Dyrektor Instytutu
dr hab. Paweł Różycki
prof. AWF

IV paw.
p. 212

czwartek  8.15-9.45
piątek 8.15-9.45

tel. 12 683 15 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor
dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt
prof. AWF

IV paw.
p. 108

środa 7.30-9.00
czwartek 9.30-11.00

tel. 12 683 12 85
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat
Marta Jamka

IV paw.
p. 204

poniedziałek
- piątek
8:00-15:00

tel. 12 683 10 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

specjalista ds. praktyk
mgr Agnieszka Kosińska

IV paw.
p. 205

wtorek 9:30-11:00
czwartek 10:00-11:30

tel. 12 683-14-61
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instytut Turystyki

Instytut Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest jednostką funkcjonującą w ramach Wydziału Turystyki i Rekreacji. Zajmuje się zarówno działalnością dydaktyczną jak i naukową prowadzoną od wielu lat. Tradycje kształcenia i badań naukowych z zakresu turystyki należą do najstarszych w Polsce. Dzięki tradycji, ale również innowacyjności, poziom prowadzonych badań oraz zajęć dydaktycznych jest jednym z najwyższych, co potwierdzają różnego rodzaju badania, opinie i rankingi ogólnopolskie. W ten sposób Instytut Turystyki ma znaczący udział w działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii turystyki, filozofii, socjologii, geografii, ekologii oraz obszarów związanych z funkcjonowaniem branży turystycznej w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa. Zajęcia prowadzone są na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w uczelni. Badania naukowe mają często charakter interdyscyplinarny łącząc zainteresowania badawcze pracowników jednostki. W ramach Instytutu Turystyki funkcjonują cztery Zakłady, które bardzo dobrze wpisują się w problematykę podstawowych zagadnień turystyki.

Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego

Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego będąc kadrowo bogatą tak ilościowo jak i jakościowo interdyscyplinarną jednostką naukowo-dydaktyczną obserwuje i bada wiele aspektów związanych z podróżowaniem i różnego typu interakcjami pomiędzy osobą podróżującą (odwiedzającym) a tymi wszystkimi, którzy tworzą wokół „turysty” warunki recepcji w odwiedzanej przez niego „przestrzeni turystycznej” zwanej „destynacją”. Zakres badawczy pracowników zakładu ORT to nie tylko podróże (w tym grupowe) organizowane przez wyspecjalizowanych „organizatorów turystyki”, to również organizacja i obsługa ruchu turystycznego lub szerzej „podróżniczego” we wszystkich miejscach, w których pojawiają się podróżni, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które dobrowolnie, dla własnej przyjemności, w czasie wolnym i za własne pieniądze tymczasowo opuściły stałe miejsce przebywania i udały się w podróż na czas określony. Od 2003 roku w ramach współpracy Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach członkostwa AWF w Małopolskiej Organizacji Turystycznej realizuje konsekwentnie, co roczne badania ciągłe Ruchu Turystycznego w Krakowie i Małopolsce i zjawisk z nim związanych stosując autorską metodę pomiaru współpracując z uznanymi w nauce badaczami ruchu turystycznego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Akademii w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej tworząc Międzyuczelniany Zespół Ekspertów Ruchu Turystycznego MOT. Prowadzone są również badania naukowe z zakresu teoretycznych podstaw turystyki oraz badania z zakresu turystyki kulturowej.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu ORT przekazują studentom swoją wiedzę w zakresie teorii turystyki oraz  związków zachodzących pomiędzy jednostkami obsługi ruchu turystycznego a innymi podmiotami profitującymi z faktu pojawienia się na danym terenie zjawiska turystyki. Dzielą się wiedzą na temat obsługi klienta będącego uczestnikiem zorganizowanej grupowej imprezy turystycznej, jak również o obsłudze klienta kwalifikowanych imprez turystycznych wymagających dodatkowych zabezpieczeń programowych, organizacyjnych i prawnych. Uczą przygotowywać i analizować dokumentację związaną z etapami przygotowania, realizacji i rozliczenia imprezy turystycznej, co pozwali studentom zrozumieć procesy zachodzące w biurze turystycznym tak u organizatora turystyki jak i u agenta turystycznego. Dzielą się doświadczeniem na temat różnych narzędzi promocji, reklamy i sposobów przekazywania informacji klientom i kontrahentom przy użyciu różnych kanałów komunikowania. Przekazane umiejętności pozwalają studentom na samodzielne tworzenie podstawowych (bazowych) produktów turystycznych jak również tworzenie zintegrowanych pakietów usług podróżniczych w tym na projektowanie i realizację imprez turystycznych.

Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego w ramach ćwiczeń terenowych uczestniczy i wspomaga studentów w czasie gdy przygotują i realizują samodzielnie wyjazd na międzynarodowe targi turystyczne do Berlina, jako imprezę motywacyjno-szkoleniową w celu aktywnego uczestnictwa w targach. W trakcie ćwiczeń terenowych, (targów ITB-Berlin) studenci uczą się także pod kierunkiem pracowników zakładu ORT jak stosując zasady Benchmarkingu zaprojektować, zaplanować, przygotować i zrealizować własną ofertę produktów turystycznych. Od wielu lat pracownicy Zakładu organizują i prowadzą obozy wędrowne i trampingowe również do najdalszych zakątków Europy, a także do Afryki i Azji.

Zakład Filozofii i Socjologii

Zajęcia dydaktyczne: w Zakładzie FiS prowadzone są zajęcia dydaktyczne na wszystkich trzech wydziałach AWF w Krakowie, na poziomie licencjatu, studiów uzupełniających magisterskich oraz studiów doktoranckich (obecnie Szkoła Doktorska). Przedmioty realizowane w ramach obowiązków dydaktycznych obejmują filozofię, filozofię kultury fizycznej, logikę, etykę, bioetykę, filozofię i etykę przyrody, socjologię czasu wolnego, socjologię turystyki aktywnej, etykę akademicką, prakseologię, zarządzanie projektami Outdoor, kultury i religie świata oraz relacje międzykulturowe.

Ponadto prowadzone są zajęcia w języku angielskim w ramach programu Erasmus+ (Philosophy of Sport, Introduction to Logic, Ethics of Management) a także tutoriale dla wybitnie uzdolnionych studentów.

Badania naukowe: w ramach działalności naukowej pracownicy Zakładu FiS prowadzą wielokierunkowe badania w obszarach filozofii ogólnej, filozofii kultury, mitu, religii i sekularyzmu, filozofii gier, filozofii sportu, aksjologii kultury fizycznej, socjologii aktywności fizycznej oraz etyki w sporcie, rekreacji i turystyce. Efektem tych badań są liczne polskie i zagraniczne publikacje wydane w formie monografii oraz artykułów naukowych (szczegółowe zainteresowania badawcze oraz osiągnięcia poszczególnych pracowników widoczne są w indywidualnych biogramach pod ich nazwiskami).

Przy Zakładzie Filozofii i Socjologii działa Pracownia Badań Społecznych włączona w strukturę Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie. Pracownia realizuje i konsultuje narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiet i kwestionariusze wywiadów) dla potrzeb badań naukowych realizowanych na Uczelni oraz na wewnętrzne potrzeby administracji Uczelni. Do jej celów należy także konstruowanie prób badawczych. Pracownia Badań Społecznych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: „Badań dotyczących społecznych aspektów aktywności fizycznej, turystyki, czasu wolnego, dbałości o ciało a także jakości życia i stylu życia”.

