e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:(0048) 12 683 10-77

Adres do korespondencji:

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, Poland

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0604-7577
PBN-ID: 49882
Web of Science Researcher ID: AAH-2042-2020

Materiały dydaktyczne dla studentów - wykłady

 

Reprezentowane dziedziny nauki:

 • dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu (dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej) – 50%
 • dziedzina nauki społeczne (dyscyplina: ekonomia i finanse) – 50%

 

EDUKACJA – ukończone szkoły, zdobyte kwalifikacje, stopnie i tytuły naukowe

Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł magistra turystyki) oraz doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej (doktorat: z zakresu polityki turystycznej – 1991, habilitacja: z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych – 2010). Ukończył też podyplomowe studia ekonomiczne (Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie – 1987 r.) oraz pedagogiczne (Uniwersytet Jagielloński – 1990). Uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i specjalistycznych warsztatach, w tym m.in.: w podyplomowym kursie „Marketing w turystyce", zorganizowanym przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz University of Luton (w 1995 r.) oraz w cyklu międzynarodowych szkoleń w ramach programu wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, organizowanych przez AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) we współpracy z Instytutem Turystyki w Krakowie (trzy szkolenia: „Polityka turystyczna w Europie i na świecie", „Zarządzanie turystyką na poziomie regionalnym", „Zarządzanie turystyką w warunkach nierównowagi rynkowej - na poziomie państwa, regionu, miejscowości").

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 • polityka turystyczna,
 • organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego,
 • międzynarodowy rynek turystyczny, uwarunkowania aktywności turystycznej,
 • metodologia badań w turystyce.

Przez ponad 35 lat pracy naukowej uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu programów i projektów naukowo-badawczych, które dotyczyły przede wszystkim (chociaż nie tylko) szeroko pojętej turystyki. Te najważniejsze - zwłaszcza realizowane w ostatnim czasie - projekty przedstawiono w dalszej części charakterystyki (poniżej). W tym miejscu warto wspomnieć, że pierwszym programem badawczym, w którym brał udział był największy w całej historii polskich badań nad turystyką "Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. - Turystyka jako czynnik Rozwoju Społeczno-Gospodarczego", realizowany w latach 1986-1987, w którym uczestniczyło około 300 najlepszych wówczas badaczy turystyki z 50 różnych instytucji naukowych (warto dodać, że był wtedy najmłodszym uczestnikiem tego programu, realizującym własne zadanie badawcze).

Jest autorem kilku oryginalnych metod badawczych, wykorzystywanych w badaniach nad turystyką turystyce, w tym: SATT© (Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych, TelSKART© (Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego) oraz OMPN© (Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych).

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

Jest autorem około 200 publikacji naukowych, na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników (kilka z nich miało więcej niż jedno wydanie). Książka  „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku" (1999) jest jedną z kilku najczęściej cytowanych polskich publikacji z zakresu turystyki w całej historii. Ponadto jest autorem monografii "Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej" (2009 - rozprawa habilitacyjna) oraz współautorem książek: „Międzynarodowe organizacje turystyczne" (2003 - współautorem jest T. Marciniec), „Kompendium pilota wycieczek" (red. Z. Kruczek - sześć wydań) oraz podręcznika „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. Jest także redaktorem naukowym (wspólnie z R. Winiarskim) monografii „Turystyka w badaniach naukowych" (2005), która ukazała również w języku angielskim („Tourism in Scientific Research").

Wskaźniki bibliometryczne:

 • Według Google Scholar (stan na 22 czerwca 2020 r.): Indeks Hirsha – 14, I-10 indeks (prace cytowane co najmniej 10 razy) – 25. Liczba cytowanych publikacji - 51. Ogólna liczba cytowań – 1025 (od 2015 r. – 455).
 • Według Publish or Perish – Crossref (stan na 18 marca 2020 r.): Indeks Hirsha – 13, I-10 indeks - 26. G-index – 26. Liczba cytowanych publikacji - 50. Ogólna liczba cytowań – 698.

Wykaz najważniejszych i najnowszych publikacji zamieszczono na końcu opisu (poniżej).

 

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH I PROWADZONYCH BADANIACH NAUKOWYCH:

