Dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, prof. AWF

 Prowadzone zajęcia na Uczelni/ The courses for students

Ekologia i ochrona środowiska/ Ecology and environment protection

Przyrodoznawstwo/ Natural Science

Zainteresowania badawcze/ The scientific interests

 1. Wpływ sposobów użytkowania na skład florystyczny łąk i muraw

The effect of management on floristic composition of meadows and calcareous grasslands

 1. Wpływ turystyki na liczebność i strukturę populacji wybranych gatunków roślin

The influence of tourism on abundance and structure of selected plant species

 1. Ekologia populacji wybranych rzadkich, inwazyjnych oraz użytkowych gatunków roślin

The population ecology of chosen rare, invasive and useful plant species

 1. Wykorzystanie roślin w diecie sportowców

The use of plant species in diet of sportspeople

Wybrane projekty badawcze/ The selected scientific projects

 1. Kierownik grantu 2 P04F 063 28 „Wzorce zróżnicowania genetycznego subpopulacji Iris sibirica w zależności od warunków bytowania” (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lata 2005-2007).

Leader of project 2 P04F 063 28 „Patterns of genetic variability of subpopulation  Iris sibirica L. in different habitat conditions” (financed by Ministry of Science and Higher Education, years 2005-2007).

 

 1. Kierownik i wykonawca w grancie WRBW/BiNoZ/IB/5/2007 „Liczebność i struktura populacji wybranych zagrożonych gatunków roślin w płatach łąk trzęślinowych Molinietum caeruleae w okolicach Krakowa” (finansowany przez Wydział biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, rok 2007).

Leader and researcher in project WRBW/BiNoZ/IB/5/2007 „The abundance and population structure of chosed endangered plants species in Molinietum caeruleae meadows near Kraków” (financed by Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, year 2007).

 

 1. Kierownik i wykonawca w grancie WRBW/BiNoZ/IB/10/2008 „Wpływ luk na rekrutację siewek w płatach łąk trzęślinowych Molinietum caeruleae” (finansowany przez Wydział biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, rok 2008).

Leader and researcher in project WRBW/BiNoZ/IB/10/2008 „The influence of gaps on seedling recruitment in Molinietum caerueae meadows” (financed by Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, year 2008).

 

 1. Wykonawca w grancie NN 305 052434 „Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich- studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne” (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lata 2008-2011).

Researcher in project „„The penetration  of invasive kenophyres in vegetation of Polish Carpathians- fitogeographic and syntaksonomic studium” (financed by Ministry of Science and Higher Education, years 2008-2011).

 

 1. Wykonawca w projekcie „Wpływ kulturowego wypasu owiec na stan populacji pełnika alpejskiego (Trollius altissimus Crantz)” na Hali Długiej (Gorczański Park Narodowy) (rok 2014).

Researcher in project „The impact of cultural sheep grazing on the population of the alpine globeflower (Trollius altissimus Crantz) "in Hala Długa (Gorczański National Park) (year 2014).

 

 1. Wykonawca w projekcie „Mszaki, porosty i grzyby epifytyczne występujące na drzewach Sorbus torminalis w rejonie Górażdży” (finansowany przez Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, rok 2017).

Resercher in project „"Bryophytes, lichens and epiphytic fungi occurring on Sorbus torminalis trees in the area of Górażdże” (finance by Center for Biological Diversity Conservation in Powsin, year 2017).

 

 1. Wykonawca w projekcie POIS.02.04.00-00-0180/16 „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”(finansowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, lata 2018-2020).

Researcher in project POIS.02.04.00-00-0180/16   "Protection of endangered species and habitats protected under the Natura 2000 network in Małopolska" (financed by the Regional Directorate for Environmental Protection in Krakow, 2018-2020).

 

 1. Kierownik i wykonawca grantu 224/BS/KPiPPT/2019 „Wpływ szerokości spontanicznie wydeptywanych przez turystów ścieżek oraz odległości od nich na warunki siedliskowe i kompozycję gatunkową płatów muraw kserotermicznych” (finansowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, rok 2019).

