Prowadzone zajęcia na Uczelni

Ekologia i ochrona środowiska

Podstawy biometeorologii człowieka

Ochrona środowiska i ekologia człowieka

Parki rozrywki w Polsce i na świecie

Obozy wędrowne

Zajęcia w ramach programu NRA

Do 2009 r. zajęcia w ramach programu ERASMUS (Human biometeorology)

 

Zainteresowania badawcze

Środowiskowe uwarunkowania turystyki i rekreacji

Walory i atrakcyjność środowiska naturalnego

Turystyka na obszarach chronionych

Bioklimat a turystyka i rekreacja

Środowisko naturalne a dobrostan zdrowia człowieka

Edukacja ekologiczna i rozwój zrównoważony w turystyce

 

Wybrane projekty badawcze

Witkowski Z., Bielański A., Mroczka A., Kurzyński J., Bonenberg J., 2012 – 2013. Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania turystycznego (trasy i wyciągi narciarskie) w rejonie Durbaszki na środowisko przyrodnicze Małych Pienin. Ekspertyza na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Krauz K., Mroczka A., 2009. Ocena działalności uzdrowiskowej sanatorium „Sanvit” w Iwoniczu Zdroju w opinii kuracjuszy. [w:] M. Boruszczak (red.) Turystyka uzdrowiskowa, stan i perspektywy. Opracowanie analityczne na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opieka merytoryczna i wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Witkowski Z., Krauz K., Łabaj M., Adamski P., Mroczka A., Gmyrek K., 2005. Racjonalne udostępnianie turystyczne i edukacyjne rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody. Ekspertyza i opracowanie wdrożeniowe na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Gmyrek K., Krauz K., Łabaj M., 2005. Analiza dyspersji turystów na terenie rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole”. Opracowanie analityczne w ramach grantu badawczego AWF Kraków.

Witkowski Z., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Mroczka A., Gmyrek K., 2004. Badania preferencji i oczekiwań turystów zwiedzających rezerwaty przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody. Opracowanie analityczne na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.

Łabaj M., Krauz K., Mazur M., Mroczka A., Żmuda S., 1998. Strategia rozwoju turystyki w gminach babiogórskich. Studium analityczno-projektowe dla Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wykonane na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Mroczka A., 1991. Cechy klimatyczne i bioklimatyczne Rowu Krzeszowickiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Krzeszowice. Raport z badań wykonanych na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Mroczka A., 1984. Klimat i bioklimat obszaru Zarabia. Opracowanie analityczno-wdrożeniowe dla Urzędu Miejskiego w Myślenicach w ramach „Projektu zagospodarowania terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych” pn. „Waloryzacja i ocena pojemności rekreacyjnej ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Zarabiu”.

Żmuda S., Jasińska T., Mroczka A., 1979. Zagrożenie środowiska naturalnego wynikające ze składowania odpadów poprodukcyjnych w dole wyrobiskowym będącym w posiadaniu Huty Aluminium. Ekspertyza dla Huty Aluminium w Skawinie.

 

Wybrane publikacje naukowe

Krauz K., Mroczka A., 2016. Problemy rozwoju turystyki rowerowej na przykładzie gminy Krzeszowice. [w:] I. Kapera, M. Bajgier (red.) Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia i możliwości rozwoju. Oficyna Wyd. AFM, Kraków.

 Krauz K., Mroczka A., 2015. Ścieżki przyrodnicze Magurskiego parku Narodowego w opinii turystów. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 17, z. 45(4). Rogów.

Ciapała S., Adamski P., Mroczka A., Svajda J., Witkowski Z., 2014. Threats related to tourism and recreation in Natura 2000 areas, based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Alpine Bioregion of Slovakia. “Eco.Mont. Journal on Protected Mountain Areas Research”, Vol. 6, Num. 2, Austrian Academy of Sciences Press, Wien.

Adamski P., Ciapała S., Gmyrek K., Kolasińska A., Mroczka A., Witkowski Z., 2014. Przegęszczenie i schodzenie ze szlaku jako negatywne konsekwencje atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych: porównanie Pienińskiego Parku Narodowego i rezerwatu przyrody Wąwóz Homole. Folia Turistica, 31.

Krauz K., Mroczka A., 2013. Postrzeganie rozwoju turystyki w oparciu o ostoje Natura 2000 w wybranych gminach Podhala. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 15, z. 37(4). Rogów.