 1. Kontynuacja (ale już w ramach badań własnych) projektu „Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych” (Nr 47/BS/KPT/2014), realizowana obecnie (w 2019 roku) w części dotyczącej artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2019. Publikacja w języku polskim: Alejziak W., Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych© jako metoda wizualizacji działalności naukowej (na przykładzie artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2018)„Folia Turistica", nr 50(2)-2019, s. 75-109. DOI: 10.5604/01.3001.0013. Publikacja w języku angielskim: Alejziak Wiesław, Methodological Imaging of Academic Works © as a Method of Visualizing Academic Activities (based on Articles Published in “Folia Turistica” in 2014-2018, „Folia Turistica”, nr 50-1, 2019, ss. 67-97. DOI. 10.5604/01.3001.0013.4497.
 2. Badania w ramach docelowego projektu profesorskiego: „Metodologia badań naukowych nad turystyką. W poszukiwaniu optymalnych paradygmatów oraz podejść i metod badawczych”. Badania porównawcze metodologii różnych dziedzin i dyscyplin nauki oraz metodologii badań nad turystyką. Przykładowa publikacja: Alejziak W., Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność (red. P. Cybula),  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 45-89.
 3. Projekt badawczy "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy)" – Nr 133/BS/KPT/2018. Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Międzywydziałowy Zespół Badawczy reprezentujący dwie katedry AWF w Krakowie (Katedra Polityki Turystycznej – Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Katedra Kosmetologii – Wydział Rehabilitacji Ruchowej). W. Alejziak jest kierownikiem ośmioosobowego Zespołu badawczego realizującego projekt.
 4. Międzynarodowe badania „Rola i znaczenie czasopism naukowych w transferowaniu wiedzy z zakresu turystyki”. Badania mają m.in. na celu identyfikację zmian dokonujących się w sferze komunikacji naukowej, zwłaszcza w aspekcie wzrostu znaczenia nowoczesnych (internetowych) kanałów komunikacji i sposobów upowszechniania wiedzy oraz idei open access. Badania empiryczne zostały rozpoczęte w 2016 roku, kiedy to  przeprowadzono ankietyzację i wywiady z 48 redaktorami naczelnymi i członkami Rad Naukowych z ponad 40 czasopism z zakresu turystyki (z 14 krajów). Przykładowa publikacja: Alejziak W. Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, [w:] Folia Turistica, nr 41, 2016, ss. 81-135.
 5. Badania „Wpływu wielkich wydarzeń (eventów) sportowych i kulturalnych na rozwój turystyki w regionach goszczących”. Badania wykonywane są we współpracy z władzami miasta Krakowa oraz największego obiektu widowiskowego w Polsce, jakim jest TAURON ARENA oraz stanowią część wieloletniego programu badań Instytutu Przedsiębiorczości i Zarzadzania (wcześniej Katedry Polityki Turystycznej). Przykładowa publikacja: Alejziak W., Różne wymiary znaczenia wielkich wydarzeń (mega events) sportowych i kulturalnych dla turystyki – aspekty metodologiczne, [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej (red. M. Kazimierczak), AWF Poznań, Poznań, 2016, ss. 118-137.
 6. Projekt badawczy Nr 47/BS/KPT/2014: Wiesław Alejziak „Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych – na przykładzie badań nad turystyką (profile metodologiczne prac doktorskich i habilitacyjnych)”. Raport z badań Alejziak W. (2015), Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych – na przykładzie badań nad turystyką (profile metodologiczne prac doktorskich i habilitacyjnych). Projekt badawczy Nr 47/BS/KPT/2014 (maszynopis powielony).
 7. Badania nad zastosowaniem typologizacji i modelowania w badaniach nad turystyką (kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu badawczego Funkcjonalna typologia uwarunkowań aktywności turystycznej oraz próba stworzenia modelu teoretycznego wyjaśniającego jej fenomen - Nr 211/ITiR/2006). Przykładowa publikacja: Alejziak W., Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych, [w:] Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy (red. L. Butowski), Instytut Turystyki-Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, ss. 9-38. Badania skoncentrowane są obecnie na kwestii inhibitorów aktywności turystycznej.  Przykładowa publikacja: Alejziak W., Tourist activity inhibitors, [w:]  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7(1), 2013, ss. 11-27.

Ponadto: Uczestniczył w realizacji różnych projektów badawczych, które dotyczyły przede wszystkim turystyki (np. „Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej”- jako kierownik), ale także innych ważnych zagadnień (np. brał także udział w Narodowym Programie Badawczym „Foresight - Polska 2020" (http://www.ippt.pan.pl/WWW-IPPT-oldhtml/foresight/foresight-narodowy.html). W ramach tego ostatniego uczestniczył - w charakterze tzw. eksperta zewnętrznego - w pracach pola badawczego "Zrównoważony rozwój Polski. Jakość życia", w dwóch tematach: "Zrównoważony rozwój regionów i obszarów" oraz "Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi").

 

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

Obecnie na macierzystej Uczelni (czyli AWF Kraków) realizuje następujące przedmioty:

 • Polityka turystyczna i rekreacyjna;
 • E-rynki usług turystycznych;
 • Mentoring i negocjacje w ośrodkach SPA i Wellness” (kierunek „Kosmetologia”);
 • Mentoring w nauce (dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej).
 • Seminarium licencjackie;
 • Seminarium magisterskie;

Prowadzi również obozy turystyki kwalifikowanej dla studentów kierunku "Turystyka i rekreacja" (coroczny Obóz Letni „Słowacki Raj” – po zakończeniu I roku studiów).

Oprócz uczelni macierzystej (AWF Kraków) realizował lub realizuje dydaktykę akademicką na kilku innych uczelniach – etatowo:

 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: lata 2000-2011;
 2. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:- latach 1999-2010;
 3. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach: lata 2011-2017.

W ramach różnych cykli kształcenia prowadził następujące przedmioty (zarówno wykłady, jak i ćwiczenia): "Polityka turystyczna i rekreacyjna",  "Zarządzanie regionami turystycznymi", Międzynarodowe organizacje turystyczne", "Podstawy turystyki", Ekonomika turystyki i rekreacji", „Marketing w turystyce”. „Metodologia badań w turystyce", seminaria magisterskie i dyplomowe.