Leader and researcher in project 224/BS/KPiPPT/2019 "The impact of the width of paths spontaneously trampled by tourists and the distance from them on the habitat conditions and species composition of xerothermic grasslands patches" (financed by the Academy of Physical Education in Krakow, 2019).

 

 1. Kierownik i wykonawca grantu 244/BS/IT/2020 „Wpływ szerokości ścieżek spontanicznie wydeptywanych przez turystów pieszych i rowerowych oraz odległości od szlaków na warunki siedliskowe i kompozycję gatunkową runa lasu liściastego” (finansowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, rok 2020).

Leader and researcher in Project 244/BS/IT/2020 "The impact of the width of paths spontaneously trampled by pedestrians and cyclists and the distance from the trails on the habitat conditions and species composition of the undergrowth of deciduous forests" (financed by the Academy of Physical Education in Krakow, 2020).

 

Współpraca z Radami Redakcyjnymi/ The cooperation with Editorial Boards

 1. Publishing Company PROKSENIA- członek Rady Naukowej/ Scientific Board member
 2. Applied Ecology and Environmental Research- zastępca redaktora/ associate editor
 3. International Journal of Conservation Science- członek Rady Redakcyjnej/ Editorial Board member
 4. Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy- członek Rady Redakcyjnej/ Editorial Board member
 5. Journal of Plant Studies- recenzent/ reviewer
 6. Sustainability- recenzent/ reviewer

 

Recenzje dla czasopism naukowych/ The reviews for scientific journals

African Journal of Agricultural Research,

African Journal of Biotechnology,

African Journal of Pharmacy and Pharmacology,

African Journal of Plant Science,

Annals of Botany,

Atmosphere,

Biodiversity and Conservation,

Environment, Development and Sustainability,

International Journal of Environmental Research and Public Health,

International Journal of Medicine and Medical Sciences,

International Journal of Research in BioSciences,

Journal of Linnean Society,

Journal of Medicinal Plant Research,

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity,

Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy,

Land

Polish Journal of Ecology,

Population Ecology,

Research in BioSciences,

Scientific Research and Essays,

Sustainability

 

 

Wybrane publikacje naukowe indeksowane przez bazy Scopus i (lub) Web of Science/ The chosen scientific publications indexed by Scopus and (or) Web of Science databases

 

KOSTRAKIEWICZ K. 2007. The effect of dominant species on numbers and age structure of Iris sibirica L. population on blue moor-grass meadow in southern Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 76(2): 165-173.

 

KOSTRAKIEWICZ K. 2008. Population structure of a clonal endangered plant Iris sibirica L. in different habitat conditions. Pol. J. Ecol. 56(4): 581-592.

 

KOSTRAKIEWICZ K., WRÓBLEWSKA A. 2008. Low genetic variation in subpopulations of an endangered clonal plant Iris sibirica in southern Poland. Ann. Bot. Fen. 45(3): 186-194.

 

KOSTRAKIEWICZ K. 2009. The influence of shadow creaded by adjacent plants on phenotypic plasticity of endangered species Trollius europaeus L. (Ranunculaceae). Pol. J. Ecol. 57(4): 625-634.

 

KOSTRAKIEWICZ K. 2011. The effect of gaps size on colonization process in Molinietum caeruleae meadows with different habitat conditions. Pol. J. Ecol. 59 (4): 677-686.

 

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The effect of vegetation character on abundance and structure of subpopulations of rare herb species Gentiana pneumonanthe L. Pol. J. Ecol. 61(1): 35-43. 

