BIOGRAM: 

- 1988-1993 – studia na kierunku wychowanie Fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zakończone dyplomem magistra wychowania fizycznego, specjalność trenerska. Praca magisterska pt. „Motywacja do uprawiania sportu pływackiego na przykładzie zawodników KSZO Ostrowiec”, promotor Dr Jadwiga Grochal, 1993   

- 1993-2000 – studia na kierunku socjologia w Uniwersytecie Jagiellońskim zakończone dyplomem magistra socjologii. Praca magisterska pt. „Aerobik jako rytuał cielesny na tle kultury postmodernistycznej”, promotor Prof. Maria Flis, 2000.

- stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego. Praca doktorska pt. „Zdrowie i uroda w systemie aksjologicznym uczestniczek zajęć fitness”, promotor prof. Halina Sekuła-Kwaśniewicz, 2006.

Dydaktyka: wykłady i ćwiczenia na studiach I i II stopnia z socjologii, socjologii sportu, socjologii czasu wolnego, relacji międzykulturowych, prakseologii, etyki ogólnej.

Zainteresowania i kierunki badań naukowych: socjologia czasu wolnego, socjologia ciała i kultury fizycznej, socjologia medycyny, relacje międzykulturowe.

Zagadnienia szczegółowe badań naukowych:

bariery uczestnictwa w sporcie i rekreacji fizycznej, kultura fizyczna w społeczeństwie polskim, ideały piękna ciała, dbałość o ciało w krajach Azji, zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem nauki i technologii, wskaźniki jakości życia, jakość życia i dochody Polaków, turystyka jako wskaźnik jakości życia, problem dezinformacji w mediach, przemiany kapitalizmu i demokracji.

 

PUBLIKACJE:

 1. Myśliwska K. 2000, Aerobik na tle kultury postmodernistycznej, W: K.Spodaryk (red.) Studia Humanistyczne, Zeszyty Naukowe nr 80, AWF Kraków, s. 199-210.
 2. Myśliwska K. 2007, Zdrowie i uroda w systemie aksjologicznym uczestniczek zajęć fitness, [w:] Kultura Fizyczna, Warszawa, nr 5-6, s. 23-28.
 3. Myśliwska K. 2007, Wartości zdrowia i urody dla kobiet aktywnych fizycznie, [w:] Annales, sectio D Medicina, UMCS i AM Lublin, s. 210-213.
 4. Myśliwska K. 2010, Socjologia czasu wolnego, [w:] Winiarski R. (red.) Rekreacja i czas wolny, WAiP Warszawa, 134-159.
 5. Myśliwska K. 2010, Kontrowersje wokół pojęcia kultura fizyczna, [w:] Zowisło M. (red.) Studia Humanistyczne, AWF Kraków, s. 59-68.
 6. Myśliwska K. 2012, Powody i bariery uczestnictwa w rekreacji ruchowej na tle przemian społeczno-kulturowych (w:) Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, W.Cynarski, J.Kosiewicz, K.Obodyński (red), WUR Rzeszów, s. 414-426.
 7. Myśliwska K. 2015, Wskaźniki aktywności sportowo-rekreacyjnej – stan obecny a postulowany (w:) Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, M.Zowisło, J.Kosiewicz (red.), AWF Kraków s. 497-506.
 8. Myśliwska K. 2016, Dbałość o urodę w budżecie czasu, (w): J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, s. 303-312.
 9. Nowak P., Myśliwska K. 2016, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój turystyki na obszarach wiejskich (w:) W. Kamińska i M. Wilk-Grzywna, Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, Warszawa, PAN, s. 21-44.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTNSS ”Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych”, 5-6 września 2014, AWF w Krakowie.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 1. Konferencja „Polska menager-woman sportu. Fakt czy futurum”. Polskie AWF Kraków. 29-30 maja 1998, Kraków.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia w różnych okresach życia”. 25-27 maja 2007, Lublin. Referat „Wartości zdrowia i urody dla kobiet aktywnych fizycznie”.
 3. 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011, “Present and Future Research in the Science odf Human Movement”, 22-24 września 2011, AWF w Krakowie, referat “Beauty care – opportunity or threat to physical activity”.
 4. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTNSS ”Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych”, 5-6 września 2014, AWF w Krakowie, 5-6 września 2014, AWF w Krakowie Wygłoszenie referatu „Wskaźniki aktywności sportowo-rekreacyjnej – stan obecny a postulowany”. Prowadzenie sesji.
 5. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania”, PTNSS oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 7-9 wrzesień 2015, Złoty Potok /k. Częstochowy – wygłoszenie referatu „Dbałość o urodę w budżecie czasu”.