Okresowo (w ramach godzin zleconych) wykładał (lub wykłada) też w:

 • Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2003-2006) – przedmiot "Instytucje w turystyce międzynarodowej" oraz „Międzynarodowe Organizacje Turystyczne”;
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (lata 2000- 2004) – przedmiot „Podstawy Turystyki”, "Ekonomika turystyki i rekreacji" oraz "Planowanie i zarządzanie infrastrukturą turystyczną".
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula/ Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie (lata 2015 - do nadal) – „Kompendium wiedzy o turystyce”, „Metodologia badań naukowych”, „Globalizacja w turystyce i rekreacji”, Międzynarodowe organizacje turystyczne”.

Przeprowadził również kilka gościnnych wykładów (jako visiting profesor) w uczelniach polskich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, AWF Katowice) oraz w Uniwersytecie M. Bela w Banskej Bystricy (Słowacja) – wykłady w 2006 roku na temat: „International Tourism Organization” oraz „International Tourism Policy”.

Liczba wypromowanych: magistrów - ok. 230, licencjatów - ok. 200, doktorów - 1 (plus 2 doktoraty obecnie w trakcie realizacji).

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Jest członkiem kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych i branżowych, w tym między innymi: EuroScience (od 2006), International Society of Culture, Tourism and Hospitality Research, z siedzibą w Universtity of South Karolina (był – na zaproszenie prof. A. Woodsidea – jednym z członków założycieli Towarzystwa w 2005 roku), Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (członek od 1986 roku, obecnie jest vice-prezesem krakowskiego oddziału Towarzystwa) oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki (w latach 1992 – 2005 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz redaktorem naczelnym wydawanego przez PST Biuletynu). W latach 1997-2005 był członkiem „Annals International Panel of Referees" (międzynarodowego panelu recenzentów) czasopisma „Annals of Tourism Research", uznawanego za jedno z dwóch najlepszych periodyków naukowych z zakresu turystyki na świecie (obecnie też wykonuje czasem recenzje dla ATR, podobnie zresztą jak dla kilku innych prestiżowych międzynarodowych czasopism, takich  jak „Tourism Management”, „Tourism Studies”, czy „Sustainability”). Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma „Folia Turistica" (AWF Kraków), a także  członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych (Editorial Bard) innych czasopism naukowych: „Turyzm/Tourism” (Uniwersytet Łódzki), „Turystyka i Rekreacja" (AWF Warszawa), "Episteme", "Ekonomicka Revue Cestvneho Ruchu" (Słowacja) oraz "Acta Economica et Turistica" (Chorwacja).

 

INNE OSIĄGNIĘCIA

Za swoje szczególne (bo nietypowe, a przy tym wartościowe z kilku różnych powodów) osiągnięcie naukowe, uważam pomysł oraz realizację pewnego projektu naukowego, który dotyczył problematyki mistrzostwa w nauce (mentoringu w nauce). Projektem tym było koncepcyjne opracowanie i wydanie specjalnego, jubileuszowego, dwujęzycznego (w j. polskim i angielskim) numeru czasopisma "Folia Turistica" – „Z warsztatów Mistrzów”, do którego udało się zaprosić dziesięciu zagranicznych profesorów spośród grona najwybitniejszych badaczy turystyki na świecie. Będący efektem tego projektu, specjalny tom czasopisma zawiera dziewiętnaście artykułów, zgrupowanych w trzy odrębne części. W pierwszej zamieszczono artykuły światowych mistrzów badań nad turystyką, ich krótkie biogramy naukowe oraz charakterystyki wkładu, jaki wnieśli oni w rozwój teorii i wiedzy o turystyce. Tłumaczenia artykułów oraz biogramy naukowe Mistrzów zostały opracowane przez zaproszonych do projektu badaczy z Polski. W drugiej części przedstawiono  artykuły polskich uczestników projektu, którzy napisali swoje odrębne artykuły, korespondujące tematycznie z tłumaczonymi przez nich pracami „swoich” Mistrzów. Osobną część tomu (III) stanowił Epilog, podejmujący temat roli i zadań tytułowych Mistrzów we współczesnej nauce, na przykładzie badań turystycznych.

Dzięki temu projektowi spora grupa polskich badaczy turystyki („świeżo” po habilitacji lub tuż przed nią) miała możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi badaczami turystyki (prawdziwymi Mistrzami światowych badań nad turystyką), znanymi im wcześniej raczej tylko z literatury, która w wielu przypadkach zaowocowało szerszą współpracą, realizowaną po zakończeniu tego projektu. Oprócz samej koncepcji oraz kierowania projektem, mój udział znalazł wyraz w zawartych w opisanych tomach artykułach.  Publikacja: w języku polskim: Alejziak W. (red.) „Z warsztatów Mistrzów”. Folia Turistica: Wydanie specjalne z okazji 35 – lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Nr 25(2), 2011, ss. 495. Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? (343-392) i Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, (ss. 439-495). Publikacja w języku angielskim: Alejziak W. (ed.), “The Master Classes. Folia Turistica” - Special Edition Published on the 35 Anniversary of the Tourism and Recreation Faculty at the University School of Physical Education in Kraków, Nr 25(1), 2011 (ss. 451). Jestem redaktorem naukowym obu tomów tomu oraz autorem dwóch artykułów: A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? (ss. 313-356) i Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research (ss. 399-451).

