PROBLEMATYKA BADAWCZA
 - turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny;
 - aksjologia turystyki;
 - semiotyka turystyki;
 - informacja i promocja turystyczna;
 - turystyka a dziedzictwo kulturowe;
 - turystyka a komunikacja międzykulturowa.

 

Redakcja monografii i numerów tematycznych czasopism naukowych:

 1. “Folia Turistica”, nr 55/2020, Varia, edycja anglojęzyczna (współred. B. Szczechowicz).
 2. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds (współred. M. Banaszkiewicz), Rowman & Littlefield, Lanham, 2018.
 3. Innovative Perspectives on Tourism Discourse (Editorial Advisory Board - rada redakcyjna książki pod red. nauk. M. Bieleni-Grajewskiej & Cortes de los Rios), IGI-Global, 2018 [https://www.igi-global.com/book/innovative-perspectives-tourism-discourse/179208].
 4. Tourism in (Post)socialist Eastern Europe, “Journal of Cultural Change and Tourism” (współred. M. Banaszkiewicz & N. Graburn], 15(2)/ 2017 [http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14766825.2016.1260089].
 5. Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (współred. R. Winiarski), Wydawnictwo AWF Kraków, 2016.
 6. Turystyka w antropologicznej perspektywie (współred. M. Banaszkiewicz), “Folia Turistica”, 39/2016 [http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf].
 7. Relacje między turystyką, kulturą a dziedzictwem (współred. M. Banaszkiewicz), “Turystyka Kulturowa”, 3/2016 [http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/issue/view/98].
 8. Anthropology of Tourism (współred. M. Banaszkiewicz), “Folia Turistica”, 37/2015 [http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_37_2015.pdf].
 9. Góry – człowiek – turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin (współred. P. Cybula i M. Czyż), Proksenia, WSTiE, Kraków, 2011.
 10. „Folia Turistica” - sekretarz redakcji w latach 2006-2013, udział w przygotowaniu numerów 17/2006 do 29/2013, w tym specjalnego dwujęzycznego wydania pt. „Z warsztatów Mistrzów/The Master Classes” (red. W. Alejziak), 25(1-2)/2011; od 2014 roku – w radzie redakcyjnej czasopisma [http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/].

 

Wykaz publikacji po 2009 r.: http://biblioteka.awf.krakow.pl/cgi-bin/expertus3e.cgi:

Wykaz publikacji przed 2008 r.: https://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/nawf/

 

