W dzisiejszej rzeczywistości, w której czas często stanowi „dobro luksusowe”, coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na sam fakt jego posiadania, ale także na szanse
i sposobności, jakie otwiera przed człowiekiem. Racjonalne wykorzystanie poprzez poszukiwanie kreatywnych metod i form jego organizacji, dysponowania nim stanowi przedmiot zainteresowania coraz większej części społeczeństwa.

Znaczącą rolę odgrywają tu różne organizacje, podmioty które oferują wiele nowych możliwości realizowania się w czasie wolnym. Trzeba zauważyć, że zmienia się wszystko: konsumenci, dostawcy, produkty, technologie, modele biznesowe itd. Szczególnie jest to widoczne w sektorze czasu wolnego, który zaliczany jest do najszybciej się przeobrażających i jednocześnie najciekawszych oraz najbardziej obiecujących obszarów aktywności ekonomicznej ludzi.

Wyniki badań prowadzone wśród pracodawców związanych z branżą czasu wolnego wskazują, że dotychczasowa – w większości tradycyjna ścieżka edukacyjna – nie w pełni nadąża za dynamicznymi zmianami, dlatego wzrasta potrzeba kształcenia kadr pod kątem nowej wiedzy, praktycznych umiejętności jej wykorzystania oraz potrzebnych do jej wdrożenia kompetencji społecznych. Szczególnie zwraca się tutaj uwagę na powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu, komunikacji, marketingu i obsłudze klienta (neuromarketing, e-commerce, innowacyjne zarządzanie HR, czas wolny
w przestrzeni wirtualnej itd.). Wskazuje się także na konieczność biegłej znajomości m.in. zarządzania projektami, relacjami z klientem, znajomości przemysłów kreatywnych czy umiejętności organizacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji imprez, w tym masowych, jak również wykorzystania grantów w działalności organizacji czasu wolnego.

Jednocześnie przedsiębiorcy wskazują „kompetencje przyszłości”, jakie powinni posiadać pracownicy branży czasu wolnego. Zalicza się do nich przede wszystkim: kreatywność, zorientowanie na budowanie relacji z klientem, umiejętności współdziałania
i budowanie różnego rodzaju aliansów, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, zarządzanie projektami. Kompetencje te powinny być poparte szeroką i pogłębioną wiedzą humanistyczną – m.in. z zakresu filozofii, etyki i kultury, oraz społeczną – np. z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

Kierunek obejmuje elementy kształcenia z zakresu:

  1. Ogólnej wiedzy o czasie wolnym oraz współczesnych formach zagospodarowania czasu wolnego.
  2. Aspektów dotyczących działalności biznesowej z punktu widzenia funkcjonowania organizacji czasu wolnego.
  3. Podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania oraz działalności marketingowej.
  4. Specjalistycznej, pogłębionej wiedzy na temat działalności menadżerskiej w organizacjach czasu wolnego.
  5. Przedmiotów odwołujących się do nowoczesnych technologii informatycznych oraz innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, jakie mogą i powinny być stosowane przez menadżerów.
  6. Pozostałe przedmioty niezbędne do realizacji kierunku należy podzielić na dwie grupy- przedmioty odwołujące się do: pracy naukowej i umiejętności praktycznych.

Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia, na kierunku „Management w Organizacjach Czasu Wolnego”, w ramach profilu akademickiego, jest wykształcenie wysokokwalifikowanych kadr menadżerskich dla potrzeb szeroko rozumianej branży czasu wolnego, z uwzględnieniem funkcji lokalnego lidera, poprzez wyposażenie studentów w:

- wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej (dziedzina nauk medycznych i o zdrowiu – dyscyplina wiodąca) oraz nauk społecznych (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości), odnoszących się do aspektów szeroko pojętego czasu wolnego;

- umiejętności pozwalające odnaleźć się w ciągle zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym zwłaszcza poprzez m.in.: podejście innowacyjne (w projektach wykorzystaniu przestrzeń wirtualnej, działalności marketingowej, produktach itd.), efektywną komunikację (prowadzenie debat, budowanie właściwych relacji z otoczeniem oraz pracownikami w firmie itd.), efektywną organizację pracy w organizacji czasu wolnego (nowe kierunki zarządzania, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, budowanie klasteringu itd.), przygotowanie do pełnienia roli menadżerskich (działalnie zgodnie
z prawem i etycznymi rozwiązaniami, umiejętne kierowanie pracownikami, stosowanie nowoczesnych technik zarządzania zasobami ludzkimi oraz motywowania i zwiększania odporności pracowników na stres itd.), przygotowanie naukowe do prowadzenia analiz
i badań istotnych z punktu widzenia działalności menadżera (diagnozowanie rynków, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych w zakresie sposobów zagospodarowania czasu wolnego, możliwości rozwoju w obszarze kultury fizycznej, czasu wolnego oraz przemysłów kreatywnych itd.);

- kompetencje związane z: organizacją pracy własnej, w tym w zespołach oraz podległych pracowników i grup społecznych, podejściem przedsiębiorczym, pełnieniem roli przywódcy społeczności lokalnej i menedżera organizacji czasu wolnego, kreowaniem nowych, własnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz inspirowanie tą działalnością społeczności lokalne.

Studia drugiego stopnia na kierunku „Management w Organizacjach Czasu Wolnego” skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z kierunków: zarządzanie rekreacją i rozrywką, turystyka i rekreacja, turystyka przygodowa, terapia zajęciowa, wychowanie fizyczne, sport, kultura fizyczna osób starszych oraz kierunków pokrewnych z innych uczelni.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login