 

NAGRODY

W 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi „Za zasługi dla nauki polskiej” (Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2018, poz. 774). Natomiast w lutym 2020 roku w czasie I Gali Nauki Polskiej w Toruniu otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019 rok (nagroda zespołowa I stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne za podręcznik „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, w którym jest autorem rozdziału W stronę gospodarki globalnej – Część XI, Rozdział XXIII: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a rynek globalny. O funkcjonowaniu i rozwoju sektora turystyki i rekreacji w warunkach globalizacji gospodarki, ss. 847-901.

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

(chronologicznie - stan na 1.03.2020 r.)

 

KSIĄŻKI I MONOGRAFIE (w języku polskim)

 1. Alejziak W. (red.) „Z warsztatów „Mistrzów”. Folia Turistica: Wydanie specjalne z okazji 35–lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Nr 25(2), 2011, ss. 495. Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? (343-392) i Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, (ss. 439-495)
 2. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków nr 56, Kraków 2009, ss. 503 (praca habilitacyjna). Recenzenci. Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa. Słaby (Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prof. dr hab. R. Ryszard Winiarski (Instytut Turystyki i Rekreacji, AWF Kraków).
 3. Alejziak W., Winiarski R. (red.) Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, ss. 321 (współredaktor książki i autor rozdziału Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką – ss. 275-299).
 4. Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Karków 2003, ss. 401.
 5. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wydanie drugie, Albis, Kraków 2000, ss. 316.
 6. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999 (ss. 321).

 

KSIĄŻKI I MONOGRAFIE (w języku angielskim)

 1. Alejziak W. (red.), “The Master Classes. Folia Turistica” - Special Edition Published on the 35 Anniversary of the Tourism and Recreation Faculty at the University School of Physical Education in Kraków, Nr 25(1), 2011 (pp. 451). Redaktor naukowy tomu oraz autor dwóch artykułów: A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? (ss. 313-356) i Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research (pp. 399-451).
 2. Alejziak W., Winiarski R (red.), Tourism in Scientific Research, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, ss. 302. (współredaktor książki i autor rozdziału: Present Status and perspectives of Tourism Research Development – pp. 257-279).

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, KSIĄŻKACH I MONOGRAFICZNYCH SERIACH WYDAWNICZYCH (w języku polskim)

 1. Alejziak W., Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność (red. P. Cybula),  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 45-89.
 2. Alejziak W., W stronę gospodarki globalnej – Część XI, Rozdział XXIII: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a rynek globalny. O funkcjonowaniu i rozwoju sektora turystyki i rekreacji w warunkach globalizacji gospodarki, [w:] Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 847-901.
 3. Alejziak W., Obszary niepewności i wyzwania polityki turystycznej w aspekcie globalizacji oraz teorii integracji międzynarodowej, [w:] Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-wyzwania-perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2017, ss. 13-50.
 4. Alejziak W., Różne wymiary znaczenia wielkich wydarzeń (mega events) sportowych i kulturalnych dla turystyki – aspekty metodologiczne, [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej (red. M. Kazimierczak), AWF Poznań, Poznań, 2016, s. 118-137.
 5. Alejziak W., Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką  (na przykładzie analizy inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997-2014), [w:] Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z geografii Turyzmu, Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 67-90.
 6. Alejziak W., Systemy telefonii komórkowej jako potencjalny instrument pomiaru oraz statystycznych badań ruchu turystycznego (na przykładzie metody TelSKART©), [w:] Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej (red. A. Piotrowska-Piątek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2014, s. 67-82.
 7. Alejziak W., Wiedza o turystyce (definicje, organizacja turystyki, organizacje turystyczne), [w:] Kompendium pilota wycieczek (praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka) Wydanie VI uzupełnione, Proksenia, Kraków 2014, ss. 7-56.
 8. Alejziak W., Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych, [w:] Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy (red. L. Butowski), Instytut Turystyki-Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, ss. 9-38.
 9. Alejziak W., Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne), [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych (red. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, ss. 24-38.
 10. Alejziak W., Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych (red. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, ss. 40-67.
 11. Alejziak W., Wpływ zróżnicowań społecznych konsumpcji turystycznej na jakość życia, [w:] Oblicza konsumpcjonizmu (red. B. Mróz), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, ss. 187-198.
 12. Alejziak W., Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, [w:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej (red. K. Denek, L. Drożdżyński i A Gordon), Wydawnictwo „Kraj” PTTK., Warszawa-Poznań 2009, ss. 67-80.
 13. Alejziak W., Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki (red. G. Gołembski), Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, 2008, ss. 13-25.
 14. Alejziak W., Metodologia badań w turystyce, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych (red. R. Winiarski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 140-164.
 15. Alejziak W., Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (red. G. Gołembski), Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 52-66.

 

MONOGRAFICZNE - SERIE WYDAWNICZE (w języku polskim)

 1. Alejziak W., Szczechowicz B., Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej, [w:] „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki”, Tom XXII - Planowanie i polityka turystyczna, Uniwersytet A. Mickiewicza, Bogucki – Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2019, ss. 9-27.
 2. Alejziak W. Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju i zarządzania obszarami recepcji turystycznej, [w:] Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Nr 16 - Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki - społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, 2016, ss. 9-31.

