W dniach 15-16 września w Łodzi, odbył się VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, najważniejsze wydarzenie dla ruchu krajoznawczego w Polsce.  Wydział Turystyki i Rekreacji na Kongresie był reprezentowany przez dr. hab. prof. AWF Zygmunta Krucza z referatem "Tradycyjne i współczesne pojmowanie krajoznawstwa" oraz dr Joannę Ziarkowska z wystąpieniem "Działalność krajoznawców w ochronie dób kultury". Komitetowi Naukowemu Kongresu przewodniczył były rektor AWF w Krakowie prof.  Janusz Zdebski. 

 

W dniach 7-10.09.2023 odbył się 28 Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady. Gościem festiwalu była dr Iwona Dominek, pracownik Instytutu Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji, która podczas rozmowy z Sebastianem Kłosokiem, kierownikiem Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK przedstawiła swoją książkę o życiu, działalności i twórczości Władysława Krygowskiego (1906-1998) – jednej z czołowych postaci polskiej turystyki górskiej II poł. XX wieku. 

 

W dniach 3-5.09 br. w chorwackim Zadarze odbyła się III Polsko-Chorwacka Konferencja Rektorów, podczas której Pani Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF, wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Północnego (University North) prof. dr Marinem Miliković podpisała list intencyjny, inicjujący współpracę pomiędzy Uczelniami.

W dokumencie wskazano różne obszary działalności związane z budowaniem partnerstwa, w tym szczególnie dwa wiodące tematy badań: TURYSTYKA RELIGIJNA (OSOBA ŚW. JANA PAWŁA II) oraz ROZWÓJ TURYSTYKI A ZMIANY SPOŁECZNE.

https://www.unin.hr/

Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Conservation Science (140 pkt MEiN) ukazał się artykuł Pracowników Instytutu Turystyki: dr hab. Pawła Różyckiego prof.  AWF oraz dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF pod tytułem The importance of flora in the perception of attractiveness for tourism- Case of Ojców National Park (Southern Poland). Publikacja dotyczy postrzegania  flory przed turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy i jest efektem projektu realizowanego w ramach badań statutowych. 

 https://ijcs.ro/public/IJCS-23-39_Rozycki.pdf

Efektem badań statutowych nr: 256/BS/IT/2021, prowadzonych przez Zespół Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii, w składzie - dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, dr Miłosz Jodłowski, dr Katarzyna Gmyrek, mgr Karolina Nowak, są dwa artykuły dostępne online:

Pełny tekst artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001646?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1

 

Pełny tekst artykułu: https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/issue/view/82

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia autorstwa dr Bożeny Alejziak, pt.:Działalność autokreacyjna w sferze zawodowej młodzieży studiującej na kierunku "Turystyka i rekreacja".

... Niniejsze opracowanie stanowi swoistego rodzaju studium przypadku, ukazujące aktywność zawodową młodzieży akademickiej studiującej na kierunku „turystyka i rekreacja”. Przedstawia jednocześnie jej obraz zawodowy w kontekście podejmowanych przez nią działań autokreacyjnych, mających na celu budowanie własnej kariery zawodowej na turystycznym rynku pracy. Opracowanie jest efektem wieloletnich zainteresowań autorki rozwojem zawodowym młodzieży studenckiej oraz potrzebami i oczekiwaniami pracodawców w sektorze usług turystycznych i rekreacji... (fragment wstępu) 

Zapraszamy do lektury.

Pełny tekst monografii: Monografia 2023 dr Bożena Alejziak

...Na uznanie zasługuje rzetelna, staranna i wyczerpująca prezentacja danych empirycznych oraz korzystanie z bogatej literatury do komentowania i interpretacji danych co ma ogromną wartość poznawczą dla osób interesujących się podjętą przez Autorkę problematyką. Obejmują one zarówno ważne charakterystyki roli pracy zawodowej, staży zawodowych, uczestnictwa w wolontariacie, praktyk studenckich na kształtowanie przygotowania zawodowego,  motywacji i dojrzałości zawodowej studentów. (…) Autorka podjęła temat rzadko badany, a mający bardzo duże znaczenia dla działalności uczelni wyższej przygotowującej kadry dla turystyki i rekreacji, dziedzinie o ciągle wzrastającym znaczeniu we współczesnym społeczeństwie. Uczyniła to bardzo solidnie i pracowicie, dzięki czemu zaprezentowała stojącą na wysokim poziomie analizę teoretyczną, popartą wnikliwą analizą literatury, a także wyniki interesujących, wieloaspektowych i pogłębionych badań własnych, które z pewnością zainteresują zarówno naukowców oraz studentów kierunku „turystyka i rekreacja”, jak i licznych praktyków prowadzących działalność w omawianej dziedzinie...  (z recenzji prof. dr hab. M.J.Szymańskiego)

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login