZ/114978
 31. Kurowski P., Walaszek R. 2019. Wady postawy a sport. [w:] Zdrowie w ujęciu biomedycznym. Monografia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, red. Markowski A. s. 44 – 51; Kraków.
 32. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R. 2020. Andrew Taylor Still – twórca osteopatii/Andrew Taylor Still – creator of osteopathy. Medycyna Manualna/Polish Journal of Manual Medicine. 24(1): 61-69.
 33. Burdacka K., Walaszek R., Kasperczyk T., Marszałek A., Burdacki M. 2020. Physiotherapy methods used in the treatment of cystic fibrosis - a literature review. Physiotherapy Review. 24(3): 5-14; DOI: 10.5114/PHR.2020.102997.
 34. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R. 2021. The Concept of Chiropractics by Daniel D. Palmer and its Development over the Years. Medical Rehabilitation. 25(1):19-29; DOI: 5604/01.3001.0014.7765.
 35. Kasperczyk T., Marszałek A., Walaszek R. 2021. Medical cups and their therapeutic use. Health Problems of Civilization. 15(1): 68-77, DOI: 5114/HPC.2020.98443.
 36. Kasperczyk T., Walaszek R. Marszałek A. 2021. Evaluation of the thermal factor in vacuum therapy.  Acupuncture & Electro-Therapeutics Research. 46(2):101-110; DOI: 3727/036012921X16164310686725. (IF 0,200).
 37. Burdacka K., Chwała W., Walaszek R., Burdacki M. 2021. Evaluation of postural stability in girls and boys during the adolescence period. Physiotherapy Quarterly. 29(2): 73-78. DOI: 10.5114/pq.2020.100289.
 38. Kasperczyk T., Marszałek A., Walaszek R. 2021. Dysfunkcje stawowe w obszarze ortopedycznej terapii manualnej/Joint dysfunctions in the field of orthopaedic manual therapy. Promocja Zdrowia i Ekologia. 21(1):10-17.
 39. T., Marszałek A., Permoda A., Walaszek R. 2021.  Professor Henryk Chmielewski and other pioneers of manual therapy in Poland. Physiotherapy Quarterly. 29(4): 87-92. DOI: 10.5114/pq.2021.105889.
 40. Walaszek R. Chwała W., Burdacka K., Burdacki M. 2022. Comparative assessment of postural stability and range of motion between the left and right lower limbs in boys aged 14 years. Antropomotoryka/Journal of Kinesiology and Exercise Sciences.  32(98): 1-10. DOI: 10.5604/01.3001.0015.8245.
 41. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R. 2022. Dog Therapy in Supporting the Rehabilitation Process of Children with Autism. Medical Rehabilitation. 26(3): 58-63, DOI: 10.5604/01.3001.0015.8748.
 42. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R. 2022. The influence of physical activity on the improvement of motor functioning in people with Parkinson's disease. Health Problems of Civilization. 16(3): 239-245, DOI: 5114/hpc.2022.119426
 43. Bibrowicz K., Szurmik T., Lipowicz A., Walaszek R., Mitas A. 2022. Tilt and Mobility of the Hip Girdle in the Sagittal and Frontal Planes in Healthy Subjects Aged 19–30 Years. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 35(6): 1203-1210, DOI: 3233/BMR-200176. (IF 1.456).
 44. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R., Burdacka K. 2022. The impact of physical activity on the cognitive fitness of the elderly – a review. European Journal of Clinical and Experimental Medicine, 20 (4): 470–477, DOI: 15584/ejcem.2022.4.13.
 45. Marszałek A., Kasperczyk T., Walaszek R. The use of hippotherapy in shaping the body posture and balance in children with Down syndrome. Sport and Tourism Central European Journal, 5(4): 69-81. DOI: 10.16926/sit.2022.04.04.
 46. Chwała W., Burdacka K., Walaszek R., Burdacki M. Evaluation of the Accuracy of the Postural Stability Measurement with the Y-balance Test Based on the Levels of the Biomechanical Parameters of 14-year-old girls. Iranian Journal of Public Health, 52(5): 969-977. DOI: 10.18502/ijph.v52i5.12713. (IF 1,4).

 

 

Wykaz skryptów, podręczników i rozdziałów w podręcznikach

 

 1. Walaszek R., Pąchalski A., Gawinek M. 1991. Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej. Wydawnictwo Skryptowe, Nr 111. AWF Kraków.
 2. Walaszek R. (red.). 1999. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
 3. Walaszek R. 1999. Fizykoterapia wspomagająca masaż, [w:] red. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
 4. Walaszek R. 1999. Masaż dzieci, [w:] red. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
 5. Walaszek R. 1999. Badanie narządu ruchu dla potrzeb masażu, [w:] red. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo REHMED, Kraków.
 6. Walaszek R., Magiera L. 2003. „Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej”. Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków.
 7. Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. 2007. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków.
 8. Walaszek R. 2012. O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej, [w:] red. Kasperczyk T., Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wydawnictwo Jet, Kraków. 
 9. Walaszek R. 2012.  Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich, [w:] red. Kasperczyk T., Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wydawnictwo Jet, Kraków. 
 10. Walaszek R. 2013. Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne, [w:] red. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Wydawnictwo Jet, Kraków.
 11. Walaszek R. 2016. Wpływ aktywności fizycznej na organizm, [w:] red. Kasperczyk T., Mucha D. Zarys kinezjologii. Wydawnictwo Jet, Kraków.