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH I MONOGRAFIACH (w języku angielskim i innych językach obcych)

 1. Alejziak W., New Trends and Challenges of Tourism at the Beginning of 21st Century, [w:] Cooperation in Tourist Region (ed. R. Ziółkowski, M. Jalinik), Bialystok University of Technology, Białystok 2011, pp. 9-23 (in English).
 2. Alejziak W, Politica turistica en el siglo XXI, [w:] Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction (ed. E. Fayos-Sola, Jafari), Universitat de Valencia, World Tourism Organization, 2009, pp. 187- 210 (współautor) (in Spanin).
 3. Alejziak W., Determinants and Disproportions of Tourism Activity and Problem of Social Exclusion, [w:] Cestovny ruch w podmienkach globalizacie (red. M. Gucik), Univerzita Mateja Bela – Ekonomika Faculta, Banska Bystrica, 2009, pp. 11-27 (in English).
 4. Alejziak W., Problems and perspectives for development of international tourism policy, [w:] Socio-economic aspects of tourism and recreation (red. A. Dąbrowski i R. Rowiński), University of Physical Education in Warsaw, 2007, pp. 99-106 (in English).
 5. Alejziak W., Present Status and perspectives of Tourism Research Development, [w:] Tourism in Scientific Research (ed. Alejziak & R. Winiarski), AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, pp. 257-279 (in English).
 6. Alejziak W., Problems and perspectives for development of international tourism policy, [w:] Socio-economic aspects of tourism and recreation (red. A. Dąbrowski* i R. Rowiński), University of Physical Education in Warsaw, 2007, pp. 99-106 (in English).
 7. Alejziak W., Tourism and the crime rate: can the worsening condition of public safety bring to a halt the growth tendencies of the polish tourism market?, [w:] Tourist safety and security: practical measures for destination, World Tourism Organization, Madrid 1996, pp. 9-18.
 8. Alejziak W., Tourism and the crime rate in Poland, [w:] Tourism in Central and Eastern Europe: Educating for Quality (red. G. Richards), ATLAS, European Association for Tourism and Leisure Education, Tilburg University 1996, pp. 289-301 (in English).

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (w języku polskim)

 1. Alejziak W., Wyjaśnianie naukowe i rozumienie  a epistemologiczne problemy badań nad turystyką  (rozważania na kanwie teorii Kurta Lewina i Johna Tribe’a), „Turyzm/Tourism”, nr 29/2, 2019, s. 1-20. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.13
 2. Alejziak W., Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych© jako metoda wizualizacji działalności naukowej (na przykładzie artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2018)„Folia Turistica", nr 50(2)-2019, s. 75-109. DOI: 10.5604/01.3001.0013.
 3. Alejziak W. Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, „Folia Turistica”, nr 41, 2016, ss. 81-135.
 4. Alejziak W., „Annals of Tourism Research” jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki, „Folia Turistica”, nr 39, 2016, s. 11-46.
 5. Alejziak W., Turystyka sportowa - przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą, „Turyzm”, nr 26/1, 2016, s.91-94.
 6. Alejziak W., Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697 – Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 82, 2012, ss. 27-42.
 7. Alejziak W., Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność? „Folia Turistica”. Wydanie specjalne: „Z warsztatów Mistrzów”, nr 25 (2), 2011, ss. 343-392.
 8. Alejziak W., Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, „Turyzm”, nr 21 (1/2), ss. 7 -16.
 9. Alejziak W., Kto to jest „mistrz naukowy” oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce – rozważania na przykładzie badań turystycznych, „Folia Turistica”: Wydanie specjalne z okazji 35–lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie: „Z warsztatów Mistrzów”, nr 25 (2), 2011, ss. 439-495.
 10. Alejziak W., Możliwości wykorzystania systemu telefonii komórkowej do pomiaru i modelowania ruchu turystycznego, „Bio-Algoritmics and Med-Systems”, Vol. 6, No. 12, Suplement No 1, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2010, ss. 31-32.
 11. Alejziak W., Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, „Episteme”, nr 8/2009, Tom I, 2009, ss. 121-144.
 12. Alejziak W., TelSKART© - Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego, „Folia Turistica”, nr 21, AWF Kraków, 2009, ss. 95-144.
 13. Alejziak W., Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 50, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (red. A. Rapacz), Wydawnictwo UE, Wrocław 2009, ss. 43-53.
 14. Alejziak W., Globalizacja i decentralizacja jako kierunki rozwoju polityki turystycznej w XXI wieku, „Nowe Problemy Turystyki”, nr 1, 2008, ss. 29-48.
 15. Alejziak W., Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, „Folia Turistica”, nr 17/ 2007, ss. 59-89.
 16. Alejziak W., Determinanty i dysproporcje społeczne aktywności turystycznej na przykładzie wyjazdów wypoczynkowych Polaków w 2005 roku, „Turystyka i Rekreacja”, nr 3/2007, s. 12-23.
 17. Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna – utopia, alternatywa, czy konieczność? „Prace Naukowe, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1074,  Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja-Konkurencyjność-Marketing (red. A. Rapacz), Wrocław, 2004, ss. 11-39.
 18. Alejziak W., Aktualny stan poglądów na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu pojęcia „przemysł turystyczny”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/2001, Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [red. W. Niemiec], Rzeszów 2001, ss. 107-143.
 19. Alejziak W., Czas wolny, sport i turystyka wśród polskich elit finansowych, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/2001, Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [red. W. Niemiec], Rzeszów 2001, ss. 211-237.
 20. Alejziak W., Turystyka w Zakopanem. Wstępna koncepcja pomiaru wielkości i struktury oraz skutków ekonomicznych ruchu turystycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”, nr 81, Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego [red. S. Krasicki i K. Chojnacki], Kraków 2001, ss. 267-274.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (w języku angielskim i innych językach obcych)

