Prowadzone zajęcia

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w turystyce i rekreacji
Planowanie przestrzenne w turystyce zdrowotnej
Turystyka uzdrowiskowa
Podstawy wiedzy o przyrodzie
Organizacja i formy turystyki przyrodniczej                                                                                                                 Zagospodarowanie dla potrzeb rekreacji i rozrywki
Seminarium magisterskie
Obóz krajoznawczy

Problematyka badawcza

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne; atrakcyjność turystyczna miejscowości                                                     Wielofunkcyjność miejscowości uzdrowiskowych
Waloryzacja walorów i infrastruktury dla potrzeb różnych form turystyki                                                                         Turystyka inkluzywna

 

 Publikacje

 • Kruczek Z. ; Gmyrek K.; Ziżka D.; Korbiel K.; Nowak K. (2023), Accessibility of Cultural Heritage Sites for People with Disabilities: A Case Study on Krakow Museums, Sustainability Volume 16, Issue 1
 • Kruczek Z. ; Gmyrek K.; Ziżka D.; Korbiel K. (2023), Miejsce turystyki inkluzywnej w koncepcji zrównoważonego rozwoju.Analiza bibliometryczna podejmowanych badań, w: Tourism in times of dynamic changes in the environment, UE Wrocław
 • Kostrakiewicz-Gierałt K.; Gmyrek K.; Pliszko A. (2023), Does the Distance from the Formal Path Affect the Richness, Abundance and Diversity of Geophytes in Urban Forests and Parks?, Forests 14
 • Jodłowski M., Kruczek Z., Szromek A., & Gmyrek K. (2023). Tourists’ Attitudes towards Visitor Management and Restrictions in the National Parks in the Carpathian Mountains. Studia Periegetica, 42(2)
 • Kruczek Z., Szromek A, Jodłowski M., Gmyrek K., Nowak K. (2023) Visiting national parks during the COVID-19 pandemic - an example of social adaptation of tourists in the perspective of creating social innovations. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 9 (2)
 • , Gmyrek K., Nowak K., (2022) Oferta pobytów rehabilitacyjnych w polskich uzdrowiskach dla osób po przejściu covid-19, w: Monografia: Turystyka społeczna a jakość życia : monografia naukowa : przewodnik dobrych praktyk, Polskie Towarzystwo-Turystyczno Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskie
 • Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K., Gmyrek K. (2022) The Effect of the Distance from a Path on Abiotic Conditions and Vascular Plant Species in the Undergrowth of Urban Forests and Parks, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(9)
 • Kostrakiewicz-Gierałt K., Pliszko A.,, Gmyrek K. (2021) The effect of informal tourist trails on the abiotic conditions and floristic composition of deciduous forest undergrowth in an urban area, Forests. - Vol. 12 (4)
 • Kostrakiewicz-Gierałt K., Pliszko A., Gmyrek-Gołąb K. 2020. The Eect of Visitors on the Properties of Vegetation of Calcareous Grasslands in the Context ofWidth and Distances from Tourist Trails. Sustainability 12(2): 454
 • Gmyrek-Gołąb K., Czulińska-Bukowska A., (2020) Wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych w oferowaniu i poszukiwaniu pracy przez przewodników i pilotów wycieczek, w: „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” (red. Kruczek Z.), Wydawnictwo AWF Kraków
 • Gmyrek-Gołąb K., Kostrakiewicz-Gierałt K, 2020, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” (Kraków 06.12.2018), w Folia Turistica nr 54, Kraków
 • Gmyrek-Gołąb K., 2019, Potencjał kulturowy statutowych uzdrowisk karpackich, [w]: Turystyka w wymiarze międzynarodowym regionalnym I lokalnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
 • Gmyrek-Gołąb K., 2017, Attempt to evaluate the differentiation of the attractiveness of selected elements of the tourist structure of carpathian statutory spas, [w]: Scientific Review of Physical Culture (Former Journal of Health Promotion and Recreation), Volume 7, Issue 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Gmyrek-Gołąb K., 2017, Warunki rozwoju turystyki w Eggenburgu, [w]: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, VOL. LXXII, z. 1 Wydawnictwo UMCS Lublin
 • Gmyrek-Gołąb K., 2016, Wspinaczka skałkowa w Dolinie Będkowskiej, [w]: Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju, red. I.Kapera, M. Bajgier-Kowalska, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM
 • Gmyrek-Gołąb K., 2014,  Aktywność turystyczno-rekreacyjna na obszarze polskich uzdrowisk karpackich, monografia, red. Zarzycki P., Grobelny J., Aktywność ruchowa na obszarze Polski i świata, Studia i Monografie AWF Wrocław
 • Kolasińska A., Adamski P., Ciapała Sz., Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2014,  Przegęszczenie i schodzenie ze szlaku jako negatywna konsekwencja atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych: porównanie Pienińskiego Parku Narodowego i rezerwatu przyrody Wąwóz Homole, w Folia Turistica nr 31, AWF Kraków
 • Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2012, Prywatyzacja PKL SA z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego, AURA 03/2012, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa
 • Gołąb W., Sobolewski G., Gmyrek-Gołąb K., 2009, Budowa ciała i wynik sportowy polskich studentów – zawodników snowboardu, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Mroczka A.,Adamski P., Krauz K.,  Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., 2009, Preferencje turystów zwiedzających rezerwatyprzyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka
 • Łabaj M., Krauz K., Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2009, Racjonalne     udostępnianie turystyczne i edukacyjne rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i  monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka
 • Mroczka A., Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Witkowski Z., 2009, Pozasezonowy ruch turystyczny w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i  monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka
 • Mroczka A., Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., 2009, Natężenie ruchu turystycznego w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka
 • Adamski P., Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Mroczka A., Witkowski Z., 2009,  Dyspersja turystów w rezerwacie przyrody Wąwóz Homole, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka
 • Gołąb W., Gmyrek-Gołąb K., 2008, Sylwetki somatyczne czołowych polskich snowboardzistek w sportowych kategoriach wiekowych, w: Sporty śnieżne – stan i perspektywy badań, Wyd. AWF Katowice, Katowice
 • Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Krauz K., Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., 2007, Turystyka na obszarze Natura 2000. Małe Pieniny: studium przypadku rezerwatu przyrody Wąwóz Homole, w: Turystyka w obszarach Natura 2000, (red.) Wnuk Z. i Ziaja M., Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Witkowski Z., 2006, Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody – na przykładzie rezerwatów Wąwóz Homole i Biała Woda, w: Turystyka w badaniach naukowych, Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. Krupa J. i Biliński J., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Witkowski Z., Mroczka A., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Gmyrek-Gołąb K., 2006, Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko, w: Turystyka w badaniach naukowych, Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. Krupa J. i Biliński J., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Gmyrek-Gołąb K., Krauz K. i inni (współaut.), 2005, Tourist dispersion around a trail in “Wąwóz Homole”(Homole Gorge) nature reserve, Nature Conservation vol. 61 (4) 2005, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences Kraków
 • Gmyrek-Gołąb K., Krauz K. i inni (współaut.), 2005, Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody – na przykładzie rezerwatów Wąwóz Homole i Biała Woda w „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, AWF Kraków, Kraków-Rzeszów
 • Gmyrek-Gołąb K., Krauz K. i inni (współaut.), 2005, Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko w „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, AWF Kraków, Kraków-Rzeszów
 • Gmyrek-Gołąb K., Łabaj M., 2005, Metodyka zrównoważonego zagospodarowania turystycznego gminy ,Studia i Monografie nr 31 – Sporty zimowe strategia rozwoju – badania naukowe, AWF Kraków, Kraków
 • Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Tadel A., Witkowski Z., 2005, Tourist dispersion around a trail in “Wąwóz Homole”(Homole Gorge) nature reserve, Nature Conservation vol. 61 (4) 2005, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences Kraków
 • Gmyrek K., 2004, Potencjał turystyczny Dolnej Austrii, Folia Turistica nr 15, AWF Kraków.
 • Gmyrek K., 2003, Bariery rozwoju turystyki w Dolnej Austrii, materiały pokonferencyjne – „Regionalne i lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki”, prace Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 74, Kielce.
 • Gmyrek K., 2003, Projektowanie i wykonawstwo urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, Folia Turistica nr 14, AWF Kraków
 • Gmyrek K., 2002, Znaczenie myślistwa dla ochrony biosfery, Folia Turistica nr 12, AWF Kraków
 • Gmyrek K., 2002, Walory przyrodnicze i kulturowe, a nowe tendencje w turystyce na przykładzie Dolnej Austrii, Zeszyty Naukowe nr 88, AWF Kraków

 Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe

 • 10/2022-04/2024 - Międzynarodowy Projekt V4, realizowanym w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego Application of the principles of inclusion in tourism in V4 countries
 • Projekt nr 336/BS/IT/2023 - Turystyka dostępna w regionie Małopolski. Ocena dostępności do atrakcji turystycznych, hoteli i obiektów SPA&Wellness dla osób niepełnosprawnych i seniorów
 • Projekt nr 256/BS/IT/2021 – Postrzeganie regulacji w zakresie udostępniania parków narodowych w Karpatach (Polska i Słowacja) przez turystów górskich
 • Projekt nr 259/BS/IT/2021 – Wpływ odległości od szlaków turystycznych w lasach miejskich i alejek w parkach miejskich na warunki siedliskowe i kompozycję florystyczną sąsiadujących z nimi płatów roślinności
 • Projekt nr 244/BS/IT/2020 – Wpływ szerokości ścieżek spontanicznie wydeptywanych przez turystów pieszych i rowerowych oraz odległości od szlaków na warunki siedliskowe i kompozycję gatunkową runa lasu liściastego
 • Projekt nr 224/BS/KPiPPT/2019 – Wpływ szerokości spontanicznie wydeptywanych przez turystów ścieżek oraz odległości od nich na warunki siedliskowe i kompozycję gatunkową płatów muraw kserotermicznych
 • Gmyrek K. i inni (współaut.), Burzyński T. (red.), 2002, Kierunki aktywizacji gospodarczej uzdrowisk polskich. Opracowanie na zmówienie Ministerstwa Gospodarki i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Gmyrek K. i inni (współaut.), Burzyński T. (red.), 2003, Program Budowy Krajowego Produktu Markowego – Turystyka Uzdrowiskowa. Opracowanie na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki.
 • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Krauz K., Łabaj M., 2004, Natężenie ruchu turystycznego w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.
 • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Mroczka A., 2004, Badania preferencji i oczekiwań turystów zwiedzających rezerwaty przyrody Wąwóz Homole i Biała Woda, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.
 • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Krauz K., Łabaj M., 2005, Analiza dyspersji turystów na terenie rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole”, Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska. Opracowanie wykonane w ramach grantu badawczego AWF Kraków.
 • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Krauz K., Łabaj M., 2005, Pozasezonowy ruch turystyczny w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Biała Woda, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.
 • Gmyrek-Gołąb K. i inni (współaut.), Witkowski Z. (kier.), 2005, Racjonalne udostępniania turystyczne i edukacyjne rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków, GEA Kraków.
 • Gmyrek-Gołąb K., i inni (współaut.), Burzyński T. (red), 2006, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. i SGURP.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login