Witkowski Z., Mroczka A., 2012. Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją na obszarach Natura 2000 w regionie alpejskim w świetle Standardowych Formularzy Danych. Folia Turistica, 26.

Mroczka A., 2012. Wybrane aspekty atrakcyjności turystycznej Babiogórskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych. [w:] P. Sadowski (red.) Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. Wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Tatry, Nowy Targ.

Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2012 Prywatyzacja PKL SA z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego. Aura, 3.

Witkowski Z., Mroczka A., 2011. Rozważania na temat montanofilii na kanwie jubileuszu prof. Andrezeja Matuszyka. [w:] Góry – Człowiek – Turystyka, red. P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska. WSTiE, Proksenia, Kraków.

Witkowski Z., Mroczka A., 2011. Positives and negatives of coexistence of two networks: the Nature 2000 and the biosphere reserves in Poland. [w:] A. Breymeyer (red.) International Nets of Protected Areas in Poland: Worldwide Net of UNESCO-MaB Biosphere Reserves and European Net of Nature 2000. IGiPZ PAN, Warszawa.

Mroczka A., 2010. Frekwencja turystyczna w rezerwatach przyrody poza sezonem letnim. Folia Turistica, 23.

Mroczka A., Krauz K., 2010. Dobowa struktura frekwencji turystów w Magurskim Parku Narodowym. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXVII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa. 

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Ciapała S., 2010. Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. PRĄDNIK, Prace i Materiały, 20.

Mroczka A., Adamski P., 2010. Dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody i Magurskim Parku Narodowym. Folia Turistica, 22.

Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A., 2010. Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Folia Turistica, 22.

Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Krzysztofik B., Łabaj M., Mroczka A., Ostafin K., Witkowski Z., 2009. Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody. WSTiE, Studia i Monografie, Sucha Beskidzka.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Krauz K., Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., 2007. Turystyka na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny (studium przypadku). [w:] Z. Wnuk, M. Ziaja (red.) Turystyka w obszarach Natura 2000, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Witkowski Z., Krauz K., Mroczka A., 2007. Jaka turystyka w obszarach Natura 2000 w świetle „Europejskiej Karty Turystyki Zrównoważonej na Obszarach Chronionych”. [w:] Z. Wnuk, M. Ziaja (red.) Turystyka w obszarach Natura 2000, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Krauz K., Mroczka A., 2006. Ruch turystyczny w Sądeckim Parku Etnograficznym. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XVIII, Lublin.

Krauz K., Mroczka A., Błaszczyk M., 2006. Natężenie ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody „Jaskinia Raj”. [w:] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XVI/2, Warszawa.

Witkowski Z., Mroczka A., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Gmyrek-Gołąb K., 2006. Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko. [w:] J. Krupa, J. Biliński (red.) Turystyka w badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Prace Przyrodnicze i Humanistyczne, Rzeszów.

Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Witkowski Z., 2006. Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody na przykładzie wybranych rezerwatów przyrody. [w:] J. Krupa, J. Biliński (red.) Turystyka w badaniach naukowych, Prace Przyrodnicze i Humanistyczne, WSiZ, Rzeszów.

Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Tadel A., Witkowski Z., 2005. Tourist dispersion around a trail in „Homole Gorge” nature reserve. Nature Conservation, Vol. 61 (4), Polish Academy of Sciences, Cracow.

Mroczka A., 2005. Wieloletnia zmienność śnieżności zim w Zakopanem. Studia i Monografie, nr 31, red. Sz. Krasicki, AWF Kraków i Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego.

Mroczka A., 2004. Biometeorologia w turystyce. [w:] Nauki o turystyce, Studia i Materiały, nr 7, cz. II, red. R. Winiarski, AWF Kraków.

Majcherczyk I., Mroczka A., 2004. Strefy turystyczne gminy Krzeszowice. Folia Turistica, 15.

Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., 2004. Ocena zadowolenia mieszkańców Jaworzna z życia w mieście (wskaźnik nr 1 z Europejskiej Społecznej Listy Wskaźników Ekorozwoju). Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XIII, Gdańsk.

Krauz K., Mroczka A., 2003. Turystyka konna na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XI, Leszno.

Mroczka A., 2002. Wpływ sytuacji synoptycznych na zawartość tlenu w powietrzu na przykładzie Krakowa. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 51.

