Ukazał się nowy tematyczny numer czasopisma "Folia Turistica" - 54/2020 pt. Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

     

 

Od Redaktora

...Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczki pełnią wiele ról społecznych, na przykład lidera, tłumacza, mediatora, przedstawiciela kraju, pomostu między różnymi kulturami, katalizatora społecznego. W literaturze przedmiotu powszechnie uznaje się, że jakość pracy przewodnika i pilota wycieczek jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu zadowolenia turystów, a tym samym umacnia wizerunek biura podróży, kraju, miasta czy regionu....    

http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_54_2020.pdf

W dniu 19.02.2020 r., podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu (to wydarzenie było kulminacyjną częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego), przyznane zostały nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród laureatów nagród MNiSW nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

W kategorii znaczących osiągnięć w zakresie działalności dydaktycznej nagrodą zostali wyróżnieni autorzy podręcznika pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz, PWN, Warszawa 2018), w tym pracownicy Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych. Przypomnijmy, że autorami tego podręcznika są – oprócz wymienionych pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania – także nauczyciele akademiccy reprezentujący inne uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

We wspomnianym wydarzeniu wzięli udział wszyscy laureaci reprezentujący AWF w Krakowie, a ponadto – z nagrodzonego zespołu – dr Łukasz Nawrot (UEP) oraz dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. UEK (UEK). Podczas Gali Nauki Polskiej Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie reprezentowała także dr Anna Wilkońska.

 

Ukazała się publikacja prof. dr hab. Dobiesława Dudka.

...Album zawiera ponad 300 fotografii i reprodukcji wybranych dokumentów głównie z lat 1914-1935, zestawionych w dwunastu tematycznych rozdziałach. Reprezentuje nie tylko poglądy i zainteresowanie Marszałka sportem, ale po raz pierwszy tak szeroko dokumentuje Jego różnorodne działania instytucjonalne i osobistą aktywność społeczną w dziedzinie kultury fizycznej...

Kajetan Hądzelek - Prezes Zarządu Fundacji "Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce" (fragment wstępu)

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie "Sustainability" https://www.mdpi.com/journal/sustainability ukazały się artykuły, których współautorami są nasi pracownicy: dr hab. Zygmunt Kruczek prof. AWF, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF i dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb.  Opublikowane artykuły dotyczą problematyki overtourismu.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku, obowiązuje nowa struktura Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał autorom podręcznika akademickiego pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa 2018) nagrodę zespołową w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym. Podręcznik ten został przygotowany pod redakcją naukową dra Bartosza Szczechowicza, a zespół autorów tworzą pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania funkcjonującego w Katedrze Polityki Turystycznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz nauczyciele akademiccy reprezentujący UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. Pełen skład zespołu autorskiego jest podany poniżej.