  1. Tourism Education from a Humanistic Perspective. Anthropological Inspirations, [in:] E. Giudici, M. Della Lucia, eds., Shaping a humanistic perspective for the tourism industry, Routledge Publisher, London, 2020 [w druku].
  2. Brexit and Tourism in Central and Eastern Europe. The Case of Poland, [in:] H. Andrews, ed. Tourism and Brexit. Travel, Borders and Identity, Channel View Publications, London, 2020 [w druku, współaut. M. Banaszkiewicz].
  3. Tourism in Poland, [in:] A. Gohar, ed., Tourism Governance. Critical Discourse on the Global Industry, Gruyters, 2020 [w przygotowaniu do druku, współaut. M. Banaszkiewicz].
  4. Turystyka w antropologicznej perspektywie. Badania, edukacja, praktyka, [w:] M. Zowisło, J. Kosiewicz, red. Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja I współczesność, AWF Krakow 2019, s. 278-287.
  5. Tourism from an anthropological perspective in the journal “Folia Turistica” (1991-2018), “Folia Turistica”, 50(1-2)/2019, s. 243-266 [w j. polskim i angielskim].
  6. 'The Language of Tourism Man'. Memories of Prof. Graham Dann, “Folia Turistica”, 50(1-2)/2019, 373-379 [w j. polskim i angielskim].
  7. Multiculturality and lifelong learning for tourism: a Polish case, [in:] V. Cuffy, D. Airey, G. Papageorgiou (eds.), Lifelong Learning for Tourism: Concepts, Policy, Implementation, Routledge Publishers, London, 2018, s. 127-142.
   [https://www.routledge.com/Lifelong-Learning-for-Tourism-Concepts-Policy-and-Implementation/Cuffy-Airey-Papageorgiou/p/book/9781138222427].
  8. Mediating Central and Eastern Europe in Tourism Discourse, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.) Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Rowman & Littlefield, Lanham, 2018, s. 143-161.
  9. Anthropological studies on tourism in Central and Eastern Europe [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.)Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Rowman & Littlefield, Lanham, 2018, 1-24 [współaut. M. Banaszkiewicz].
  10. Bridging Worlds: Opportunities and challenges, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.) Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging the Worlds, Rowman & Littlefield, Lanham, 2018, p. 311-317 [współaut. M. Banaszkiewicz].
  11. Tourist narratives about the dissonant heritage of the Borderlands: the Case of Southern Eastern Poland, „Journal of Cultural Change and Tourism”, 15(2)/ 2017, s. 167-184 [http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14766825.2016.1260125]. IF 2018 1.455
  12. Tourism in (Post)socialist Eastern Europe, “Journal of Cultural Change and Tourism” [co-authors M. Banaszkiewicz & N. Graburn], 15(2)/ 2017, s. 109-121. IF 2018 1.455 [http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14766825.2016.1260089?src=recsys].
  13. Heritage Tourism Destinations. Preservation, Communication and Development (recenzja książki pod red. M. D. Alvarez, F. M. Go and A. Yüksel, CAB International 2016, “Journal of Heritage Tourism”, 2018. [http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1743873X.2017.1279388].
  14. Trudne dziedzictwo a nowe sposoby eksponowania wielokulturowości na przykładzie Łemkowszczyzny, [w:] „Przestrzeń turystyki kulturowej”, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2017 [współaut. M. Banaszkiewicz].
  15. “Come and find your (love) story. Remaking the image of Poland as a tourist destination, Via. Tourism Review, 2017. http://viatourismreview.com/fr/all-issues/ [w j. angielskim, niemieckim i francuskim].
  16. Antropologia a badania i edukacja w zakresie turystyki w Polsce, [w:] S. Owsianowska, R. Winiarski (red.), Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Wydawnictwo AWF Kraków, 2016 [współaut. M. Banaszkiewicz].
  17. Wpływ „polityki historycznej” na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki, „Turystyka Kulturowa”, 3/2016, s. 164-185 (współautorzy: M. Banaszkiewicz, A. Mikos v. Rohrscheidt, A. Kowalczyk, K. Kasprzak, B. Raszka, J. Kaczmarek, D. Dąbrowski, M. Menz), [http://www.turystykakulturowa.org/ ojs/index.php/tk/article/view/772].
  18. Dissonant Heritage in Tourism Promotion: Certified Tourism Products in Poland, „Folia Turistica”, 37/2015 [współaut. M. Banaszkiewicz],
   [http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_37_2015.pdf].
  19. Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, 11/2015 [współaut. M. Banaszkiewicz], http://www.turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/662/610].
  20. Mediating the Tourist Experience: From Brochures to Virtual Encounters (critical review of the book edited by J. Lester and C. Scarles, Ashgate, 2013), „Annals of Tourism Research”, 52, 2015.
  21. Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions (rec. książki pod red. Diekman i M. Smith, 2015), „Turystyka Kulturowa”, 8/2015, [http://www.turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/648/590].
  22. Wzorce odpowiedzialnego podróżowania w narracjach turystyki kulturowej, [w:] M. Kazimierczak (red.) Etyczny wymiar podróży kulturowych, AWF Poznań 2014.
  23. Stereotypy w narracji turystycznej/Stereotypes in tourist narrative, „Turystyka Kulturowa”, 3/2014, s. 1-21 [w j. polskim i angielskim], [http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2014_03_01.pdf].
  24. Co jest nie tak w językiem turystyki? 2013, Post-turysta.pl, wirtualne narzędzie edukacyjne, [http://post-turysta.pl/artykul/co-jest-nie-tak-z-jezykiem-turystyki].
  25. Turystyka w służbie stereotypów, 2013, Post-turysta.pl, wirtualne narzędzie edukacyjne, [http://post-turysta.pl/artykul/turystyka-w-sluzbie-stereotyp%C3%B3w].
  26. Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej), [w:] P. Cybula (red.) Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – sport, turystyka, rekreacja, Biblioteka COTG, Kraków 2013.
  27. „Mapping Cultures. Place, Practice, Performance” (critical review of the book edited by Les Roberts, Palgrave Macmillan 2012), „Tourism, Culture and Communication”, 2012, 12(2-3).
  28. Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, [w:] M. Kazimierczak (red.) Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie AWF Poznań, 2012.
  29. Tourism Promotion, Discourse and Identity, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 231-248, [http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/FT_25_2011.pdf].
  30. The Prospects of the Critical Studies on Tourism and the Role of Mentors in Academia, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 379-398, [http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/FT_25_2011.pdf].
  31. Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, „Folia Turistica” 2011, 24,
   [http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/FT_24_2011.pdf].
  32. W poszukiwaniu nowych metafor podróży, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.
  33. Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011. `
  34. Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Losgraf, Warszawa 20
  35. O sztuce podróżowania (recenzja książki A. de Botton „Sztuka podróżowania”), „Folia Turistica” 2010, 23, [http://www.folia-turistica.pl/attachments/review/FT_23_2010.pdf].
  36. Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, WSTiJO, Warszawa 2010.
  37. Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków 2009. 
  38. Semiotyka turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. PWN Warszawa 2008.
  39. Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich (na przykładzie przewodników). „Zeszyty Naukowe”, AWF Kraków, 2008, Nr 92.
  40. O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży”, Kraków 2008), „Folia Turistica”, 2007, 18, [http://www.folia-turistica.pl/attachments/review/FT_18_2007.pdf].
  41. Turystyka a fenomen spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. AWF Poznań, 2007.
  42. Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, SALOS, Warszawa 2006.
  43. Konstrukcja i interpretacja przekazu informacyjno-promocyjnego w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki"; Nr 327: „Informacja turystyczna", Szczecin 2006.
  44. Od skutecznej promocji do kreacji świata zwiedzanego. Rola mediów zajmujących się turystyką, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. J. Krupa i J. Biliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2006, s. 377-393.
  45. Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.) Aksjologia turystyki, SALOS RP, Warszawa 2006.
  46. Changing World, The Heritage Tourism and Identity. Poland, Slovakia and Ukraine, [in:] Cutting Edge in Tourism Research: New Directions, Challenges and Applications, Conference Proceedings, The School of Management, University of Surrey, Guildford, 2006.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login