 1. Zmyslony P., Leszczyński G., Waligóra A. Alejziak W. (2020), The Sharing Economy and Sustainability of Urban Destination in the (Over)tourism Context: The Social Capital Theory Perspective, “Sustainability”, vol. 12, pp. 2-26. DOI: 10.3390/su12062310. 2.    
 2. Alejziak W., A scientific explanation and understanding of epistemological issues in tourism research (a study based on the theories of Kurt Lewin and John Tribe) Turyzm/Tourism”, nr 29/2, 2019, s. 1-18. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.01.
 3. Alejziak Wiesław, Methodological Imaging of Academic Works © as a Method of Visualizing Academic Activities (based on Articles Published in “Folia Turistica” in 2014-2018, „Folia Turistica”, nr 50-1, 2019, ss. 67-97. DOI. 10.5604/01.3001.0013.4497.
 4. Alejziak W., Research on Tourist Activity in Europe – Methodological Aspects and Results (Part I: the Period 1945-2000), [w:] Folia Turistica, nr 46, 2018, ss. 9-48. DOI. 10.5604/01.3001.0012.0842.
 5. Alejziak W., Krzysztof Przeclawski: sociology, philosophy and the ethics of tourism, [w:] Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 28(4), Routledge, Taylor & Francis, 2017, pp. 604-610 (doi.org/10.1080/13032917.2017.1369803)
 6. Alejziak W., Tourist activity inhibitors, [w:]  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7(1), 2013, pp. 11-27. DOI.10.1108/17506181311301327.
 7. Alejziak W., A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? [w:] Folia Turistica, Special Edition:” The Master Classes”  Nr 25(1), 2011, pp. 313-356.
 8. Alejziak W., Tourist Activity: International and Domestic Diversification and the Problem of Social Exclusion, [w:] Tourism, Vol. 21 (1/2), 2011, pp. 7-16.
 9. Alejziak W., Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research, [w:] Folia Turistica, Special Edition:” The Master Classes”, Vol. 25(1), 2011, pp. 399-451.
 10. Alejziak W., Potential applications of cellular phone systems for measuring and modeling tourism movement, [w:] BIO-ALBORITHMS AND MED-STYSTEMS, Vol. 7, No.1, 2011, pp. 63-66.
 11. Alejziak W., Opportunities for Using Cellular Phone Systems in Tourist Movement Research/Mogucnosti koristienja sustava pokretne telefonije za istrażivanje turistickich kretanja, [w:] Acta Turistica Nova, Vol. 4, No.1, Zagreb, May 2010, pp. 23-32 (artykuł ukazał się w dwóch wersjach językowych:  angielskiej oraz chorwackiej).
 12. Alejziak W., Globalization and Decentralization as Directions for the Development of Tourism Policy in 21st Century, “New Problems of Tourism”, Vol. 1/2008, ss. 25-42.
 13. Alejziak W., Megatrendy a wýzvy rozvoja politiky narodného a medzinárodného cestovného ruchu, [w:] Ekonomická Revue Cestovného Ruchu, Roc. 49, No 1, 2007, ss. 3-22 (w języku słowackim).
 14. Alejziak W., Tourism in Academic Research in Poland and the World, [in:] Tourism Recreation Research, Vol. 31 (2), 2006, pp. 91-94.
 15. Alejziak W., Dynamika a disciplinárna štruktúra výskumu cestovného ruchu (na základe analýzy doktorandských prác vo vybraných krajinách sveta), [w:] Acta oeconomica, No 19. Cestovny ruch ako interdyscyplinarny jav a jeho vyskum, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2006, pp. 17-29 (w jezyku słowackim).
 16. Alejziak W., The Tourist and Recreational Activity of Financial Elite in Poland. Aktywność turystyczna i rekreacyjna elit finansowych w Polsce, [w:] Turyzm, Tom 11, Zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, 2001, ss. 39-52 (artykuł dwujęzyczny opublikowany w dwujęzycznym numerze czasopism

 

