BIOGRAM:

- 2007 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – ukończenie studiów magisterskich z filozofii

- 2016 Uniwersytet Jagielloński w Krakowieuzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy doktorskiej „Problematyka świeckości w filozofii Charlesa Taylora” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Miklaszewskiej

Dydaktyka: prowadzę zajęcia z filozofii, etyki, bioetyki, logiki.

Zainteresowania i kierunki badań naukowych: historia idei, historia filozofii, filozofia kultury, etyka, teoria argumentacji, sport i religia, etyka turystyki.

Zagadnienia szczegółowe badań naukowych: sekularyzm, postsekularyzm, pluralizm moralno-duchowych postaw w społeczeństwach nowoczesnych, podobieństwa i różnice między rytualnym, emocjonalnym oraz symbolicznym wymiarem religii i sportu;

Członkostwo:

Od 2017 członek zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Stypendium Ministra Edukacji dla wybitnych doktorantów na rok 2013/2014.
 2. Laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Redaktorów naukowych serii „Polityka w kulturze” (2018 rok).

Projekty badawcze (krajowe i międzynarodowe):

 1. Tytuł projektu: Pojęcie sekularyzacji w filozofii Jürgena Habermasa i Charlesa Taylora;
  • projekt naukowy realizowany ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego; okres uczestnictwa: 01.10.2011-30.09.2012; Instytut Filozofii UJ;
  • efekty: publikacja artykułu w naukowym czasopiśmie filozoficznym
 2. Tytuł projektu: Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności;
  • projekt badawczy realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu: prof. Justyna Miklaszewska, okres uczestnictwa: 01.06.2013-01.03.2016; Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński;
  • wykonywane zadania: (a) merytoryczne: tłumaczenie artykułów do antologii tekstów na temat Oświecenia), (b) organizacyjne: opracowywanie treści na stronę internetową seminarium, promocja seminarium.
 3. Tytuł projektu: The Enlightenment Ideas of the Freedom of Thought and Conscience, and Contemporary Secularism;
  • międzynarodowy projekt badawczy realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu dr Anna Tomaszewska; okres uczestnictwa: 01.10.2015-01.06.2018; Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński;
  • wykonywane zadania: (a) merytoryczne: praca nad dwoma artykułami oraz nad redakcją antologii tekstów, (b) organizacyjne: prowadzenie strony internetowej projektu, organizacja dwóch kolokwiów poświęconych tematyce projektu.
 4. Tytuł projektu: Myśl krytycznie i filozoficznie;
  • projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie; okres uczestnictwa: od 30.09.2017 do 30.06.2018.
  • zakres obowiązków prowadzenie Warsztatów z krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich
 5. Tytuł projektu: Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment;
  • międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki; kierownik grantu: dr Anna Tomaszewska; okres uczestnictwa od 2019 roku;
  • zakres obowiązków: praca nad anglojęzycznym artykułem przeznaczonym do publikacji w jednym z zagranicznych czasopism filozoficznych

 

PUBLIKACJE:

Książki:

Między wiarą a niewiarą. Charles Taylor o kulturze świeckiej świata zachodniego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019.
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5094/miedzy-wiara-a-niewiara-charles-taylor-o-kulturze-swieckiej-swiata-zachodniego

Redakcje naukowe:

Monografie:

Oświeceniowe źródła idei sekularyzmu, red. A. Tomaszewska, D. Barnat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Czasopisma:

Estetyka i krytyka, nr 2 (2010), red. M. Kałuża, D. Barnat i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inne:

 1. Stróżewski, A. Węgrzecki, Rozmowa o Romanie Ingardenie i Izydorze Dąmbskiej, red. nauk. F. Kobiela, D. Barnat, wydanie pierwsze, Libron, Kraków 2018 (wydanie drugie 2020)

Artykuły:

 1. Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora, „Diametros”, nr 20 (2009).
 2. Problemy polityki uznania – analiza stanowiska Charlesa Taylora, „Estetyka i Krytyka”, nr 2 (2010).
 3. Odczarowanie świata a zamiana w sposobie samorozumienia, „Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne”, nr 10 (2010).
 4. Wielokulturowość i polityka uznania, w: Studia nad wielokulturowością, D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010, s. 93-108.
 5. Wspólnota i czas, w: Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, M. Żardecka-Nowak, P. Paczkowski, Wprowadzenie, W. M. Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 128-146.
 6. Dobro wspólne i demokracja, w: Dobro wspólne, D. Probucka, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 261-269.
 7. William James wobec ewidencjalizmu, w: Rozum, świat, zaangażowanie, red. M. Żardecka-Nowak, W. M. Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 91-111.
 8. Świeckość jako podłoże rozumienia – zarys stanowiska Charlesa Taylora, „Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne”, nr 36 (2013), s. 1-26.
 9. Silne wartościowania i problem tożsamości ludzkiej, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne”, nr 23, (2013), s. 169-188.
 10. Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia, „Roczniki Filozoficzne”, nr 4, 2017, s. 293-323.
 11. Tomaszewska A., Barnat D., Religia – sekularyzm - Oświecenie. Słowo wstępne, w: Oświeceniowe źródła idei sekularyzmu, red. A. Tomaszewska, D. Barnat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 7-32.
 12. Varieties of Moral Sources in a Secular Age, “Diametros – An Online Journal of Philosophy”, vol. 54, 2018, s. 161-173.
 13. Is the comparison of sport to religion justified? „Studies in Sport Humanities” vol. 25, 2019, s. 23-30.
  https://sporthumanities.pl/resources/html/article/details?id=197449

TŁUMACZENIA (z języka angielskiego):

 1. Dower, Polityczne konsekwencje kosmopolityzmu, w: Filozofia polityczna po roku 1989. Teoria – historia – praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 81-94.
 2. Williams, Oświeceniowa krytyka „Dialektyki oświecenia”, w: Filozofia Oświecenia. Radykalizm – religia – kosmopolityzm, red. J. Miklaszewska, A. Tomaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 109-124.
 3. von Roermund, Religia obywatelska jako podstawa demokracji u Rousseau, w: Filozofia Oświecenia, s. 330-351.
 4. Asad, Rozważania nad sekularyzmem, w: Oświeceniowe źródła sekularyzmu, red. A. Tomaszewska, D. Barnat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 35-51.
 5. Bhargava, Czy sekularyzm europejski jest wystarczająco świecki? w: Oświeceniowe źródła sekularyzmu, s. 133-154.
 6. Maclure, Sekularyzm polityczny – zarys koncepcji, w: Oświeceniowe źródła sekularyzmu, s. 63-75.
 7. Maclure, Tolerancja jako cnota obywatelska, w: Oświeceniowe źródła sekularyzmu, s. 127-132.
 8. Taylor, Czy sekularyzm może przekraczać granice? w: Oświeceniowe źródła sekularyzmu, s. 101-125.

ORGANIZACJE KONFERENCJI:

 1. Udział w pracach organizacyjnych konferencji Nowożytne rozważania o naturze ludzkiej, organizowanej przez Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ i odbywającej się w dn. 05-06.12.2008 roku.
 2. Współorganizowanie konferencji naukowej Kierunki badawcze w filozofii. Trzecia ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów, która odbyła się w dn. 29-30.01.2009 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji Kierunki Badawcze w Filozofii. IV Konferencja Naukowa Doktorantów, Instytut Filozofii UJ, Kraków, 13-14.05.2010.
 4. Udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji Filozofia Polityczna po 1989 roku - w Polsce i na Świecie, 23-25.09.2010,Kraków, IF UJ, UW, UMK.
 5. Pomoc przy organizacji międzynarodowego intensywnego kursu filozoficznego Democracy and Religion, który odbył się w Instytucie Filozofii UJ, w dn. 03-17.07.2011 roku.
 6. Organizacja międzynarodowego kolokwium zatytułowanego Enlightenment and Secularism, które odbyło się w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach: 20-22 maja 2016 r.
 7. Współorganizacja Szóstego Międzynarodowego Sympozjum Religioznawczego, „Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age”, które odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 13-15 listopada 2017 roku w Krakowie
 8. Współpraca przy organizacji IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie, „Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność”, 2-4 września 2019, AWF w Krakowie.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Polskie:

 1. Kierunki Badawcze w Filozofii. Trzecia Konferencja Naukowa Doktorantów, 29-30.01.2009r., Instytut Filozofii UJ, Kraków. Referat: Polityka uznania – analiza stanowiska Charlesa Taylora.
 2. Pytania wielokulturowości. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 22-23.05.2009r., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Kraków. Referat: Wielokulturowość i polityka uznania.
 3. V Ogólnopolskie Forum Etyczne – Etyka i dobro wspólne, 24-26.06.2009r., Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. Referat: Dobro wspólne a problem stabilności liberalno-demokratycznych społeczeństw.
 4. Philosopher’s Rally (Zlot Filozoficzny), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 07-09.05.2010, wygłoszony referat: The Idea of State Neutrality and the Conception of Common Good.
 5. Kierunki Badawcze w Filozofii. IV Konferencja Naukowa Doktorantów, Instytut Filozofii UJ, Kraków, 13-14.05.2010, wygłoszony referat: Sekularyzacja idei legitymizacji władzy.
 6. Rozum i zaangażowanie organizowanej przez Zakład Antropologii Kulturowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Rzeszowie w dn. 24.11.2011; tytuł wystąpienia: William James wobec ewidencjalizmu.
 7. Wspólnota i religia. Charlesa Taylora i Jocelyn Maclure’a koncepcja „sekularyzmu otwartego”, referat wygłoszony w ramach konferencji Wokół sporu komunitaryzmu z liberalizmem organizowanej przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 26-27 listopada 2015r.
 8. Krytyka postświeckości w odniesieniu do myśli Charlesa Taylora, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Cena emancypacji. Mit, religia, nowoczesność, która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 15-16 czerwca 2018.
 9. Czy porównywanie sportu do religii jest zasadne? referat wygłoszony podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie, „Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność”, 2-4 września 2019, AWF w Krakowie.
 10. Między radykalizmem a indyferencją. Wpływ nowoczesnej refleksyjności na przekonania religijne, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religia i duchowość: aspekty społeczne i kulturowe”, 30 maja 2020, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, konferencja zdalna.

Międzynarodowe:

 1. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej Enlightenment and Secularism, która odbyła się w Krakowie w ramach Zakładu Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniach 20-22 maja 2016 roku. Wygłoszony referat: Christian Ethics in Light of the Moral Pluralism. Referat był odpowiedzią na wykład prof. Graeme Smitha (Chichester Univesristy, UK) zatytułowanego: Talking to Ourselves: An Investigation into the Christian Ethics Inherent in Secularism.
 2. Charles Taylor’s Conflictual Model of the Public Sphere, referat wygłoszony w ramach panelu Kant on Religious Conflict in a Secular World, który miał miejsce podczas ECPR General Conference zorganizowanej na Uniwersytecie Karola w Pradze, w dniach 7-10 września 2016 roku
 3. Secularity of Western Culture and the „Postsecular Turn”, referat wygłoszony podczas szóstego międzynarodowego sympozjum religijnego zatytułowanego Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 13-15 listopada 2017.
 4. “Secularism of Overlapping Consensus” – A Commentary on Charles Taylor’s Response to Moral and Religious Pluralism, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji The Good Society and its Limits, Instytut Filozofii, Akademia Ignatianum w Krakowie, 14 grudnia 2017.