doktor nauk o kulturze fizycznej (historia kultury fizycznej)

Charakterystyka dorobku naukowego:

Zasadnicza część dorobku naukowego skupiona jest wokół zagadnień z historii sportu i turystyki, szczególnie dziejów polskiego ruchu wysokogórskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Działalność naukowa:

Artykuły w czasopismach (lista B):

 1. Czyż M., Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego „Jaszcza” (1902–1991), „Folia Turistica” 2008, nr 19, s. 155-185.
 2. Czyż M., Dlaczego chodzimy po górach? Czyli o motywach uprawiania sportów wysokogórskich w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego, „Folia Turistica” 2010, nr 23, s. 241-255.
 3. Czyż M., Taternictwo – sport czy turystyka? Rozważania na marginesie pism taterników międzywojnia, „Folia Turistica” 2015, nr 36, s. 67-83.

Redakcja monografii:

 1. Cybula P., Czyż M., Owsianowska S., Góry – człowiek - turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, WSTiE i Wyd. "Proksenia", Kraków 2011, ss.397.

Rozdziały w monografiach:

 1. Czyż M., Główne kierunki ideologii taternickiej okresu międzywojennego w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego [w:] R. Wasztyl (red.), Polska kultura fizyczna w okresie zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe nr 85, AWF Kraków 2002.
 2. Czyż M., Historiografia polskiego taternictwa i alpinizmu w latach 1909 –1939, [w:] M. Orlewicz-Musiał, R. Wasztyl (red.), Przeszłość polskiej kultury fizycznej, Zeszyty Naukowe nr 89, AWF Kraków 2004.
 3. Czyż M., Akademicka wiedza o dziejach taternictwa i alpinizmu polskiego a historyczna samowiedza środowiska taternickiego, [w:] S. Zaborniak, P. Król (red.), Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1888–2007), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 88-107.
 4. Czyż M., Nieformalne koła taternickie – Grupa Syfonów, [w:] L. Nowak (red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. VIII, Zamiejscowy Wydz. KF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. i PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008, s. 311-318.
 5. Czyż M., Jan Alfred Szczepański (1902-1991) taternik, publicysta, literat, [w:] D. Dudek (red.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Studia i Monografie nr 61, AWF w Krakowie, Kraków 2009, s. 145-158.
 6. Czyż M., Próby klasyfikacji dyscyplin sportów wysokogórskich w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – człowiek – turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, WSTiE i Wyd. "Proksenia", Kraków 2011, s. 103-110.
 7. Czyż M., Polemika Jana G. Pawlikowskiego z Janem A. Szczepańskim na temat kształtu taternictwa i zadań prasy turystycznej, [w:] P. Dąbrowski, B. Zawilińska (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Oficyna Wyd. „Wierchy” COTG PTTK, Kraków 2014, s. 285-308.
 8. Czyż M., Nowakowska M., Zdobywamy „Koronę Gór Polski”. Projekt autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w ramach dwóch obowiązkowych godzin zajęć fakultatywnych, [w:] A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska (red.), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014, s. 230-254.
 9. Czyż M., Działalność organizacyjna Jana Alfreda Szczepańskiego na polu taternictwa i turystyki, [w:] I. Pezdan-Śliż, M. Przydział (red.), Z tradycji kultury fizycznej w 150-lecie sportu w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 594-610.

Biogramy:

 1. Dorawski Jan Kazimierz [w:] E. Kiryk (red.), Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 2. Czyż M., Głębicka E., Szczepański Jan Alfred [w:] A. Romanowski (red. nacz.), „Polski słownik biograficzny”, T. 47, z. 3 [og. zb. 194], PAN, Warszawa-Kraków 2011, s. 330-336.

Działalność dydaktyczna:

 • 2018 autor programów przedmiotów „indor climbing” i „rock climbing” dla studentów zagranicznych.
 • 2017, koordynator prac zespołu opracowującego program nowego kierunku studiów na Wydz. TiR. Kierunek „Turystyka przygodowa” został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020.
 • 2016, wypromowana praca magisterska D. Kruszyny zdobyła wyróżnienie w prestiżowym konkursie Nagród M. Krakowa.
 • 2013, autor programu przedmiotu „climbing” dla studentów zagranicznych.
 • 2012, współautor programu części specjalistycznej przedmiotu „specjalizacja instruktorska – wspinaczka skałkowa”.
 • 2011, autor programu przedmiotu „pedagogika turystyki przygodowej i współautor modułów (narciarstwo back country, turystyka piesza z elementami surwiwalu) w przedmiocie „plenerowe formy aktywności przygodowej”.
 • 2009, autor wdrożonego projektu pomocy dydaktycznej do prowadzenia zajęć wspinaczkowych (mobilne stanowisko asekuracyjne).
 • 2007, współautor programu kursu na stopień trenera II klasy we wspinaczce sportowej.
 • 2006, współautor programu kursu na stopień instruktora sportu w narciarstwie wysokogórskim.
 • 2005, współautor programów kursów na stopień instruktora sportu w alpinizmie jaskiniowym oraz we wspinaczce wysokogórskiej.
 • 1998, autor koncepcji projektu sztucznej ściany wspinaczkowej w obiektach AWF w Krakowie.