Prowadzone zajęcia na Uczelni

semestr zimowy:
Regiony turystyczne


Problematyka badawcza/tematyka promowanych prac magisterskich
Badanie wizerunku medialnego miast, regionów, krajów
Wykorzystanie nowych mediów w turystyce
Inwentaryzacja zagospodarowania turystycznego obszarów

Wykaz publikacji

Biernacki W. i in., 2017, Metodologia geoedukacji. Studium przypadku z Chorwacji, Islandii, Polski i Portugalii, Erasmus +.

Działek J., Biernacki W., 2017, Wprowadzenie – cele, zakres i układ pracy [w:] Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., Fiedeń Ł., 2017, Zmienność w czasie przestrzennych wyobrażeń powodzi [w:] Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., 2017, Praktyka informowania i edukacji na temat powodzi w Polsce na tle aspektów prawnych [w:] Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., 2017, Obszar edukacji formalnej i nauki jako źródła informacji na temat powodzi [w:] Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., 2017, Podsumowanie (rozdz. 5) [w:] Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., Działek J., 2017, Podsumowanie i dyskusja wyników [w:] Działek J., Biernacki W., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź: wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Konieczny R., Kundzewicz Z., W., Siudak M., Działek J., Biernacki W., 2017, Education and information as a basis for flood risk management: practical issues [w:] Tyszka T., Zielonka P. (red.) Large risks with low probabilities: perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, London.

Franczak P., Fiedeń Ł., Grzeszna K., Działek J., Biernacki W., 2017, Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku, Prace Geograficzne, 151, 27-51.

Rozpędowska E., Biernacki W., 2016, The Land of Extinct Volcanoes - an example of geoeducation idea as an impulse for developing local social capital [w:] Szponar A., Toczek-Werner S. (red.) Geotourism - organization of the tourism and education in the geoparks in the Middle-Europe Mountains, University of Business in Wroclaw.

Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Szanse i bariery wykorzystania ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako nietechnicznego środka ochrony przed powodzią w Polsce [w:] Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii T.4, Uniwersytet Jagielloński.

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K.,Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers – Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction 19, 212–223.IF 1.242

Siwek J. P., Biernacki W., 2016, Effect of tourism-generated wastewater on biogenic ions concentrations in stream water in Tatra National Park (Poland), eco. mont, 8/2. IF 0.394

Franczak P., Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Planowanie przestrzenne ma obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej I środkowej Odry, Prace i Studia Geograficzne, T.61. Z4. ss. 25-45.

Listwan-Franczak K., Franczak P., Działek J., Biernacki W., 2016, Ubezpieczenie skutków katastrof naturalnych jako nietechniczny środek ochrony przed powodzią w Polsce, w świetle badań empirycznych, Prace i Studia Geograficzne, T.61. Z4. ss. 101 – 122.

Konieczny R., Siudak M., Działek J., Biernacki W., 2016, Działania właścicieli domów dla ograniczenia skutków powodzi oraz ich motywacje, [w:] Walczykiewicz T. (red.) Problemy planowania w gospodarce wodnej i oceny stanu hydromorfologicznego rzek, Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, ss. 171-191

Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M.,Widerman K., 2016, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Biernacki W., 2015, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast w regionie [w:] Guzik R., Kołoś A. (red.) Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Siwek J., Biernacki W., 2015, Wpływ ścieków odprowadzanych ze schronisk turystycznych na stężenia związków biogennych w potokach – odbiornikach tych ścieków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (lata 2008-2009), Gospodarka Wodna, 2015/7, s.202-209

Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Działek J., Górecki J., Guzik R., Kocaj A., Łękawska S., Micek G., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł.,  2014,  Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Gwosdz K., Ciechowski M., Dej M., Działek J., Guzik R., Kocaj A., Łękawska S., Micek G., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., Biernacki W.,  2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Działek J., Biernacki W., 2014, Wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe - ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, Prace i Studia Geograficzne, tom 55, s. 27-4.

Działek J., Bokwa A., Biernacki W., 2013, Impact of Social Capital on Local Communities’ Response to Floods in Southern Poland [w:] Neef A., Shaw R. (red.) Risks and Conflicts: Local Responses to Natural Disasters, Emerald Group Publishing Limited, 185-205.

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Łobodzińska A., Kocaj A., Kowalski Ł., Micek G., Nikitin U., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Działek J., Biernacki W., Bokwa A., 2013, Challenges to social capacity building in flood-affected areas of southern Poland, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 2555–2566. IF 1.735

Biernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.

Biernacki W., Działek J., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., 2012, Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim, Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 241-258.

Działek J, Gwosdz K., Domański B., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Kocaj A., Kowalski Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł, 2012, Inwestorzy zagraniczni w 2011 roku. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś A., 2011, Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 4. MRPO „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”, Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23), 55-102, 165-172.

Biernacki W., 2011, Mass media and natural disasters, [w:] Bobrowsky P. (red.),
Encyclopedia of Natural Hazards, Springer.

Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Guzik R., 2010,
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice .

Biernacki W., 2010, Człowiek – media – środowisko, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., Domański B., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., 2010, Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach Schematu 2.1 A MPRO „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP [w:] Wpływ dotacji bezpośrednich na konkurencyjność sektora MŚP, Małopolskie Studia Regionalne, Kraków, s. 7-52.

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Biernacki W., Bokwa A., Domański B., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland [w:] Carvalho A. (red.), Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, Braga: Centro de Estudos de Comunicacao e Sociedade, Universidade do Minho, s. 190-200.