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The impact of disturbance gradient on recruitment of clonal plant species in in Molinietum caeruleae meadows. Pol. J. Ecol. 61 (3): 519-533.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., BĄBA W. 2014. The influence of standing vegetation height on the reproductive allocation in populations of Serratula tinctoria L. (Asteraceae). Pol. J. Ecol. 62(1): 89-99.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. The variability of selected features of Gladiolus imbricatus L. in relation to successive stages of meadow communities following the mowing cessation. Pol. J. Ecol. 62(2): 307-321

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. The effect of neighbouring plant height, disturbance level and gap size on spontaneous recruitment of large-seeded and small-seeded species in Molinietum caeruleae meadows. Pol. J. Ecol. 62 (2): 289-306.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. Are Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Tussocks safe sites for seedling recruitment in the succession of wet meadows? Pol. J. Ecol. 62(4): 707-721.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., ZAJĄC M. 2014. The influence of habitat conditions on the performance of two invasive, annuals - Impatiens glandulifera and Bidens frondosa. Biologia 69(4): 449-462  

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., KOZŁOWSKA-KOZAK K. 2015. The impact of extensive sheep grazing on the population and individual traits of the rare mountain species Trollius altissimus Crantz. Pol. J. Ecol. 63(4): 523-533.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. The impact of time of gap origin on microsite conditions and seedling recruitment in Molinietum caeruleae meadows. Int. J. Conserv. Sci. 6(1): 111-124.

 

 KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. The population traits of rare plant species Succisa pratensis Moench. in course of meadow overgrowing. Archiv. Biol Sci.  69(2): 323-333.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. The effect of succession stage on seed rain and seedling recruitment in overgrown Molinia caeruleae meadows. Archiv. Biol Sci. 69(3): 513-522.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. The influence of vegetation structure on the composition of the seed rain and seedling pool in abandoned Molinion caeruleae meadows. Pol. J. Ecol. 65: 269–284

 

PLISZKO A. KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. Resolving the naturalization strategy of Solidago xniederederi (Asteraceae) by the production of sexual ramets and seedlings. Plant Ecol. 218(11-12): 1243-1253.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. The impact of habitat conditions on the performance of generative ramet clusters of high medicinal value, rare species Betonica officinalis L. Int. J. Conserv. Sci. 8(1): 89-104.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2018. The impact of succession stage on share and traits of clonal plants in abandoned Molinion caeruleae meadows. Russian J. Ecol. 49(1): 47-52.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERALT K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., TOWPASZ K. 2018. Variability of morphological traits of the rare plant species Angelica palustris (Apiaceae) in managed and abandoned meadows: effect of mowing. Pol. J. Ecol. 66(1): 36-47.

 

PLISZKO A. KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2018. The morphological intermediacy of Erigeron ×huelsenii (Asteraceae), a hybrid between E. acris and E. canadensis. Turk. J. Bot. 42;543-550.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2018. The variability of population and individual traits of medicinal plant Valeriana officinalis L. var. officinalis Mikan under different site conditions. Periodicum Biologorum 120(1): 41-50

 

PLISZKO A. KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2018. Effect of cold stratification on seed germination in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and its parental species. Biologia 73(10):945-950.

              

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., PALICI C.C , STACHURSKA-SWAKOŃ A., NEDEFF V.,  SANDU I. 2018. The causes of disappearance of sword lily Gladiolus imbricatus L. From natural stands -synthesis of current state of knowledge. Int. J. Conserv. Sci. 9(4): 821-834.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2019. The impact of disturbance intensity on spatial variability of habitat conditions and seedling recruitment of selected rare, medicinal plants in Molinion patches. Ecological Questions 30(2): 19-29.

 

PLISZKO A., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2019. The importance of sexual, asexual and mixed ramet clusters in production of descendant ramets in populations of Solidago xniederederi (Asteraceae). Biologia 74(8): 953-960.

 

 KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., PLISZKO A., GMYREK-GOŁĄB K. 2020. The Effect of Visitors on the Properties of Vegetation of Calcareous Grasslands in the Context ofWidth and Distances from Tourist Trails. Sustainability 12(2): 454.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., PODGÓRSKA M. 2020. Regeneration of the rare meadow species Iris sibirica in a postcultural land. Botany Letters 167(3): 331-339.