Zakład Hotelarstwa

Zajęcia dydaktyczne: w Zakładzie Hotelarstwa prowadzone są zajęcia dydaktyczne na Wydziale Turystyki i Rekreacji na poziomie licencjatu oraz studiów uzupełniających magisterskich. Przedmioty realizowane w ramach obowiązków dydaktycznych pracowników Zakładu to: Hotelarstwo, Baza Noclegowa (Kierunek Turystyka Przygodowa), Zarządzanie strategiczne i operacyjne w obiektach hotelarskich, Zarządzanie procesami w obiektach hotelarskich, Systemy informatyczne w hotelarstwie, Obsługa klienta i nowe technologie stosowane w hotelarstwie, Rynek usług hotelarskich, Organizacja i funkcjonowanie Ośrodków SPA, Podstawy Coachingu, Planowanie rozwoju zawodowego, Fitness Ćwiczenia Siłowe oraz Obóz turystyki aktywnej i Obóz krajoznawczy. W ramach specjalności pracownicy organizują również tygodniowe ćwiczenia terenowe ze Specjalności Hotelarstwo.

Badania naukowe: w ramach działalności naukowej pracownicy Zakładu prowadzą badania z zakresu hotelarstwa, coachingu oraz organizacji i funkcjonowania ośrodków spa i wellness

Pracownicy Zakładu prowadzą również Pracownię Badań Rynku Turystycznego i Rekreacyjnego oraz Praktyk, której oferta obejmuje:

  1. Realizacji badań statutowych, grantowych oraz prac doktorskich i magisterskich z zakresu analizy i funkcjonowania rynku turystycznego i rekreacyjnego.
  2. Realizacji komercyjnych zleceń z zakresu analizy i funkcjonowania rynku turystycznego i rekreacyjnego oraz organizacji szkoleń, imprez i usług z zakresu turystyki i rekreacji
  3. Prowadzenia systemu informatycznego mającego na celu gromadzenie i analizę danych pozyskiwanych w badaniach oraz w procesie realizacji praktyk pod kątem potrzeb i wymagań rynku pracy i badań naukowych pracowników
  4. Współpracy z polskimi i międzynarodowymi organizacjami badawczymi, usługowymi i społecznymi działającymi na rynku turystycznym i rekreacyjnym
  5. Prowadzenie w ramach praktyk studenckich działań dla społeczności lokalnych oraz podmiotów zewnętrznych

Zakład Geografii Turystyki i Ekologii

Zajęcia dydaktyczne: w Zakładzie GTiE prowadzone są zajęcia dydaktyczne na dwóch wydziałach AWF w Krakowie, na poziomie licencjatu i studiów uzupełniających magisterskich. W ramach studiów na Wydziale Turystyki i Rekreacji realizowane są przedmioty: geografię turystyczną, geografię atrakcji turystycznych, regiony turystyczne, krajoznawstwo, przyrodnicze i środowiskowe uwarunkowania projektów Outdoor, planowanie przestrzenne w turystyce i rekreacji, turystyka uzdrowiskowa, organizacja i formy turystyki przyrodniczej, ekologia i ochrona środowiska, przyrodoznawstwo, podstawy wiedzy o przyrodzie biometeorologia. Na Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu realizowane jest przedmiot ekologia i ochrona środowiska.

Ponadto prowadzone są zajęcia fakultatywne : rezydent biura podróży, informator turystyczny oraz obóz turystyki kwalifikowanej oraz obóz krajoznawczy.

W języku angielskim w ramach programu Erasmus+ zajęcia z przedmiotu geotourism.

Badania naukowe: w ramach działalności naukowej pracownicy Zakładu GTiE prowadzą wielokierunkowe badania w obszarach geografii i ekologii związane z przedmiotem turystyki i rekreacji. Realizowane są badania nad frekwencją w atrakcjach turystycznych, uwarunkowaniami rozwoju turystyki w regionach i destynacjach turystycznych, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, a także nad rynkiem pracy przewodników i pilotów wycieczek oraz wpływem turystyki na środowisko. W zakresie autekologii badania naukowe koncentrują się wokół wybranych gatunków roślin rzadkich, inwazyjnych oraz użytkowych. Efektem badań są liczne polskie i zagraniczne publikacje wydane w formie monografii oraz artykułów naukowych (szczegółowe zainteresowania badawcze oraz osiągnięcia poszczególnych pracowników widoczne są w indywidualnych biogramach pod ich nazwiskami).

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login