Miło nam poinformować, że doktor Filip Kobiela, pracownik Instytut Turystyki, w dniach 19-22 września b.r. wziął czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) na Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja). Podczas obrad doktor Filip Kobiela został wybrany członkiem jednej z komisji IAPS - Honors, Awards and Future Sites.

W dniach 3-5 lipca dr Filip Kobiela przebywał w ramach programu Erasmus Plus na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Balikesir (Turcja), gdzie poprowadził seminarium naukowe (na zdjęciu dr Filip Kobiela i prof. Fahri Çaki) poświęcone filozofii gier Bernarda Suitsa.

W dniach 22-26 maja, także w ramach programu Erasmus Plus, dr Filip Kobiela odwiedził Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Madery (Funchal, Portugalia). Jednym z rezultatów tej wizyty ma być podpisanie dwustronnej umowy pomiędzy AWF w Krakowie a Uniwersytetem Madery, która umożliwi wymianę studentów oraz pracowników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia każdy student rozpoczynający kształcenie na AWF Kraków, m.in. studenci I roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy są nowymi studentami Uczelni mają obowiązek odbyć szkolenie BHP.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - (ZALICZENIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE OBECNOŚCI)

Szkolenie odbędzie się w formie e-learningu na platformie Teams w terminach (student wybiera jeden termin i uczestniczy w szkoleniu):

25.09. 2023 (poniedziałek) g. 10:00 – 13:00   Szkolenie BHP - 25.09.2023r.

27.09.2023 (środa) g. 10:00 – 13:00  Szkolenie BHP - 27.09.2023r.

02.10.2023 (poniedziałek) 8:00 – 11:00   Szkolenie BHP - 02.10.2023r.

Zwolnieni ze szkolenia są Studenci, którzy kontynuują naukę na AWF w Krakowie i odbyli już w latach ubiegłych szkolenie BHP dla studentów.

W dniach 15-16 września w Łodzi, odbył się VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, najważniejsze wydarzenie dla ruchu krajoznawczego w Polsce.  Wydział Turystyki i Rekreacji na Kongresie był reprezentowany przez dr. hab. prof. AWF Zygmunta Krucza z referatem "Tradycyjne i współczesne pojmowanie krajoznawstwa" oraz dr Joannę Ziarkowska z wystąpieniem "Działalność krajoznawców w ochronie dób kultury". Komitetowi Naukowemu Kongresu przewodniczył były rektor AWF w Krakowie prof.  Janusz Zdebski. 

 

W dniach 7-10.09.2023 odbył się 28 Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady. Gościem festiwalu była dr Iwona Dominek, pracownik Instytutu Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji, która podczas rozmowy z Sebastianem Kłosokiem, kierownikiem Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK przedstawiła swoją książkę o życiu, działalności i twórczości Władysława Krygowskiego (1906-1998) – jednej z czołowych postaci polskiej turystyki górskiej II poł. XX wieku. 

 

W dniach 3-5.09 br. w chorwackim Zadarze odbyła się III Polsko-Chorwacka Konferencja Rektorów, podczas której Pani Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF, wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Północnego (University North) prof. dr Marinem Miliković podpisała list intencyjny, inicjujący współpracę pomiędzy Uczelniami.

W dokumencie wskazano różne obszary działalności związane z budowaniem partnerstwa, w tym szczególnie dwa wiodące tematy badań: TURYSTYKA RELIGIJNA (OSOBA ŚW. JANA PAWŁA II) oraz ROZWÓJ TURYSTYKI A ZMIANY SPOŁECZNE.

https://www.unin.hr/

Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Conservation Science (140 pkt MEiN) ukazał się artykuł Pracowników Instytutu Turystyki: dr hab. Pawła Różyckiego prof.  AWF oraz dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF pod tytułem The importance of flora in the perception of attractiveness for tourism- Case of Ojców National Park (Southern Poland). Publikacja dotyczy postrzegania  flory przed turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy i jest efektem projektu realizowanego w ramach badań statutowych. 

 https://ijcs.ro/public/IJCS-23-39_Rozycki.pdf

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login