Majcherczyk I., Mroczka A., 2002. Przestrzenne zróżnicowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Krzeszowice a rozwój turystyki. Zeszyty Naukowe, 88, AWF Kraków.

Mroczka A., 2002. Regionalne aspekty ekorozwoju. Folia Turistica, 12.

Krauz K., Mroczka A., 2001. Celowość kształcenia kadr dla turystyki w zakresie ekorozwoju. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. VIII, Bydgoszcz.

Mroczka A., 2001. Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego. Folia Turistica, 10.

Mroczka A., Pieczara P., 2001. Pokrywa śnieżna w Krakowie, Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1960-1990. [w:] Sporty zimowe u progu XXI wieku, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, 84.

Mroczka A., 2001. Znaczenie edukacji ekologicznej w procesie kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe AWF Kraków, 81.

Mroczka A., Sacha S., 2000. Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego. Folia Turistica, 9.

Mroczka A., 2000. Turystyka na obszarach zagrożenia ekologicznego. Ekonomia i Środowisko, z. 1 (16), Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.

 

Recenzje dla czasopism naukowych

Mroczka A., 2010. Recenzja artykułu przedstawionego do druku w czasopiśmie naukowym „Folia Turistica”, pt. „Wskaźniki chłonności i pojemności turystycznej jako narzędzie regulowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych”. Redakcja Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Mroczka A., 2016. Recenzja artykułu przedstawionego do druku w czasopiśmie naukowym „Turystyka i Rekreacja”,  pt. „Sport, turystyka i rekreacja wobec globalnych zmian klimatu na przykładzie Norwegii Zachodniej – szanse i zagrożenia”. Redakcja Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Mroczka A., 2017. Recenzja artykułu przedstawionego do druku w czasopiśmie naukowym „Folia Turistica”, pt. „Zachmurzenie w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku a warunki rekreacji”. Redakcja Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Mroczka A. 2018. Recenzja artykułu przedstawionego do druku w czasopiśmie naukowym „Prace Geograficzne”,  pt. „Czasoprzestrzenny rozkład ruchu turystycznego na szczycie Śnieżki w 2015 roku”. Redakcja Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Udział w wybranych warsztatach naukowo-szkoleniowych

Warsztaty szkoleniowe Funduszu Know-How z Wielkiej Brytanii pn. „The sustainable development programme of the Polish Jura Chain” (2000).

Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (REC) pn. „Wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej w Polsce”. Nadzór: European Academy Bolzano, UNEP, Ministerstwo Środowiska, Ziemi i Morza Republiki Włoskiej (2008).

Seminarium Bolońskie „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2011).

„Seminarium Regionalne dla Doradców Zawodowych i Szkolnych” Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. W ramach projektu systemowego „Budowa krajowego systemu kwalifikacji i jego wdrożenie” (2014).

Seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla szkół wyższych nt. „Nowy model oceny programowej w szkolnictwie wyższym. Wymogi PKA w zakresie tworzenia Raportów Samooceny funkcjonowania kierunków kształcenia w szkołach wyższych w Polsce”. Uniwersytet Jagielloński (2017).

Seminarium szkoleniowe Dyrekcji Rocky Mountain National Park, Colorado (USA). Temat: „Tourism Management in Rocky Mountain National Park”. Zakopane-Nowy Targ (2017).

 

Udział w stowarzyszeniach i organizacjach turystycznych

Międzynarodowa Asocjacja Ekologii Krajobrazu (IALE) (1992-2008)

Polskie Towarzystwo Ekologiczne (1995-2008)

 

Inna aktywność

Laureat Nagrody Miasta Krakowa „ W dziedzinie nauki i techniki” w wyniku konkursu prac naukowych za 1986 rok organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa

Odznaczony „Srebrną Odznaką Miasta Krakowa” za pracę społeczną dla Miasta Krakowa (1988)

Certyfikat „Audytora wewnętrznego” na przeprowadzanie audytów według norm ISO 9000 i ISO 14000 (ochrona środowiska) (1999)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020)

Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN

Instruktor żeglarstwa PZŻ

Sternik motorowodny PZMiNW

Uprawia narciarstwo biegowe, narciarstwo wodne, windsurfing

Członek Komisji Egzaminacyjnych na stopnie narciarskie i żeglarskie

„Organizator turystyki” PTTK

Egzamin państwowy z języka angielskiego

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login