Biernacki W., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Community attitudes towards extreme phenomena relative to place of residence and previous experience [w:] Liszewski S. (red.), The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 207-236.

Kowalski R., Biernacki W., Pociask-Karteczka J., 2007, Motywy wyjazdów turystów w Polskie Tatry [w:] Matuszyk A., Pociask-Karteczka J., (red.) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 37, AWF – TPN, Kraków – Zakopane.

 Biernacki W., Guzik R., 2005, Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu na środowisko przyrodnicze [w:] Domański B. (red.) Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków,  s. 178-199.

 

Projekty badawcze

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w jej kształtowaniu

NCN 2012/05/D/HS4/01328

Okres realizacji: 2012-2017

Instytucja finansująca: NCN

 

Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy, ocena i skłonność do podejmowania działań zapobiegawczych

NCN 2012/04/A/HS6/00614

Okres realizacji: 2012-2016

Instytucja finansująca: NCN

 

„PARTNERSHIP FOR GEO-EDUCATION”

Okres realizacji: 2013 - 2016

Instytucja finansująca: Erasmus+

 

Postawy i zachowania społeczne wobec zjawisk ekstremalnych

PBZ-KBN-086/P04/2003)

Okres realizacji:  2004-2008

Instytucja finansująca: KBN

 

 

Projekty badawczo-wdrożeniowe

Nazwa projektu

Zleceniodawca

Rok

Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

2010

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach schematu 2.1 A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP"" wraz z opracowaniem raportu metodologicznego oraz raportu końcowego z przeprowadzonego badania

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2010

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 3. MRPO "Turystyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu" wraz z opracowaniem raportu metodologicznego oraz raportu końcowego z przeprowadzonego badania

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2010

Opracowanie raportu pn. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Krakowie w latach 2005-2010"

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

2010

Analiza wpływu inwestycji
w infrastrukturę kultury i turystyki
dofinansowanych z funduszy strukturalnych
na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2010

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 4. MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego” wraz z opracowaniem raportu metodologicznego oraz raportu końcowego z przeprowadzonego badania. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2011

Badanie pt. "Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego"

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2011

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego; Umowa nr OR-IV.273.1.49.2012 z dnia 6 sierpnia 2012r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2012

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2013

Wykonanie opracowania pn. Relacje przestrzenne komunikacji zbiorowej i indywidualnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w kontekście mobilności miejskiej

Gmina Olsztyn

2014

Wykonanie badania pt. "Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian)"

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2015

 

Konferencje międzynarodowe

IGU Regional Conference - Changes, Challenges, Responsibility, Kraków, "Building resilient communities via online risk communication and education"- 18-22.08.14

Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Wlk. Brytania, "Social Vulnerability to Floods in the Polish Mountains" - 4-8.10.15

II Międzynarodowa Konferencja Disaster Risk Reduction, Warszawa, "Social and economic factors influencing vulnerability to floods in Southern Poland"- 15-16.10.15

Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, Braga, Portugalia, “Mass media as a source of information about extreme weather phenomena in southern Poland” 19,20.10.07

 

Konferencje krajowe

I Konferencja Dla społeczeństwa - redukcja ryzyka klęsk żywiołowych, Warszawa, "Wrażliwość i odporność społeczna na powódź – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza"- 26.02.14

XXV Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej, Kraków, "Inwestycje właścicieli domów w ochronę przed powodzią i ich motywacje"- 23-24.09.15

Hydrologia Zlewni Zurbanizowanych, Warszawa, "Występowanie powodzi błyskawicznych w miastach położonych na przedpolu gór na przykładzie Bogatyni (Sudety)" - 22-23.09.16

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, Kraków, "Powódź w maju 2010 r. w Bieruniu jako przykład katastrofy synergicznej"- 13-15.10.17

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, Kraków, "Zapis przebiegu powodzi błyskawicznej w czerwcu 2009 r. w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w pamięci mieszkańców"- 20-22.10.17

 

Staże badawcze

Wiedza i Praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”, 15.07.2010 – 14.01.2011, Kraków, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

Warsztaty naukowe i  aktywność popularyzatorska

Warsztaty ekspertów TACTIC Expert Workshop - "(Good) practices in communication and education to improve community preparedness", Kraków - 13-14.10.14

Warsztaty dla mieszkańców Bierunia zagrożonych powodzią - "Zrozumieć, by pomagać, czyli co myślą o powodzi moi sąsiedzi", Bieruń - 12.11.14

Referat na posiedzeniu naukowym Komisji Geograficznej PAU "Powódź: zjawisko przyrodnicze czy wydarzenie społeczne?" - 14.01.16

Partnership for geo-education – Transnational Project Meeting, Dobków – 20-23.03.2015

Partnership for geo-education – Transnational Project Meeting, Selfoss – 25.06.2015

Sudecka Zagroda Edukacyjna - konsultacje merytoryczne, dotyczące projektu ekspozycji edukacyjnej, członek Rady Naukowej 2014-1018

Olimpiada geograficzna – Juror w latach 2011-2013, poziom regionalny

 

Wdrożenia i aplikacje

Badanie fokusowe pn. „lepsze studia dla najlepszych”  - badania wśród studentów kierunku geografia i gospodarka przestrzenna 

Tworzenie narzędzi i procedur badawczych do ewaluacji funkcjonowania Sudeckiej Zarody Edukacyjnej

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login