PUBLIKACJE W PRACACH ZBIOROWYCH

 1. Alejziak W., Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu idei oraz w rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej,[w:]  Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 2015, s. 251-270.
 2. Alejziak W., Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot prac doktorskich w wybranych krajach świata, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 127-142.
 3. Alejziak W., Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, [w:] Polityka turystyczna (red. A. Panasiuk), Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 13-21.
 4. Alejziak W., Funkcje i zadania międzynarodowych organizacji turystycznych w dobie globalizacji światowej gospodarki. [w:]  Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej [red. S. Bosiacki] AWF Poznań, 2004, s, 41-65.
 5. Alejziak W., Zarys rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki. [w:] Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście  funkcjonowania euroregionów [red. M. Adamowicz i J. Bergier], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, 2004, s. 199-215.
 6. Alejziak W., Skutki utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia euro dla funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, s. 103-124.
 7. Alejziak W., Polska jako podmiot współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki, [w:] Przyszłość turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 Września 2003, s. 31-37.
 8. Alejziak W., Czas wolny i preferowane sposoby jego wykorzystania wśród polskich elit finansowych, [w:] Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Część II. [red. T. Mieczkowski], Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 167-176.
 9. Alejziak W., Przemysł turystyczny – przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Przemysł turystyczny [red. A. Schwichtenberg i E. Dziegieć], Politechnika Koszalińska Koszalin 2000, s. 13-58.
 10. Alejziak W., Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 157-177.
 11. Alejziak W., Aktywność turystyczna elit finansowych w Polsce (wstępny raport z badań), [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 33- 47.
 12. Alejziak W., Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, [w:] Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki” [red. M. Boruszczak], Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2000, s. 36-49.
 13. Alejziak W., Leisure time and preferred means of its spending in polish financial elite, [w:] Protective Value of the Physical Activity – Low Level Has No Effect– High Level Is Hazardous. IV International Scientific Conference, University of Szczecin, The Institute of Physical Education, Międzyzdroje 2000, s. 119-120 (materiały przedkonferencyjne).
 14. Alejziak W., Programowanie turystyki na szczeblu lokalnym, [w:]  Gospodarka turystyczna w regionie, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 1999, s. 9 – 19.
 15. Alejziak W., Turystyka jako źródło przestępczości i zjawisk patologii społecznej - nowy obszar w badaniach nad turystyką, [w:] Turystyka jako czynnik edukacji i rozwoju społeczno - gospodarczego, AWF Poznań, Poznań 1994, s. 24-33.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POPULARNO-NAUKOWYCH I BRANŻOWYCH

 1. Alejziak W., Wprowadzenie euro a turystyka. Część II, Rynek Turystyczny, nr 1-2 (186-187), 25 stycznia 2002, s. 42-43.
 2. Alejziak W., Wprowadzenie euro a turystyka. Część I, Rynek Turystyczny nr 22(183), 30 listopada 2001, s. 15.
 3. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Thomson Travel Group, [w:] Rynek Turystyczny, nr 17 (106), 5 września 1998.
 4. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Marriott International, [w:] Rynek Turystyczny, nr 9-10 (98-99), 20 maja 1998.
 5. Alejziak W., Liderzy światowego przemysłu turystycznego - Hilton Hotels Corporation, [w:] Rynek Turystyczny, nr 2-3 (91-92), 1 luty 1998.

 

EKSPERTYZY I RAPORTY

 1. Alejziak W., Regionalne badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w Polsce (stan obecny i perspektywy rozwoju), 24 listopad 2009, ss. 51. – Ekspertyza opracowana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej na potrzeby organizacji konferencji POT i Ministerstwa Sportu i Turystyki „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa 24-25 listopad 2009 r. (http://msport.gov.pl/aktualnosci/1257-Konferencja-Regionalne-badania-konsumentow-uslug-turystycznych-?retpag=/aktualnosci/).
 2. Alejziak W., Turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Sportu, przygotowana na Konferencję „Rola i znaczenie krajoznawstwa i turystyki w reformowanej szkole, Warszaw 18, czerwiec 2002, ss. 38.
 3. Alejziak W., Aktywność turystyczna polskich elit finansowych w świetle wzorów wypoczynku urlopowego mieszkańców Unii Europejskiej oraz innych grup społeczno-zawodowych w Polsce. Raport „Rynku Turystycznego’2000”, Agencja Promocji Turystyki „MART”, lipiec 2000 (ss. 25). Specjalny raport przygotowany na zlecenie „Rynku Turystycznego. Pisma Biznesu Turystycznego”.
 4. Alejziak W., Hotel „Royal” w Krakowie. Strategiczny plan rozwoju do 2005 roku, Kraków, październik 1999.
 5. Alejziak W., Cele i założenia a praktyka polityki społecznej w sferze turystyki i wypoczynku. Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Turystyki, w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych nr CPBP 08.06 - maszynopis w IT oraz AWF Kraków) 1988.