 

PLISZKO A., KLIMEK B., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2020. Effect of shoot cutting on trace metal concentration in leaves and capitula of potential phytoaccumulator, invasive Erigeron annuus (Asteraceae). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 104(5): 668-672.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2020. A summary of the use of maize in nutritional products for sportspeople. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 31(3): 33-45.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2020. An overview of soybean derived products for sportsmen. Movement & Sport Sciences - Science & Motricite 109: 23-37.

 

PLISZKO A., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., WÓJCIK T. 2021. Ecological characteristics of habitats suitable for Solidago x niederederi Khek (Asteraceae) establishment. Polish Journal of Environmental Studies 30(2): 1339-1348.

 

Wybrane publikacje popularnonaukowe/ The chosen popular science publications

 

KOSTRAKIEWICZ K 2005. Natural stands of Iris sibirica in Poland. The Siberian Iris 10 (7): 12-15.

 

KOZAK M., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K 2013. Tatrzańskie nawapienne murawy wysokogórskie jednym z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Polsce. Wszechświat 114 (7): 248-250.

 

Monografie i rozdziały w monografiach/ The monographs and chapters in monographs

 

BARTOSZEK W., GAWROŃSKI S., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., MITKA J., OKLEJEWICZ K., NOBIS A., NOBIS M., STACHURSKA-SWAKOŃ A., SZEWCZYK M., TOKARSKA-GUZIK B., TOWPASZ K., ZAJĄC A., ZAJĄC M., ZEMANEK B. 2015  Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach Polskich i na ich przedpolu [Distribution of kenophytes in the Polish Carpathians and their Foreland] Nakładem Instytutu Botaniki UJ 123 pp.

 

KOSTRAKIEWICZ K. 2004. The role of genetics in research on clonal species. In. W. PRUS-GŁOWACKI (ED.) Variability and Evolution. Seria Biologiczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 72: 65-74.

 

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M, KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. Roślinne skarby Gorców. W:  P. CZARNOTA, M. STEFANIK (RED.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i Krajobraz pod Ochroną. Wyd. GPN, Poręba Wielka: 152-176.

 

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2016. Threats, persistence and conservation of rare plant populations in Molinion caeruleae meadows. In: M. Quinn (ed.) Endangered Species: Threats, Conservation and Future Research. Nova Science Publisher, New York: 3-17.

 

 

Wybrane konferencje naukowe/ The selected scientific conferences

 

„Zmienność i Ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego”, Poznań, 16-18 czerwca 2004.

 

8th. Clonal Plant Workshop "Generality, specificity and diversity of clonal growth", Pärnu, Estonia 26 czerwca-2 lipca 2006.

 

54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce, sukcesy, problemy, perspektywy”. Streszczenia referatów i plakatów. Szczecin, 3-8 września 2007.

 

55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Planta in vivo, in vitro et in silico”, Warszawa, 6-12 września 2010.

 

11th International Conference on the Ecology and management of Alien Plant Invasions (EMAPI) - Bridging the gap between scientific knowledge and management practice.- Węgry, Szombathely, 30 sierpnia-3 września 2011.

 

Biogeography of the Carpathians; Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context. The First  Interdiscyplinary Symposium, Kraków, 26-28 września 2013.

 

56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”. Olsztyn, 24-30 czerwca 2013.

 

11th International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation" Poland, Poznań & Obrzycko, 11-13 September 2014.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Szata roślinna łąk w procesie przemian "Łąki w krajobrazie". Fojutowo5-6 września 2014.

 

58th Annual Symposium of the International Association for the Vegetation Science “Understanding broad-scale vegetation patterns”.  Brno, Republika Czeska, 19-24 lipca 2015.

 

60th Annual Symposium of the International Association for the Vegetation Science “Vegetation patterns in natural and cultural landscapes”. Włochy, Palermo 20-24 czerwca 2017.

 

„Biogeography of Carpathians. Ecological and Evolutionary Facetes of Biodiversity”. The Second Interdiscyplinary Symposium, Rumunia, Cluj-Napoca, 28-30 września 2017.

 

The 27th Congress of the European Vegetation Survey (IAVS Working Group). Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook-new challenges and concepts, Polska, Wrocław 23-26 maja 2018.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login