 

Wykonane recenzje dla czasopism naukowych

 1. „Natural Product Research”
 2. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation”
 3. „Gait & Posture”
 4. “Acta of Bioengineering and Biomechanics”
 5. „African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicine”
 6. „Physiotherapy Quarterly”
 7. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences
 8. „Folia Turistica”
 9. “Promocja Zdrowia i Ekologia”
 10. „Fizjoterapia”
 11. „Refleksoterapia”
 12. „Sport and Tourism. Central European Journal”
 13. “Health Problems of Civilization”
 14. „Advances in Rehabilitation”

 

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych

 

 1. III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ustroń/Cieszyn, 17-19.09.1998: „Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym”.

 

 1. International Conference of Biomaterials Cracow‘99. 05. – 02.06.1999: „Analiza biomechaniczna mięśni kończyn dolnych po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa”.

 

 1. Sympozjum Naukowe Zagrożenia Zdrowia Człowieka u progu XXI wieku, Rzeszów/Boguchwała, 09.-10.04.1999: „Ocena postępów rehabilitacji u chorych z niedowładem połowiczym na podstawie wybranych parametrów”.

 

 1. V Seminarium Naukowe „Mechanika w Medycynie” Rzeszów, IX 2000: „Rekonstrukcja włóknami węglowymi zerwanego ścięgna Achillesa”.

 

 1. V Kongres Medycyny Naturalnej, Toruń 05.-07.05.2000: „Strategia postępowania w terapii manualnej”.

 

 1. XI Konferencja Naukowa „Biomateriały w medycynie i weterynarii”, Rytro 14-17.10.2001: „Ocena parametrów kinematycznych chodu i efektów fizjoterapeutycznych u pacjenta po zespoleniu włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa – na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu”.

 

 1. IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa”. Warszawa, 23-25 czerwca 2006r.: „Zabiegi przed-i po mobilizacjach biernych na kręgosłupie” (praca otrzymała III miejsce w Sesji Plakatowej).

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych” Nowy Targ 2007: „Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat”.

 

 1. Konferencja Naukowa "Rehabilitacja w XXI wieku".23-25 luty 2012r. AWF Kraków: „Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych - teoria a rzeczywistość”- Sesja Plakatowa.

 

 1. Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku”. Krakowska Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków, 20-21.04.2012. „Ocena wpływu metody Pilatesa i ćwiczeń jogi na wybrane parametry psychofizyczne kobiet w wieku 25-30 lat”.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Profilaktyka w obszarze zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”. Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Targ 16-17.11.2012. „Metody diagnostyki w refleksoterapii”.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Blisko Człowieka”. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu. Żywiec – 23 marca 2013r.”Smog elektromagnetyczny a sen”.

 

 1. Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 25.04.2014. „Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych”

 

 1. Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 25.04.2014. „Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Medycyna manualna w teorii i praktyce". Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej, Ciechocinek 23-25.05.2014. „Dylematy terapii manualnej”.

 

 1. Konferencja Naukowa z okazji 10.lecia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach „Fizjoterapia i aktywność zdrowotna”, Katowice 26-27.11.2014. Propozycja ćwiczeń korekcyjnych w formie obwodu stacyjnego dla dzieci i młodzieży z niskostopniowymi skoliozami”.

 

 1. Konferencja Naukowa „Wiosna Promocji Zdrowia”. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 15.05.2018. „Wady postawy a sport”.

 

Zrealizowane i realizowane projekty badawcze w ramach badań statutowych AWF Kraków

 

 1. „Oceny wpływu intensywnej fizjoterapii na skuteczność leczenia chorych po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym”(1998-2000),
 2. „Oceny efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów, u których dokonano zabiegu zszycia przerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym” (2009-2010),
 3. Projekt badawczo-dydaktyczny europejskiego programu LLP Erasmus – Innovations and Learning in Spa Management (ILIS) (2010-2012),
 4. „Ocena wpływu systematycznego treningu judo na postawę ciała, równowagę, możliwości siłowe i moc mięśni dzieci w wieku 5-7 lat”  (2015-2016),
 5. „Ocena potencjału motorycznego, uzdolnień motorycznych, występowania wad postawy oraz stanu układu oddechowego w kontekście zagrożeń środowiskowych rozwoju dzieci i młodzieży z terenu miasta Krakowa w wieku 7 -18 lat” (2016).
 6. „Biomechaniczna ocena wpływu leczenia zachowawczego konfliktu panewkowo‑udowego według standardów Personalised Hip Therapy Health Technology Assessment u amatorów biegów długodystansowych”(2020-2023).

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login