 

WAŻNIEJSZE RECENZJE WYDAWNICZE KSIAŻEK I MONOGRAFII NAUKOWYCH

 1. Lipiec 2018 r. Recenzja książki Elżbiety Ptak „Migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza”, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2019. Wykonana na zlecenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
 2. Maj 2018 r. Recenzja książki habilitacyjnej dr Magdaleny Banaszkiewicz „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 246. Recenzja wykonana na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Kwiecień 2018 r. Recenzja książki Dagmary Chylińskiej i Gerarda Kosmali „Podstawy turystyki w ujęciu funkcjonalnym” wykonana na zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 4. Recenzja książki „Turystyka a rozwój regionalny. Szanse. Wyzwania. Perspektywy (red. B. Gierczak, P. Żegleń), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017. Wykonana na zlecenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Maj 2015. Recenzja (dwukrotna) książki habilitacyjnej dr Jolanty, Barbary Jabłonkowskiej „Backpacking jako styl życia i forma podróży turystycznych”. Wieloaspektowe studium porównawcze. Studia i Monografie AWF Wrocław, Nr 125, 2017. Recenzja wykonana dla AWF Wrocław.
 6. Recenzja książki habilitacyjnej dra Piotra Zmyślonego „Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji turystycznej miast, Seria – Monografie Proksenia, Kraków 2015.
 7. Rok 2014. Recenzja książki habilitacyjnej dr Karoliny Buczkowskiej „Portret współczesnego turysty kulturowego, Seria Monografie, AWF Poznań, Poznań 2014.
 8. Opinia/Rekomendacja na temat książki/podręcznika "Rynek Turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki" napisanej przez zespół autorski w składzie: Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz. Wykonana na potrzeby wniosku o nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Rok 2012. Recenzja książki Bartosza Szczechowicza Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne. Oficyna Wydawnicza "Łośgraf", Warszawa 2012, ss. 288.
 10. Rok 2011. Recenzja książki Jacka Borzyszkowskiego „Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce”, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2011.

 

Wybrane recenzje dla prestiżowych czasopism międzynarodowych, m.in. dla:

 • „Annals of Tourism Research” (czasopisma uznawanego za jedno z najlepszych periodyków naukowych z zakresu turystyki na świecie) – 5 (od 1997 r.);
 • International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research” – 4 (od 2007 r),
 • „Sustainability” – 1 (2020 r.),
 • Tourism Studies – 1 (2020 r.).

 

Około 70 recenzji artykułów dla polskich czasopism naukowych (m.in. „Turyzm/Tourism”, „Folia Turistica”, „Turystyka i Rekreacja”, „Studia Regionalne i Lokalne”, „Studies in Sport Humanities”.

 

Publikowane recenzje książek oraz innych publikacji naukowych

 1. Alejziak W., Recenzja książki Piotra Zmyślonego „Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji turystycznej miast”, [w:] Folia Turistica, nr 35-2015, s. 191-199.
 2. Alejziak W., Recenzja książki Karoliny Buczkowskiej „Portret współczesnego turysty kulturowego”, [w:] Folia Turistica, nr 34-2015, s. 193-202.

 

INNE FORMY PUBLIKACJI

 1. Szromek A.R., Alejziak W., Kruczek Z., To be human is to be a tourist - Obituary of the late Dr. Krzysztof Przecławski, International Academy for the Study of Tourism, 2017, Online: https://www.polyu.edu.hk/htm/academy/memoriam_przeclawski.php
 2. Alejziak W., Profesor Grzegorz Gołembski: "koryfeusz-przewodnik" polskich badań nad turystyką, [w:] Turystyka w ekonomii-ekonomia w turystyce. Z okazji jubileuszu Profesora Grzegorza Gołembskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 45-46.
 3. Alejziak W., „Życie ludzkie jest wędrowaniem”- wspomnienie o profesorze Krzysztofie Przecławskim (1927–2014), [w:] Folia Turistica, nr 36-2015, s. 201-213.
 4. Alejziak W., Świadczenia socjalne zakładów pracy jako czynnik aktywizacji turystycznej środowisk pracowniczych (analiza diagnostyczna stanu istniejącego w świetle założeń teoretycznych polityki społecznej, na przykładzie Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego) - rozprawa doktorska, AWF Kraków 1991, ss. 226. (Promotor: doc. dr Teofila Jarowiecka).
 5. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce. Praca dyplomowa - Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, SGPiS, Warszawa, 1987, ss. 64.

 

NIEKTÓRE PRACE NIEOPUBLIKOWANE

 1. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek w zakładach pracy. Od działalności patronalnej XVIII-wiecznych manufaktur do turystyki motywacyjnej współczesnych przedsiębiorstw (1988).
 2. Alejziak W., Zarys rozwoju turystyki socjalnej – Część pierwsza (do 1945 roku) - ss. 64 (1986).
 3. Alejziak W., Zarys rozwoju polityki społecznej w sferze turystyki dzieci i młodzieży - ss. 43 (1985).

 

REDAKCJE NAUKOWE POSZCZEGÓLNYCH TOMÓW CZASOPISMA „FOLIA TURISTICA”

NR 30/2014 – Varia

NR 32/2014 – Varia

NR 33/2015 – Varia - English Volume

NR 34/2015 – Varia

NR 38/2016 – Varia

NR 40/2016 – Varia

NR 43/2017 – Varia

NR 44/2017 – Varia – English Volume

NR 45/2017 – Varia

NR 46/2018 – Varia – English Volume

NR 50-1/2019 – Varia – English Volume (wspólnie z dr. B. Szczechowiczem)

NR 50-2/2019 – Varia – (wspólnie z dr. B. Szczechowiczem)

NR 53/2019 – Varia

 

Numery dostępne w pełnej wersji na stronie: http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalne


Wykaz wszystkich publikacji, w tym także artykułów w czasopismach popularno-naukowych, ekspertyz i raportów oraz realizowanych projektów badawczych